دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1396، صفحه 109-199 

مقاله پژوهشی

برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز زیارت، گرگان با استفاده از سزیم 137

صفحه 109-118

کاظم نصرتی؛ سعیده جلالی؛ محمدرضا زارع؛ لقمان شیرزادی


تصفیه بیولوژیکی فاضلاب خانگی با استفاده از میکروجلبک کلرلا ولگاریس در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 144-156

موسی عباسی بیرگانی؛ رضا علیزاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ ستار سلطانیان