دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، دی 1395، صفحه 306-416 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفی و کمی آب‌های سطحی با استفاده از آنالیز آماری در رودخانه ازنا لرستان

صفحه 306-321

آرتیمس قاسمی دهنوی؛ رامین ساریخانی؛ سیده حدیث حسینی؛ زینب احمدنزاد؛ یهروز ابراهیمی