دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، مهر 1395، صفحه 208-305 

مقاله کوتاه

بررسی کیفیّت پساب صنایع غذایی استان همدان (مطالعه موردی: شرکت خوش نوش)

صفحه 284-290

معصومه پارچیان؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی