دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 1-119 

مقاله مروری

مروری بر سمیت ملامین در مواد غذایی و جنبه های بهداشتی آن

صفحه 18-34

میرجمال حسینی؛ جواد ملکی؛ ابراهیم محمدی


مقاله پژوهشی

بررسی مدل‌های برآورد منحنی مشخصه رطوبتی (SWCC)

صفحه 35-50

منصوره بایرام؛ فرزانه حیدری؛ صبا سقائی


بررسی قابلیت مدل ترکیبیPSO-ANFISدر پیش‌بینی عمق آبشستگی

صفحه 81-94

محمدهمین جنتی؛ افشین اقبال زاده؛ سید عباس حسینی


اثر شاخص های آب‌وهوا بر تجمع آلاینده SO2 شهر اورمیه

صفحه 95-110

حسام احمدی بیرگانی؛ سعید موسوی؛ سعید ثانی