دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-191 
بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب صالحیه کرج

صفحه 50-58

10.22034/jewe.2020.254598.1450

مهدیه نوروزی؛ علی محمدی؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ فرزام بابایی