دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1399، صفحه 311-509 
14. ارزیابی کیفیت رسوبات سطحی رودخانه تجن و تعیین سطح آلودگی بوم شناسی

صفحه 485-500

10.22034/jewe.2020.242445.1399

محمدرضا غریب رضا؛ حمیدرضا معصومی؛ بهنوش جعفری گرزین؛ حسین رحیم زاده؛ نظام اصغری پور دشت بزرگ


مقاله کوتاه

15. مطالعه روند تغییرات نمایه های حدی بارش در استان خوزستان

صفحه 501-509

10.22034/jewe.2020.235307.1369

هدایت الله هرمزی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان