دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 96-191 

مقاله کوتاه

8. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارمدیریتی گندم‌کاران روستایی شهرستان قروه نسبت به ضایعات آفت‌کش‌ها

صفحه 185-191

10.22034/jewe.2020.231209.1361

ابوالمحمد بندری؛ بهرام ایمانی؛ عباس نوروزی؛ مرضیه محمدی؛ امید جمشیدی