دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 174-275 

مقاله پژوهشی

بررسی لخته سازی فلزات سنگین در خودپالایی مصب رودخانه شفارود

صفحه 174-185

10.22034/jewe.2019.191062.1323

عبدالرضا کرباسی؛ شیما شمخالی چنار؛ سپهر پارسا