نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

3 کارشناس، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

4 دکتری، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

بررسی کیفیت زیستی و طرح ایمنی آب در تصفیه‌خانه‌های کوچک با توجه به محرومیت‌های بهداشتی و امکان آلودگی بیشتر، باید جزئی از الزامات کنترلی قرار گیرد. تصفیه‌خانه آب زنگلانلو اغلب بر اثر سیلاب دچار آلودگی می‌شود که پس از آسیب‌شناسی، عملیات بهسازی در جهت حذف و جلوگیری از ورود آلودگی مجدد، اجرا و توسط برخی پارامترها، کارایی سیستم کنترل شد. این مطالعه از نوع کاربردی مقطعی در مقیاس واقعی سال 1396 تصفیه‌خانه زنگلانلو انجام شد. عملیات بهسازی اجرا و مقایسه راندمان حذف فرآیندهای تصفیه (حوضچه شن­گیر، صافی شنی کند و حوضچه آرامش) توسط کدورت، باکتری‌های هتروتروف (HPC)، کلی­فرم کل (TC) و کلی­فرم مدفوعی ( FC ) قبل و بعد از بهسازی‌ها با روش‌های آماری محاسبه شد. انگل‌های کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا و مقادیر کربن آلی کل (TOC) نیز پس از بهسازی بررسی شدند. سپس پارامترهای فیزیک و شیمیایی منبع آبی طی 14 سال تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقادیر کدورت وHPC در شبکه توزیع و صافی،HPC  در حوضچه آرامش به نسبت قبل از بهسازی به‌طور معنی‌داری کاهش یافتند. مقادیر FC، TC و TOC در بازه استاندارد بوده و انگل‌های کریپتوسپوریدیوم و ژیاردیا مشاهده نشد. حضور انگل بلاستوسیستیس در آب خام و ورودی صافی تائید اما در خروجی آن مشاهده نشد. بررسی آنالیز فیزیکی شیمیایی حاکی از افزایش سختی کل، هدایت الکتریکی، کلسیم، سولفات، و منیزیم بود. به‌طورکلی بهسازی‌ها در حذف آلودگی در خروجی تصفیه،صافی و حوضچه آرامش تأثیر مطلوبی داشته و پارامترهای فیزیکی شیمیایی نیز شوری آب در آینده را پیش‌بینی نمود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology and Solutions to Improve Drinking Water Treatment System in Zangalanlou Village, Dargaz city, Iran

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Najafpoor 1
  • Essmat Kouhzad 2
  • Atiye Kouhzad 3
  • Hassan Masoudi 4

1 Assist. Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran

3 B.Sc. Student, Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Science, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran

4 Quality Control and Laboratory Unit, Rural Water and Wastewater Company, Khorasan Razavi, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Routine biological quality check and water safety plan at small treatment plants should be considered as a part of the control requirements due to the health deprivation and the possibility of further contamination. Zangalanlou Water Treatment Plant is often contaminated due to flood. After examining the damage, improvement was performed to remove and prevent the introduction of contamination and the system's efficiency was controlled considering some parameters. This cross-sectional study was carried out on a real scale in Zangalanlou Treatment Plant in 2017. Improvement performance and comparison of the efficiency of the treatment processes (grit removal chamber, slow sand filter and equalization pond) was statistically analyzed and calculated through measurement of turbidity, heterotrophic bacteria count (HPC), total coliform (TC), fecal coliform (FC) before and after the improvement. Cryptosperidium, Giardia and total organic carbon (TOC) were also examined after improvement. Then, the measured physicochemical parameters of water resource were analyzed for 14 years. The turbidity and HPC in the distribution network and Filter, and HPC in the equalization pond were significantly reduced compared with before improvement. FC, TC and TOC were within the standard limits and the two parasites were not observed but the presence of Blastocystis was confirmed in both raw water and filter inlet, but absent in the output. The physicochemical analysis indicated an increase in total hardness, electrical conductivity, calcium, sulfate and magnesium. Generally, improvements had a significant effect in the removal of contamination at the outlet of the treatment plant, filter and equalization pond, and the physicochemical parameters pridected the water salinity in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptosporidium
  • Giardia
  • Improvement
  • Pathology
  • Water Treatment
American Public Health Association. (2013). Standard methods for the examination of water and wastewater.
 
Bazrafshan E. and Zazuli M. A. (2014.( Water design: Theoretical and practical principles of exploitation and design criteria. Mashhad, Iran [In Persian].
 
Chowdhury S. (2012). Heterotrophic bacteria in drinking water distribution system: a review. Environ. Monit. Assess., 184, 6087-6137.
 
Cleary S. A. (2005). Sustainable drinking water treatment for small communities using multistage slow sand filtration. University of Waterloo. Available at: https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/926
 
Fatahi F., Arjomandzadegan M. (2019). Microbial heterotrophic analysis of water network in Arak city and its correlation with MPN, water physicochemical parameters and pipe material. J. Environ. Sci. Technol., 20, 125-137.
 
Lora-Suarez F., Rivera R, Triviño-Valencia J. and Gomez-Marin J. E. (2016). Detection of protozoa in water samples by formalin/ether concentration method. Water Res., 100, 377-381.
 
Mosaviyan Z., Rastegari A., Abedi S. (2014). The study of the multilayer filtration process efficiency on Giardia lamblia Elimination in Isfahan water treatment plant. Bio. J. Micro., 3(9), 97-107.
 
Nourmoradi H., Karimi N., Karimi S. and Mazloomi S. (2017). Investigation on the effect of household water treatment plants on the drinking water quality of Ilam City. J. Environ. Health Eng., 5(1), 57-64.
 
Plutzer J. and Karanis P. (2016). Neglected Waterborne parasitic protozoa and their detection in water. Water Res, 101, 318-322.
 
Saeedi E., Joneidi Jafari N. and Salehzadeh A. (2018). Detection of Giardia Lambelia cysts in surface waters of Rasht City, Iran. JoMMID, 6(1), 8-12.
 
World Health Organization, WHO. (2013). Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization. 631 pp. Available at:www.who.int/water_sanitation health/publications/drinking-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/en/