نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واح علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

فضای سبز شهری به­ دلیل تنوع گونه­ های مختلف گیاهی موجود، پراکندگی محل قرارگیری آن­ها و همچنین تراکم ­های متفاوت این واحدها، همواره با چالش­هایی برای برآورد نیاز آبی واقعی گیاهان روبه­رو بوده است. در این پژوهش، نیاز آبی در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم­ و ­تحقیقات تهران با وسعت ha 4/109 برآورد شد. نخست تعداد 77 گونه گیاهی در سایت علوم و تحقیقات شناسایی گردید که از میان آنها گیاه ترون دارای بیش­ترین فراوانی بود. با توجه به غیرزراعی بودن گونه‌ها و تنوع آن‌ها در دسته گیاهان فضای سبز، از نشریه کالیفرنیا برای محاسبه ضریب گیاهی استفاده شد. سپس آمار هواشناسی مورد نیاز از ایستگاه‌ هواشناسی تهران شمال از سال 1988 تا 2014 توسط سازمان هواشناسی کل کشور استعلام و به‌وسیله برنامه CROPWAT پردازش و در نهایت تبخیر و تعرق پتانسیل به روش پنمن مانتیث محاسبه و نیاز آبی گیاهان فضای سبز دانشگاه واحد علوم و تحقیقات به روش کالیفرنیا تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نیاز آبی بیشینه، در ماه جولای با حجم m3 7/246033 بود. همچنین در ماه‌های ژانویه، فوریه، نوامبر و دسامبر با توجه به میانگین بلندمدت بارش، این مقدار تأمین‌کننده نیاز آبی فضای سبز موجود بوده و نیازی به عملیات آبیاری در این دوره نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Potential Crop Water Requirement (Case Study: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Maedeh Bidabadi 1
  • Hossein Babazadeh 2
  • Mahdi Sarai Tabrizi 3

1 PhD Scholar, Department of Water Engineering and Sciences, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Water Engineering and Sciences, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assist. Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Urban green space has always faced challenges to estimate the actual water requirement of plants due to the diversity of different plant species, their dispersal, and the different densities. In this research, we have tried to estimate the need for the University of Science and Research Branch with an area of 10.59 hectares. First, it has been necessary to identify and categorize existing species and finally 77 plant species were identified on the site of Science and Research Branch. In addition, due to the diversity in trees and green spaces, the California Journal’s method was used to calculate crop coefficient. The meteorological data required from the meteorological stations in Tehran was then obtained by the Iran Meteorological Organization and processed by the CROPWAT program. In the next step, the potential evapotranspiration was calculated using Penman Monteith method. Finally, the water requirement for green space was determined by the California University method. The results of this study indicate that the maximum water requirement is 246033.7 cubic meters in July. Also, in January, February, November, and December, due to the long-term average rainfall, this amount provides the water requirement of the site and there is no need for irrigation during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CROPWAT
  • Down Scaling
  • Landscape Plantings
  • Water Potential
Alizadeh A. (2004). Soil-water-plant relationship. Fourth edition. Astan Ghods Razavi Imam Reza, Mashhad, Iran. 47 pp. [In Persian].
 
Bortolini L. and Zanin G. (2018). Hydrological behaviour of rain gardens and plant suitability: A study in the Veneto plain (north-eastern Italy) conditions. Urban Forest. Urban Green., 34, 121-133.
 
Cetin M. Sevik H. Yigit N. (2018). Climate type-related changes in the leaf micromorphological characters of certain landscape plants. Environ Monit Assess., 190, 404.
 
Delfan Azari N., Rostami Shahraji T., Gholami V. and Hashemi Garmdareh S.E. (2018). An assessment of water requirement and investigation of different irrigation levels on growth parameters of eldar pine (Pinus eldarica Medw) seedlings (case study: Tehran). Iran. J. Forest. 10(2), 237-250 [In Persian].
 
DiGiovanni-White K., Montalto F. and Gaffin, S. (2018). A comparative analysis of micrometeorological determinants of evapotranspiration rates within a heterogeneous urnam environment. J. Hydrol., 562, 223-243.
 
Hartin J. S. Fujino D. W. Oki L. R. Ingels CH. A. and Haver D. (2018). Water requirements of landscape plants studies conducted by the University of California researchers. Horttechnol., 28(40), 422–426.
 
Kouchakzadeh M. and Bahmani A. (2005). Assessment of artificial neural networks revenue in reducing required parameters for estimation of reference evapotranspiration. J Agri. Sci., 11(4), 87-97 [In Persian].
 
Miller W., Collins M. G., Steiner F. R. and Cook E. (1998). An approach for greenway suitability analysis. Landsc. Urban Plan., 42(2-4), 91-105.
 
Parhami Pouya f., Hasan ly A. M., Falah Shamsi R. and Honar T. (2013). Estimation of the water requirements of non-profit plants under mixed conditions in arid and semiarid areas-case study Eram garden of Shiraz). Master's thesis interdisciplinary, Shiraz University College of Agriculture, Shiraz, Iran. 115 pp. [In Persian].
 
Rahimi Khoob A., Seyyed Behbahani M.R. and Nazarifar M. H. (2006). Evaluation of using minimum meteorological data for Penman Montieth equation-Case study Khuzestan province. J Agri. Sci., 12(3), 591-600 [In Persian].
 
Zehtabian G.R. and Farshi A.A. (1999). An estimate of water requirements of green areas plants in arid zones-Case study Kashan. Iran. J. Natur. Resour., 52(2), 63-75 [In Persian].