نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی عمران و مکانیک، دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران

چکیده

تصفیه آب از دیر باز مورد توجه بشر بوده است. آب یکی از خالص ترین مواد موجود در روی کره زمین و در عین حال از پیچیده ترین محلولهاست. بنابراین توجه بیشتری از صنعت؛ ملت؛ دولت و همه عناصر هر کشوری را به خود جلب خواهد کرد. روند افزایش آلودگی و به دنبال آن کاهش کیفیت منابع آبی، لزوم مدیریت مناسب بر این منابع را جهت مصارف گوناگون ضروری می نماید. رودخانه زشک - شاندیز یکی از مهمترین رودخانه های دائمی استان خراسان رضوی است که درغرب شهر مشهد قرار دارد. بررسی کیفیت آب این رودخانه از آن جهت که آب رودخانه در طول مسیربرای مصارف کشاورزی در باغات و مزارع استفاده می شود و قسمتی از آن نیز در بندگلستان ذخیره و برای مصارف باغات داخل شهر مشهد مورد استفاده قرار می گیرد دارای اهمیت است. در این تحقیق از روش انعقاد و لخته سازی با استفاده از دو ماده منعقد کننده (اهک و آلوم) ودستگاه جارتست برای بهبود بخشیدن به پارامتر های آلاینده رودخانه زشک شاندیز استفاده شده است. در میان دو ماده ی منعقد کننده ی آهک و آلوم ؛آهک بهترین ماده ی منعقد کننده انتخآب شد چرا که TSS و کدورت را نسبت به ماده ی منعقد کننده ی دیگر به نسبت بیشتری پایین آورد. مقدار آهک اضافه شده به آب برحسب گرم به ازای هر یک لیتر آب رودخانه زشک شاندیز در بازه ی 4/0 گرم در لیتر بهترین نتیجه را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing the Application of Coagulation and Flocculation Process in the Physical Treatment of Zoshk Shandiz River Water

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ramezanian Bajgiran 1
  • Sepehr Delghandi 2
  • Saeid Zamiri 2

1 M.Tech. Alumni, Department of Chemical Engineering, Faculty of Civil and Mechanic Engineering, Mazandaran University of Science and Technology (MUST), Babol, Iran

2 M.Tech. Alumni, Department of Oil and Chemical Engineering, Islamic Azad University of Quchan,Quchan, Iran

چکیده [English]

Water has long been a debate about human attention. This colorless liquid is one of the purest materials available on Earth and yet the most complex hosting solution. Thus, more attention from industry, national government and all elements of each country will draw. Increasing pollution and the subsequent decline in water quality, the need for proper management of these resources is essential for a variety of uses. River zoshk- shandiz one of the most important river in the west of the city of Mashhad in Khorasan Razavi province is permanent Check the water quality of the river since the river water for agricultural purposes in gardens and farms along the way and some of it is used for storage and for use in gardens in the city of Mashhad band golestan used is important. In this study, coagulation, flocculation using a two-coagulant (lime and alum) to improve the parameters of the jar test apparatus was used for river pollution zoshk shandiz. Among the coagulant substance of lime and alum, lime coagulants best material was selected because the TSS and turbidity coagulant substance other than to tend to bring down. The amount of lime added to the water in grams per liter of water River zoshk-shandiz in the range of 0/4 grams per liter will show the best results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Treatment
  • Flocculation
  • Concentration
  • Lime and alum
  • TSS
Monser L. and Adhoum N. (2002). Modified activated carbon for the removal of copper, zinc, chromium and cyanide from wastewater. Purif. Technol., 26,137–146.
 
Sharma V., Yngard R., Cabelli D. and Clayton J. (2008). Exploration on ferrate (VI) and ferrate (V) oxidation of cyanide, thiocyanate, and copper (I) cyanide. Radiat. Phys. Chem., 77, 761–767.
 
Mudliar R., Umare S., Ramteke D. and Wate S. (2009). Energy efficient—advanced oxidation process for treatment of cyanide containing automobile industry wastewater. J. Hazard. Mater., 164, 1474–1479.
 
Wang L., Hung Y., Lo H. and Yapijakis C. (2004). Handbook of industrial and hazardous wastes treatment, CRC Press. 343 pp.
 
Velayati S. and Tavassoli S. (1991). Resources and Water Issues of Khorasan Province. Astan-e-Qods Pubs. 279 pp, [In Persian].
 
Nafari M. R. (2003). Disinfection methods for drinking water, sanitary and industrial. Sar Sabz Pubs. 46 pp, [In Persian].
 
Amarloei M. (1997). Improving the quality of drinking water using activated carbon powder. M.Sc. Dissertation. University of Science, Faculty of Hygiene, Iran. 73 pp [In Persian].
 
Mosleh L. and Hashemi S. (2011). Coagulation and flocculation mechanisms by chemical and natural coagulants in water and wastewater treatment. Kimia Pubs.247 pp [In Persian].