نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

رودخانه‌ها به‌عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت‌آباد (چشمه شلمزار- تلاقی با آب کوهرنگ) واقع در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص کیفیت آب ‌بود. در این مطالعه 9 پارامتر کیفی آب شامل نیترات، دما، فسفات، کدورت، اکسیژن محلول، اکسیژن­خواهی بیولوژیکی، هدایت الکتریکی، کل مواد جامد و pH در طول رودخانه در 5 ایستگاه انتخابی به مدت سه ماه از تیرماه 1394 تا شهریور 1394 با استفاده از روش استاندارد مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت آب طی مدت پژوهش در ایستگاه‌های نمونه‌برداری بین طبقه کیفیت متوسط و خوب در تغییر بوده‌است. همچنین کیفیت آب این رودخانه در هر سه ماه با کیفیت متوسط ارزیابی شد. آلودگی رودخانه از طرف سرچشمه آن به‌طرف پایین‌دست در اواخر تابستان بیشتر شد که این امر ناشی از ورود کودهای کشاورزی و تخلیه فاضلاب واحدهای خدماتی رفاهی در بالادست و کارگاه‌های پرورش ماهی ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Water Quality Assessment of Beheshtabad River at the intersection of Shalamzar Spring with Koohrang River

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fathi 1
  • Rasool Zamani-ahmadmahmoodi 2
  • Rafat Zare Bidaki 3

1 M.Sc., Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Assist. Professor, Department of Fisheries and the Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Assist. Professor, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord. Iran

چکیده [English]

Rivers are important as one of the main sources of water supply for uses including agriculture, industry, and human consumption. This study evaluated the water quality of the Beheshtabad River (Shalamzar Spring - Jointing to Koohrang River) located in Chaharmahal and Bakhtiari Province, using the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). Using standard methods, this study determined nine water quality parameters: nitrate (NO3), temperature (T), phosphate (PO4), turbidity, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical conductivity (EC), total solids (TS) and pH, at five selected stations along the river for three months, July to September 2015. Results showed that water quality fluctuated between medium and good quality during the investigation. In addition, according to the mean values of WQI, water quality was classified as medium quality for the three months. Water pollution increased from upstream to downstream in the end of summer because of agricultural fertilizers and wastewater discharge from upstream fish farms and recreation service centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicochemical Parameters
  • Chaharmahal and Bakhtiari Province
  • River
  • Water Quality Index
Abbaspoor M. (1992). Environmental Engineering. Islamic Azad University Publications, Tehran. 1107 pp
 
Bordalo A., Nilsumranchit W. and Chalermwat K. (2001). Water quality and uses of the Bangpakong River (Eastern Thailand). Water Res., 13(15), 3635-42.
 
Bordalo A., Teixeira R. and Wiebe W. (2006). A Water Quality Index applied to an international shared river basin: the case of the Douro River. Environ. Manage. 38(6):910-20.
 
Brown R M., McClelland N.I., Deininger R.A. and Tozer R.G. (1970). Water quality index-do we dare? Water Sewage Works. 117(10), 339-343.
 
Enrique S., Manuel F., Juan V., Angel R., Marı G. and Lissette T. (2007). Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Eco. Indic., 7, 315-28.
 
Fabiano D., Altair B., Marcia C. Sonia M. and Maria J. (2008). Water quality index as a simple indicator of aquaculture effects on aquatic bodies. Ecol. Indic., 8, 476-84.
 
Fadaei A., Shariat M., Jafarzadeh N. and Sakian M. (2006). Simultaneous application of GIS systems and water quality indicators as a management tool (Case Study: Dez River in southwestern Iran). 7th International River Engineering Conference. Ahvaz, Shahid Chamran University. [In Persian]
 
Hooshmand A., Delgandi M. and Sied Kaboli H. (2008). Zoning of water quality on Karoon river bases on WQI index with GIS. 2nd Congress on Environmental Engineering. Proceedings; Tehran University. [In Persian]
 
Jian-Hua W., Pei-Yue L. and Hui Q. (2011). Groundwater Quality in Jingyuan County, a SemiHumid Area in Northwest China. E-J. Chem., 8(2), 782-93.
 
Karimian A., Jafarzadeh N., Nabizadeh R. and Afkhami M. (2009). Application of geographic information systems in zoning water rivers (Zohreh River case of study). Environ. Sci. Technol., 1(11), 244-250 [In Persian].
 
Mohseni-bandpey A., Majlessi, M. and Kazempour A. (2014). Evaluation of Golgol river water quality in Ilam province based on the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI). J. Health Field., 1(4), 45-53 [In Persian].
 
Nasirahmadi K., Yousefi Z. and Tarassoli A. (2012). Zoning of water quality on Haraz river bases on National Sanitation Foundation Water Quality Index. J. Mazandaran Univ. Med. Sci., 22(92), 64-71 [In Persian].
 
Sadeghi M., Bay A., Bay N., Soflaie N., Mehdinejad M. H. and Mallah, M. (2015). The survey of Zarin-Gol River water quality in Golestan Province using NSFWQI and IRWQISC. J. Health Field., 3(3), 27-33 [In Persian].
 
Samantray P., Mishra B., Panda C. and Rut S. (2009). Assessment of Water Quality Index in Mahanadi and Atharabanki Rivers and Taldanda Canal in Paradip Area, India. J. Human Ecol., 26(3), 153-61.
 
Şener Ş., Şener E. and Davraz, A. (2017). Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey). Sci. Total Environ., 584, 131-144.
 
Sharama R., Gupta S. and Jaing O. (1996). Water quality index and aspects of pollution in Halali River of Bhopal region India. J. Ecotoxicol. Environ. Monit., 6(3-4), 181-87.