نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، اسلام آباد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

ارزیابی منابع آب موجود در امتداد مسیرهای مختلف رودخانه در یک حوزه آبخیز برای استفاده بهینه از آن، حفاظت و همچنین برای پیش بینی سیل و جریان حداقل ضروری است. علاوه بر این، شناخت فرآیندهای تولید رواناب برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز با اهمیت می‌باشد. روش های مختلفی برای جداسازی دبی پایه وجود دارد که در این مطالعه از روش‌های حداقل محلی، بازه‌ی زمانی متحرک، بازه‌ی زمانی ثابت، فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره و روش فیلتر عدد برگشتی دو پارامتره برای جداسازی دبی پایه در چهار ایستگاه هیدرومتری حوضه رودخانه کرج با دوره‌ی آماری 21 ساله (1369-1390) استفاده شد و سپس نتایج آن‌ها به منظور تعیین مناسب‌ترین روش مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در ایستگاه‌های سیرا-کلوان و نشتارود روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 925/0 و 95/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین آن‌ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد می‌توانند روش‌های مناسبی در برآورد دبی پایه باشند. در ایستگاه‌های مورد و سیرا نیز روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره با مقادیر آلفای 95/0 و 975/0 به دلیل عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین نتایج آن‌ها و همچنین مقادیر حداقل انحراف استاندارد روش‌های مناسبی در جداسازی دبی پایه تعیین شد. بنابراین روش‌ فیلتر عدد برگشتی یک پارامتره از سرعت بالا در تفکیک هیدروگراف جریان برخوردار بوده و مقادیر پیوسته دبی پایه را می‌توان به کمک آن بهتر استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Base Flow Separation Methods at Karaj Dam Watershed

نویسندگان [English]

  • Adel Soltani 1
  • Milad Soltani 2

1 Lecturer, Department of Agricultural Technology and Engineering, Payam Noor University, Islam Abad, Iran

2 M.Sc. Alumni, Department of Watershed Management Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Iran

چکیده [English]

Assessing existing water resources along with different routes of the river in a watershed is essential for its optimum use, conservation, and predicting flood and minimum flow. In addition, identification of runoff production processes is also important for assessing the effects of climate change and landuse on the hydrologic response of the watershed. There are several methods for separating base flow. In this study, the minimum local methods, sliding intervals, fixed intervals, one -parameter recursive digital filter and two -parameters recursive digital filter method were used for separating base flow at four hydrometric stations of Karaj River basin with a statistical period of 22 years (1991-2012). Then, the results were compared to determine the most appropriate method. The results showed that at Sierra-Kalvan and Nashtarod stations, the one-parameter recurrsive filter method with alpha of 0.925 and 0.950 could be a suitable method for estimating the base flow, due to the lack of significant differences between their results, as well as the minimum standard deviation. For Mored and Sierra stations, the one -parameter recursive digital filter with alpha values ​​of 0.950 and 0.975 was considered as a suitable method in separating base flow because of the lack of significant differences between their results as well as the standard deviation. The one -parameter recursive digital filter, therefore, has high spped in separating the flow hydrograph and can determine the continuous values of base flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base flow
  • Hydrograph Separation
  • Recursive digital filter
  • Karaj Dam
Aksoy H. K. (2009). Filtered smoothed minima base flow separation method. J. Hydrol., 327, 94-101.
 Arnold J., Allen P., Muttiah R. and Bernhardt G. (1995). Automated base flow separation and recession analysis techniques. Ground Water, 33(6), 1010-1018.
Chen L. H. (2008). Baseflow separation in the source region of the Yellow River. J. Hydrol. Eng., 13, 541-548.
Dingman S. (2002). Physical hydrology, Prentice Hall.
Daulatabadi N. K, Faridhosseini A., Davari K and Mosaedi A. (2012). Estimation of base flow using recursive digital filter methods and BFI_3.0 software (Case study: part of Maharlou-Bakhtegan watershed). Third National Conference on the Comprehensive Management    of     Water Resources, Sari, University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Sari, Iran.
Eckhardt K. (2005). How to construct recursive digital filters for baseflow separation. Hydrol. Process., 19(2), 507-515.
Eckhardt K. (2008). A comparison of baseflow indices, which were calculated with seven different baseflow separation methods. J. Hydrol., 352, 168– 173.
 Ghanbarpuor M., Timuri M. and Sha'ani G. (2008). Comparison of base flow methods based on hydrograph flow separation (case study of Karun watershed). Sci. Technol. Agri. Nat. Resour., 12(44), 1-10. Hall F. R. (1968). Base flow recessions—A review. Water Resour. Res., 4(5), 973–983.
Hasani M., Malekian A., Rahimi M., Samee M. and Khamoushi M. R. (2012). Study of efficiency of various base flow separation methods in arid and semi-arid rivers (Case study: Hablehroud basin). Arid Biome Sci. Res. J., 2(2), 10-22.
Hosseini M. (2014). Simulation of hydrocarbon discharge of Qaraosso basin of Kermanshah Province using SWAT model. J. Eng. Watershed Manag., 1 (6), 63-73.
Lyne V. and Hollick M. (1979). Stochastic timevariable rainfall-runoff modeling. Institute of Engineers Australia National Conference. Pub, 8993.
Nathan R. and McMahon T. (1990). Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses. Water Resour. Res., 26(7), 1465-1473.
Rahimi L., Dehghani A. A., Ghorbani Kh. and Abdolhosseini M. (2013). Comparative analysis of time series models for total flow, base-flow and runoff (Case study: Chehelchai River, Golestan Province). J. Water Soil Conserv., 21(3), 55-77.
Saadatinezhad S., Abdollahi K., Fatahi R., Shayannezhad M., Jafari A., Asadibrojeni A. and Rozbahani R. (2006). National water resources network: necessity and challenge. First National conference optimumutilization of water resources watersheds Karon and Zayande-rood, University of Shahrekord, Shahrekord [In Persian].
Sloto R. and Crouse M. (1996). HYSEP: A computer program for streamflow hydrograph separation and analysis. U.S. Geological Survey. WaterResources Investigations Report 96-4040.
 Smakhtin V. and Watkins D. (1997). Low flow estimation in South Africa. WRC Report No 494/1/97. Smakhtin V. (2001). Low flow hydrology: a review. J. Hydrol., 240, 147–186.
Szilagyi J. (2004). Heuristic continuous baseflow separation. J. Hydrol. Eng. (ASCE), 9(4), 311-318.
Taiemori M. (2014). Estimation of base discharge separation methods based on analysis of drying branch. Quart. J. Geogr. Res., 29 (4), 57-66.
Tallaksen L. M. (1995). A review of baseflow recession analysis. J. Hydrol., 165(1-4), 349–370.
 Tamaskony A., Zakirinia M., Hazrazhribi A. and Dehghani A. (2013). Comparison of base flow separation methods from daily flow hydrograph (Case study: upstream of Boostan dam catchment in Golestan province). Water Soil Conserv., 20(6), 127-145.
White K. and Slot R. (1993). Base flow frequency characteristics of selected Pennsylvania Streams. U. S. Geological Survey Water Resources Investigation. Report, 90-416: 66p.