نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه محیط‌زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی منابع طبیعی و شیلات، بوشهر، ایران

2 مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، دانشکده مهندسی منابع طبیعی و شیلات، بوشهر، ایران

چکیده

رنگ‌زاهای آزو به‌عنوان دسته‌ای از رنگ‌ها کاربرد گوناگونی در صنایع مختلف دارند. برای حذف این مواد روش‌های فیزیکی و شیمیایی در نظر گرفته‌ شده ولی به دلیل محدودیت و مشکلات این روش‌ها، تصفیه زیستی که روش اقتصادی و مؤثر برای پالایش و آلودگی‌زدایی از فاضلاب‌های آلوده به مواد رنگ‌زاست، ترجیح داده می‌شود. در این تحقیق توانایی حذف ماده رنگ‌زای ریمازول بلک- بی و ریمازول رد _ بی به­وسیلۀ باکتری Streptomyces hygroscopicus سویه PTCC1132 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش تاگوچی و بررسی عواملی مانند درجه حرارت (˚C 28-35)،pH(6-8)، غلظت نمک (5/0-2%)، غلظت رنگ‌زا (mg/l500-10000)، شرایط بهینه رنگ‌بری تعیین و میزان کاهش رنگ نمونه‌ها به­وسیلۀ دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis بررسی شد. بعد از طراحی 16 آزمایش، نتایج با برنامه کامپیوتر Qualitek-4 تجزیه‌ و تحلیل شد. بررسی‌ها نشان داد که باکتری Streptomyces hygroscopicus سویه PTCC1132 با احراز شرایط بهینه رشد به‌دست‌آمده طی تحلیل آزمایش‌ها، یعنی دمای ˚C 33، pH برابر 9، و غلظت نمک 1% تا 39/96 درصد رنگ‌زای آزوی ریمازول بلاک-بی با غلظت ppm)5000) را از محیط آبی حذف می‌کند. این سویه با احراز شرایط بهینه رشد به‌دست‌آمده، یعنی دمای  ˚C33، pH برابر 8، و غلظت نمک 1 تا 100% ، رنگ‌زای آزوی ریمازول رد- بی را با غلظت ppm)10000 (از محیط آبی حذف کرد. در نتیجه استفاده از این باکتری در تصفیه زیستی پساب‌های واجد رنگ‌های صنعتی می‌تواند کمک مؤثری در تصفیه و استفاده مجدد این­گونه آب‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination of Biological Color Removal by the Bacterium Streptomyces Hygroscopicusremazol Blak-B Dye and Remazol Red-B from Aqueous Medium

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Tabatabaie 1
  • Tayebe Tahamtan 2
  • Mohammad Ansarizadeh 3

1 Assist. Professor., Department of Environmental, Bushehr Unit, Islamic Azad University, Faculty of Natural Resources and Fisheries, Bushehr, Iran

2 Mamassani Higher Education Complex, Department of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Iran

3 Ph.D. Scholar., Department of Environmental Engineering, Islamic Azad University of Bushehr, Faculty of Natural Resources and Fisheries, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Azo dyes have different applications in industry. However they could impose carcinogenic and mutagenic influence on different organisms. Several chemical and ph ysical methods have been
proposed in removing of these dyestuffs. Alternatively, biological treatment is recognized as economical and environmentally friendly method for decolorization of dyestuff wastewaters. In the current research the capacity of the removal of Remazol Black-B and Remazol Red-B by Streptomyces hygroscopicus PTCC1132 in static condition was investigated. An OA layout was constructed with four factors (temperature, pH, salt concentration and dye concentration) at four levels for the experimental design. The design and analysis of Taguchi experiments was performed by Qualitek-4 software. We showed that the Remazol Black-B decolorization can be significantly improved by Optimization of the factors involved in Remazol Black-B decolorization by S. hygroscopicus. The optimal conditions were pH 9, temperature 33oC, salt concentration 1 % and dye concentration 5000 ppm. Under optimum conditions. Thus, this straine, under the achived effective condition az a result of exprements analysis i.e, temperature 33 degree of centigriade, pH=8, and salt concentration =1% up to 100 percent of azo dyes(RR-B) with the density of(10000 ppm)will be removed aqueous medium. employing this type of bactria in biological treatment of wastwater with industrial dyes can be of great help in treatment and re-use wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Elimination
  • Bacteria
  • Decolorization
  • Azo Dyes
  • Textile
  • Wastewater
Andre B., Santos D., Francisco J., Jules B. and Lier V. (2007). Review paper on current technologies for decolourisation of textile wastewaters: Perspectives for anaerobic biotechnology. Bioresource Technology., 98(12), 2369-2385.
 
Asad S., Amoozegar M. A., Pourbabaee A. A., Sarbolou M. N. and Dastgheib S. M. M. (2007). Cetin D. and Donmez G. (2006). Decolorization of reactive dyes by mixed cultures isolated from textile effluent under anaerobic conditions. Enzyme Microb. Technol., 38, 926930.
 
Chen K. C., Wu I. Y., Liou D. I. and Hwang, S. C. (2003). Decolorization of the textile dyes by newly isolated bacterial strains. Journal of Biotechnology., 101, 57-68.
 
Decolorization of textile azo dyes by newly isolated halophilic and halotolerant bacteria. J Biological Technology.,98(11),2082-88. [In Persian].
 
Dervishi Harzvili F., Hojati Z., and Mutvali Bashi M. (2006).separation and Rapid confirmation molecular of streptomycin antibiotic producing Streptomyces. Journal of Medical Sciences and Health Services - Medical Yazd., 2(4), 51-55.
 
Dong X., Zhou J. and Liu Y. (2003). Peptone– induced biodecolorization of Reactive Brilliant Blue(KN-R) by Rhodocycus gelatinosus XL1. Process Biochem., 101(3),389–395.
 
Gurulakshmi M., Sudar D. N. P., Venba R., and Mani. (2008). Biodegradation of Leather ACID Dye by Bacillus subtilis. Advanced BioTech., 7(5), 10 International Biodeterioration & Biodegradation., 63(4), 395–399.
 
Joshi B., Kabariya K. H., Nakrani S., Khan A., Farzin M., Parabial., Hiren V., Thakur C. H. M. and Doshi. (2013). Biodegradation of turquoise blue dye by Bacillus Megaterium Isolated from Industrial effluent. Am. J. Environ. Protect., 1 (2), 41-46.
 
Kalyani D. C., Telke A. A., Dhanve R. S. and Jadhav J. P. (2009). Ecofriendly biodegradation and detoxification of ReactiveRed 2 Textile dye by newly isolated Pseudomonas SP.SUK1. J Hazard. Mater.,163(2-3),735-42.
 
Kannan S., Dhandayuthapani K. and Sultana M. (2013). Decolorization and degradation of Azo dye - Remazol Black B by newly isolated Pseudomonas putida. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci., 2(4), 108-116.
 
Khalid A., Arshad M. and Crowley D. E. (2008). Accelerated decolorization of structurally different azo dyes by newly isolated bacterial strains. J. Microbio. Biotechnol., 78(2), 361-69.
 
Khandare R. V., Kabra A., NAwate A. V. and Govindwar S. P. (2013). Synergistic degradation of diazo dye Direct Red 5B by Portulaca grandiflora and Pseudomonas putida. Int. J. Environ. Sci. Technol., 10(5), 1039-1050.
 
Mail P. L., Mahajan M. M., Patil D. P. and Kulkarni M. V. (2008).Biodecolourisation of members of triphenyl methane and azo groups of dyes. J. Sci. Indust. Res., 59, 221- 224.
 
Majlesi M., Yazdanbakhsh A. R., Sheikhmohamadi A. Sardar M. and Kashani Mis. (2009). Evaluation efficiency of iron, element in removal azo dye color of industrial effluent. Twelfth Conference of Environmental Health, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.p, 205-211.
 
Mohanty S., Dafale N. and Rao N. N. (2006). Microbial decolorization of reactive black-5 in a two-stage anaerobic–aerobic reactor using acclimatized activated textile sludge. Biodegrad., 17, 403.                                                                   
 
Ogawa T., Shibata M., Yatome C. and Idaka, E. (1998). Growth inhibition of bacillus subtilis by basic dyes. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 40(4), 545-552.
 
Ozdemir G., Pazarbasi B., Kocyigit A., Omeroglu E. E., Yasa I. and Karaboz I. (2008). Decolorization of acid black 210 by vibrioharveyi TEMS1, a newly isolated bioluminescent bacterium from Izmir Bay, Turkey. World J. Microb. Biotechnol., 24(8), 1375–1381.
 
Roy R. K. (2007). Qualitek-4, Software for Automatic Design and Analysis of Taguchi experiments, Nutek, Inc. Bloomfield Hills, Michigan, DSA. Free DEMO fromhttp://Nutek -us.com/wp-q4w.html.
 
Saratale R. G., Saratale G. D., Chang J. S. and Govindwar S. P. (2011). Bacterial decolorization and degradation of azo dyes: A review. J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 42(1), 138–157.
 
Saratale R. G., Saratale G. D., Chang J. S., and Govindwar S. P. (2010). Decolorization and degradation of reactive dyes and dye wastewater by a developed bacterial consortium. Biodegrad., 21, 999-1015.
 
Saratale R. G., Saratale G. D., Chang J. S., Govindwar S. P. (2011). Bacterial decolorization and degradation of azo dyes: A review. J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 42(1), 138–157.
 
Saudagar P. S. and Singhal R. S. (2007). Optimization of nutritional requirements and feeding strategies for clavulanic acid production by Streptomyces clavuligerus. Bioresource Technol., 98, 2010-2017.
 
Saudagar P. S. and Singhal R. S. (2007). Optimization of nutritional requirements and feeding strategies for clavulanic acid production by Streptomyces clavuligerus. Bioresource Technol., 98, 2010-2017.
 
Shand R. F. and Betlach M. C. (1994). Bacteriol. bop gene cluster expression in bacteriorhodopsin-overproducing mutants of Halobacterium halobium. J. Bacteriol., 176(6), 1655–1660.
 
Taran M. and Froedin N. (2013). Decolorization of Remazol Black B by Halomonas sp. PTCC1417 isolated from Urmia lake: optimization by Taguchi methodology. Microorg. Bio. J., 6(1), 1-10.
 
Taran M., Monazah A. and Asadi N. (2011). Production of a novel biomacromolecule for nanodevices from glycerol as carbon source in different conditions. J. Biol. Macromol., 49(5), 955-957.
 
Tastan B. E., Ertugrul S. G. and Dõnmez G. (2010). Effective bioremoval of reactive dye and heavy metals by Aspergillus versicolor. Bioresour. Technol., 101(3), 870876.
 
Ugurlu M., Gurses A. and Acikyildiz M. (2008). comparison of textile dyeing effluent adsorption on commercial activated carbon and activated carbon prepared from olive stone by ZnCl2 activation. J Micropor. Mesopor. Mat., 111(1-3), 228-235.
 
Wang H., Qiang SuJ., Zheng X. W., Tian Y., Xiong X. J. and Zheng T. L. (2009). Bacterial decolorization and degradation of the reactive dye Reactive Red 180 by Citrobacter sp. CK3. Int. Biodeter. Biodegrad., 63, 359-399.