نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل ازنظر شرب و کشاورزی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 76 چاه شامل 32 چاه با کاربری شرب و 44 چاه با کاربری کشاورزی در نظر گرفته شد. به‌منظور بررسی کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی نیز از دیاگرام ویل‌کاکس و شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری شامل شاخص‌های اشباع لانژیلر (LSI)، رایزنر (RSI) و پوکوریوس (POR)، خطر منیزیم (MH)، نفوذپذیری (I)، درصد سدیم باقیمانده (RSC)، نسبت جذبی سدیم (SAR) و درصد سدیم و کلر استفاده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی این آبخوان برمبنای شاخص کیفی آب (WQI) در وضعیت مطلوب قرار دارد. بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) و استاندارد ملی ایران (ISIRI)، 5/10 درصد چاه‌ها دارای مقادیر نیترات بالاتر از حد مجاز در فصل‌تر می‌باشند. اما در فصل خشک حدود 29 درصد چاه‌ها دارای مقادیر نیترات بالاتر از حد مجاز می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که آب زیرزمینی این آبخوان دارای خاصیت خورندگی بوده و استفاده از آن در سامانه‌های آب‌رسانی شهری، سبب بروز بیماری و مسائل مختلف ناشی از خوردگی لوله‌ها، در انسان خواهد شد. همچنین استفاده از این آب‌ها، برای مصارف کشاورزی سبب بروز مشکل در اتصالات فلزی سامانه‌های آبیاری بارانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quality evaluation of groundwater resources of Ardabil aquifer for agricultural and drinking uses

نویسندگان [English]

  • Mina Rahimi 1
  • Sina Besharat 2
  • Vahidreza Verdinejad 2

1 M.Sc. Student of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

In this study, groundwater of Ardabil aquifer quality in terms of drinking and agricultural, was evaluated. For this purpose, 76 wells including 32 drinking wells and 44 agricultural wells were considered. The results indicated that groundwater quality on the Water Quality Index (WQI) is in good condition. Based on the standards of the World Health Organization (WHO) and Institute of Standard and Industrial Research of Iran (ISIRI), 10.5 percent of the wells have nitrate levels above the limit in the wet season; but in the dry season, about 29 percent of the wells had nitrate values higher than allowable level. In order to assess the quality of groundwater for agricultural use, as well as the Wilcox diagram and other parameters of sedimentation and corrosion including: Langelier saturation index (LSI), Ryznar Index (RSI) and Puckorius (POR), magnesium hazard (MH), permeability (I), the remaining sodium percentage (RSC), sodium adsorption ratio (SAR) and the percentage of sodium and chlorine were used. The results showed groundwater of this aquifer are corrosive and use it in urban water supply systems, causing illness and various problems caused by corrosion of pipes and the, the human will. The use of these waters, for agricultural purposes will cause problems in metal fittings of sprinkler irrigation systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • nitrite
  • Water Quality
  • Sedimentation
  • Corrosion index
Agca N., Kranlik S. and Odemis B. (2014). Assessment of ammonium, nitrate, phosphate, and heavy metal pollution in groundwater from Amik plain, southern Turkey. Environ. Monit. Assess., 186(9), 5921-5934.
 
Alizadeh A. (2010). Soil, water and plant relationship. 4th edition, University of Imam Reza publications, Mashhad, 470 pp.
 
Avvannavar S. M. and Shrihari S. (2008). Evaluation of water quality index for drinking purposes for river Netravathi, Mangalore, India. Environ. Monit. Assess., 143(1-3), 279-290.
 
Bamdad Machiani S., Khaledian M. R., Rezaei M. and Tajdari Kh. (2014). Evaluation of groundwater quality in Gilan province for agricultural and industrial uses. J. Irrigation Drain., 8(2), 246-256 [In Persian].
 
Bian J., Liu C., Zhang Z., Wang R. and Gao Y. (2016). Hydro-geochemical characteristics and health risk evaluation of nitrate in groundwater. Pol. J. Environ. Stud., 25(2), 521-527.
 
Chung S. Y., Venkatramanan S., Kim T. H., Kim D. S. and Ramkumar T. (2014). Influence of hydrogeochemical processes and assessment of suitability for groundwater uses in Busan city, Korea. Environ. Develop. Sustain., 14(3), 423-441.
 
Ehsani S., Salehpur M., Ehsani-Ardekani H. and Abbasi-Maede P. (2013). Assessment of salinity and corrosion potential of Sari groundwater with emphasis for using in industry, agriculture and urban. J. Human and Environ., 11(1), 19-30 [In Persian]. 
 
Osati Kh. and Nahvinia M. J. (2016). Spatial variations of groundwater quality in Birjand plain for agriculture, J. Environ. Water Eng. 2(1), 25-36 [In Persian].
 
Ramesh K. and Elango L. (2012). Groundwater quality and its suitability for domestic and agricultural use in Tondiar river basin, Tamil Nadu, India. Environ. Monit. Assess., 184(6), 3887-3899.
 
Saeedi M., Sharifi O. A. and Meraji H. (2010). Development of groundwater quality index. Environ. Monit. Assess., 163, 327-335.
 
Shokuhi R., Hosinzadeh E., Roshanaei G., Alipour M. and Hoseinzadeh S. (2012). Evaluation of Aydughmush dam reservoir water quality by national sanitation foundation water quality index (NSFWQI) and water quality parameter changes. J. Health and Environ., 4(4), 439-450 [In Persian].
 
Szabolcs I. and Darab C. (1964). The influence of irrigation water of high sodium carbonate content of soils. Proceeding of 8th Int. Con. LSSS, Trans., 803-812.
 
Varol S. and Davraz A. (2014). Evaluation of the groundwater quality with WQI (water quality index) and multivariate analysis: a case study of the Tefenni plain (Burdur/Turkey). Environ. Earth Sci., 73(4), 1725-1744.
 
Vasanthavigar M., Srinivasamoorthy K., Vijayaragavan K., Rajiv Ganthi R., Chidambaram S., Anandhan P., Manivannan R. and Vasudevan S. (2010). Application of water quality index for groundwater quality assessment: Thirumanimuttar sub-basin, Tamilnadu, India. Environ. Monit. Assess., 171(1), 595-609.
 
Wilcox L. V. (1955). Classification and use of irrigation water, US department of agriculture, Circ. 696, Washington, DC.