نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد(آبخیزداری)دانشگاه ارومیه دانشکده منابع طبیعی

2 استادیار

3 دانشجوی دکتری

چکیده

محاسبه تداوم و شدت خشکسالی به‌وسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه) مرحمت سبقتی1*، حسام احمدی‌بیرگانی2‌، علیرضا مقدم3 1- دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه 2- استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه 3- دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه [مرحمت سبقتی]* Sebghati.marhamat@gmail.com تاریخ دریافت: [توسط مجله تکمیل میشود] تاریخ پذیرش: [توسط مجله تکمیل میشود] چکیده تغییر اقلیم جهانی و افزایش وقوع خشکسالی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آنها صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، تداوم و شدت خشکسالی برای شهرهای تبریز و ارومیه در دوره آماری 31ساله با شاخص SPEI اصلاحی به روش پنمن مانتیث فائو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از محاسبه میانگینهای متحرک 3، 6 و 12 ماهه جهت مقایسه بارش در دورههای زمانی متفاوت از توزیعهای آماری برای ارزیابی صحت نتایج استفاده گردید. نتایج نشان دادند بین مقادیر شاخص SPEI در شرایط خشکسالی و ترسالی برای هر دو شهر مورد مطالعه همخوانی وجود دارد. همچنین بررسی میانگین متحرک، شاخص خشکسالی و توزیعهای آماری در اکثر سالها نتایج مشابهی برای شرایط ترسالی و خشکسالی را نشان داد. بیشترین مقدار خشکسالی با روش پنمن مانتیث فائو برای ایستگاه تبریز برابر 75/2- و برای ایستگاه ارومیه برابر 2- بدست آمد. این دو شهر در سالهای 1384 تا 1389 طولانیترین دوره خشکسالی را تجربه کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Calculation of Continuity and Intensity of Droughts using Modified SPEI Index (Case study: Tabriz and Urmia Cities)

نویسندگان [English]

  • Marhamat Sebghati 1
  • hesam ahmadi 2
  • alireza moghaddam 3

1 Master Student Watershed Management, university of urmia

2 master student

چکیده [English]

The Calculation of Continuity and Intensity of Droughts using Modified SPEI Index (Case study: Tabriz and Urmia Cities) Marhamat Sebghati*1, Hesam Ahmadi2 and Alireza Moghaddam3 1M.Sc. Faculty of Natural Resources (Watershed Managment), Urmia University, Urmia, Iran 2Assistance Prof. Faculty of Natural Resources (Watershed Managment ), Urmia University, Urmia, Iran 3PhD Candidate of Water Resources Engineering, Urmia University, Urmia, Iran *Corresponding Author: Sebghati.marhamat@gmail.com Abstract In recent years, global climate change and increasing drought are the important environmental issues, and many studies have been done about these issues. In this research, continuity and intensity of drought for Tabriz and Urmia cities, during 31 years period, using corrected SPEI index by Penman-Monteith FAO method was investigated. Mmoving average of 3, 6 and 12 month for monitoring rainfall trend was used comparison. The results showed that SPEI index in both cities were mainly faced with drought conditions. In addition, analysis of the moving average, drought index and statistical distributions of wet and dry years showed same results in most years for both citis. The most intensive drought index derived for Tabriz and Urmia stations were equal to -2.75 and -2 respectively. The longest drought indicated for both cities was within 2005 to 2010. Keywords: Statistical distributions, drought, SPEI Index, moving average, Penman-Monteith FAO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statistical distributions
  • Drought
  • SPEI Index
  • moving average
  • Penman-Monteith FAO
Allen R. G., Pereira L. S., Raes D. and Smith M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper56, Rome, 300pp.
 
Ansari H. and Moradi H. (2011). Presented a fuzzy model to estimate the reference evapotranspiration using the minimum hourly meteorological data. J. Water Sci. (Agric. Sci. Tecnol.), 25(2), 275-286 [In Persian].
 
Banimahd A. and Khalili D. (2013a). Comparative analysis of meteorological drought indices SPEI and SPI using parametric and nonparametric correlation tests at selected stations in Iran. Proc 2013, 2nd Int. Conf. on strategies to achieve sustainable development. National Scientific, Iran [In Persian].
 
Banimahd A. and Khalili D. (2013b). Factors influencing markov chains predictability characteristics, utilizing SPI, RDI, EDI and SPEI drought indices in different climatic zones. J. Water Res. Def., 27(11), 3911-3928.
 
Herrington R. (1997). Responding to global climate change in the prairies‚ Atmospheric and Hydrologic Sciences Division Environment, Canada.
 
Kuhi N. (2005). The relationship between the frequency and duration of droughts time-scale. J. Drought Agr. Dro., 18(2), 60-44 [In Persian].
 
Meza F. J. (2013). Recent trends and ENSO influence on droughts in northern Chile: an application of the standardized precipitation evapotranspiration index. J. Weater Clim. Ext., 1, 51-58.
 
Rossi G., Benedini M., Tsakiris G. and Giakoumakis S. (1992). On regional drought estimation and analysis.  Water Resour. Manag., 6(4), 249-277.
 
Solaymanisadro F., Soltani V. and Sarhadi N. (2008). Classification and analysis of drought using Standardized Precipitation Index in Kerman Province, 2008, 3rd Int. Conf. on Iran Water Res. Man, National Scientific, Iran [In Persian].
 
Tajbakhsh S., Isakhani N. and Fazlekazemi A. (2015). Assessment of drought in Iran using standardized index of precipitation and evapotranspiration. J. Earth Spa. Phy., 25(2), 321-313 [In Persian].
 
Vicente-Serrano S. M., Santiago M. and Juan L.M. (2009). Amulti-scalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. J. Climate., 26, 1996-1718.
 
Zare-Abyaneh H., SabzyParvar A., Maarofi S., Gheyami F., Mirmasodi S. and Kazemi A. (2009). Analysis and monitoring of meteorological parameters Sistan-Baluchistan area. J. Envir. Sci.Tec., 3(2): 69-41[In Persian].