نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/ewe.2023.388931.1851

چکیده

یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک کاهش میزان فرسایش در رودخانه‌ها با استفاده از آب‌شکن‌‌ها به‌منظور حفظ خاک است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عددی تأثیر وجود آب‌شکن بر پارامترهای رسوبی جریان با استفاده از نرم‌افزار FLOW-3D است. بدین منظور آب‌شکن‌ها در زوایای °30، °60 و °90، تحت 10 سناریوی مختلف در دبی‌ و شرایط هیدرولیکی متفاوت ممکن مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر شبکه‌بندی با ابعاد mm 5 به‌عنوان شبکه بهینه برای شبیه‌سازی مدل‌ها انتخاب شد. همچنین مدل آشفتگی LES (شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ) برای شبیه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در سناریوهایی که از دو عدد تیغه استفاده ‌شده است، در تیغه اول آبشستگی مشاهده می‌گردد درحالی‌که در آب‌شکن بعد از آب‌شکن اول در جهت جریان، پدیده رسوب‌گذاری رؤیت شد. به‌طوری‌که در سناریوی دو تیغه‌ای با فاصله m 60/0 از هم، mm 48 فرسایش رخ‌داد. بیشترین میزان آبشستگی مربوط به آب‌شکن با حالت قوسی (LLeft-Q285) به‌میزان mm 45 است. تغییرات دبی در میزان آبشستگی تأثیر بالایی دارد. به‌طوری‌که با مقایسه سناریوهای با یک آب‌شکن (I-Q285، I-Q200 و I-Q350) کم‌ترین میزان آن با مقدار mm 5/5 مربوط به I-Q200 است. بررسی نتایج نشان داد که کم‌ترین میزان فرسایش در آب‌شکن‌های زاویه‌دار مربوط به سناریو با زاویه کم‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Performance of Blade Groynes on Scouring and its Effect on Hydraulic Parameters of Sediment and Flow

نویسندگان [English]

  • Kiyoumars Roushangar 1
  • Sepehr Goodarzi 2
  • Hamidreza Abbaszadeh 2

1 Department of water engineering ,faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

One of the significant issues in hydraulic engineering is reducing erosion in rivers by using groynes to preserve soil. The purpose of this study is to numerically investigate the groynes' presence on the sedimentary flow parameters using FLOW-3D software. For this purpose, groynes were examined at angles 30°, 60°, and 90° under 10 scenarios in various discharge and hydraulic conditions. Here, the mesh block with dimensions of 5mm was chosen as the optimal mesh block for simulating models. Also, Large Eddy Simulation (LES) turbulence model was used for simulations. In the scenarios where two blades are used scouring is observed in the first blade, while the sedimentation phenomenon was observed in the groyne after the first groyne in the direction of the flow. In the two blades with distance of 0.60m from each other, 48mm erosion has been occurred. The highest amount of scour is related to the arched groyne (LLeft-Q285) with the amount of 45mm. Discharges have a high effect on scouring, so by comparing the scenarios with one groyne (I-Q285, I-Q200, and I-Q350), the lowest amount is with the value of 5.5mm corresponding to I-Q200. The lowest erosion in the angled groynes corresponds to the smaller angle scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erosion
  • Groyne
  • Sedimentation
  • Scouring
  • VOF