نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چاربهار، ایران

3 دانشجوی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

10.22034/ewe.2023.381628.1838

چکیده

در این پژوهش اقدام به بررسی فرآیند جذب زیستی فلزسنگین سرب با استفاده از جلبک‌های قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini و جلبک سبز Ulva rigida شد. شرایط بهینه جذب با سنجش میزان pH؛ مقدار بهینه جاذب؛ زمان بهینه و غلظت بهینه یون فلزی سرب بررسی شد. برای بررسی جذب سطحی، از ایزوترم‌های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین استفاده شد. سینتیک جذب هم مطابق معادله‌های سینتیک شبه درجه یک و دو بررسی شد. در بررسی نتایج pH مشخص شد که در جذب سرب، جلبک قهوه‌ای در pH برابر با 5 و جلبک سبز در pH برابر با 6 توانسته است به حداکثر جذب برسد. در بررسی نتایج مرتبط با زمان مشخص شد که برای هر دو جلبک بهترین زمان جذب در min 60 بود. نتایج مقدار دوز جاذب نشان داد که دو جاذب زیستی جلبک قهوه‌ای و سبز به ترتیب در مقدار g 5/0 و 7/0 بیشترین مقدار جذب را دارند و در غلظت اولیه یون فلزی، بیشترین مقدار در مقدار mg/l 2 حاصل شد. نتایج مدل ایزوترم هم نشان داد که جذب سرب توسط جلبک قهوه‌ای با ایزوترم لانگمویر و جلبک سبز با ایزوترم فروندلیچ مطابقت دارد. همچنین مطابق نتایج، هر دو جذب از سینتیک درجه دوم تبعیت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the bioabsorption process of lead heavy metal from aqueous solutions using two species of brown algae Nizimuddinia zanardini and green algae Ulva rigida

نویسندگان [English]

  • Arash Shakouri 1
  • Jasem Raesi 2
  • Samineh Gholami 3

1 Associate Professor, Department of marine biology, Faculty of marine sciences, Chabahar Mritime University (CMU)

2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Charbahar, Iran

3 1M.Sc student, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar University of Maritime and Marine Sciences, Charbahar, Iran

چکیده [English]

In this research, the biological absorption process of lead heavy metal was investigated using brown algae Nizimuddinia zanardini and green algae Ulva rigida. Optimum absorption conditions by measuring pH; the optimal amount of absorbent; The optimal time and the optimal concentration of lead metal ion were investigated. Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms were used to investigate surface adsorption. Heme adsorption kinetics were investigated according to pseudo first and second order kinetic equations.Examining the pH results, it was found that brown algae at pH 5 and green algae at pH 6 were able to reach the maximum absorption of lead.Examining the time-related results,it was found that the best absorption time for both algae was 60 min.The results of the amount of adsorbent dosage showed that the two bioabsorbents of brown and green algae have the highest amount of absorption in the amounts of 0.5 and 0.7 g, respectively, and in the initial concentration of metal ions,the highest amount was obtained in the amount of 2 mg/l.The results of the isotherm model also showed that lead absorption by brown algae corresponds to the Langmuir isotherm and green algae to the Freundlich isotherm. Also according to the results both absorptions follow second-order kinetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioabsorption
  • Heavy metals
  • Lead
  • Nizimuddinia zanardini
  • Ulva rigida