نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کاهش چشمگیر منابع آب سطحی و خشکسالی‌های متناوب اخیر استفاده از منابع آب زیرزمینی را بیشتر نموده و باعث کاهش کیفیت این آب‌ها گردیده‌است. در این پژوهش 28 نمونه از آب زیرزمینی (چاه) از نقاط مختلف در شهرستان خانمیرزا، لردگان، بروجن، اردل و کیار در سال 1400-1399 برداشت و در آزمایشگاه مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. برای ارزیابی کیفی نمونه‌ها جهت استفاده در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت از دیاگرام ویلکاکس، دیاگرام شولر و شاخص لانژیلر استفاده گردید. با استفاده از روش‌های درونیابی، خصوصیات شیمیایی نمونه‌های برداشت شده در محدوده مورد مطالعه بررسی و نقشه‌های پهنه‏بندی کیفی با روش کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله تهیه گردید. نتایج نشان داد که بر طبق دیاگرام ویلکاکس اکثر نمونه‌ها در محدوده c_2 s_1 قرار دارند و برای مصارف کشاورزی مناسب هستند. این نمونه‌ها بر طبق دیاگرام شولر برای مصارف شرب در محدوده کیفیتخوب و برای شرب مناسب و بر مبنای شاخص لانژیلر در محدوده رسوب‌گذار و خورنده قرار می‌گیرند. این پژوهش کمک می‌نماید تا تصمیم‌گیران با داشتن دیدی روشن با توجه به نقشه‌های کیفی آب زیرزمینی، بتوانند برنامه‌ریزی جامع و مفیدی در خصوص بهره‌برداری و نگهداری از منابع آب زیرزمینی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Suitability Groundwater Quality for Agricultural, Drinking and Industrial Purposes (Case Study: South of Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Hosseini Vardanjani 1
  • Mojtaba Khoshravesh 2
  • Marzieh Ghahreman 3
  • Masoud Naderi 4

1 Ph.D. Student in Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.

2 Assoc. Professor., Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

3 MSc Graduated in Irrigation and Drainage Dept. of Water Engineering, Shahrekord University, Iran

4 MSc Graduated in Irrigation and Drainage Dept. of Water Engineering,, Isfahan University of Technology, Esfahan, Iran

چکیده [English]

The significant reduction of surface water resources and the recent intermittent droughts have increased the use of Groundwater sources and caused the quality of these waters to decrease.‌ In this research, 28 samples of groundwater (well) were taken from different places in Khanmirza, Lordegan, Borujen, Ardal, and Kiar cities in 2020-2022 and subjected to chemical analysis in the laboratory. To evaluate the quality of the samples for use in agriculture, drinking and, indust by sectors, the Wilcox diagram, Schoeller diagram, and Langelier index were used. The chemical properties of the samples collected in the study area were investigated using interpolation methods and qualitative zoning maps were prepared using kriging and inverse distance weighting.‌The results showed that according to the Wilcox diagram, most of the samples are in the C2S1 range and are suitable for agricultural use. According to Schuler's diagram,These samples are in the range of good quality for drinking purposes and suitable for drinking, and based on the Langelier index,They are placed in the range of sedimentary and corrosive.This research will help the decision makers to have a clear vision regarding the groundwater quality maps, they can plan comprehensively and usefully regarding the exploitation and maintenance of groundwater resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Wilcox diagram
  • Schoeller
  • Langelier