نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

4 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از مهمترین عناصر چرخه هیدرولوژیکی است. برآورد تبخیر و تعرق برای مدیریت مؤثرجنگل، آبیاری، مرتع و منابع آب و همچنین افزایش عملکرد و مدیریت بهتر محصول ضروری است. هدف از این پژوهش واسنجی الگوریتم SEBAL در تخمین تبخیر و تعرق در دشت سهرین-قره‌چریان که متأثر از پخش سیلاب است، می‌باشد. در این مطالعه تصاویر ماهواره ای لندست 8 در دوره یکساله 1399-1400 برای به‌دست آوردن ضرایب باندهای مربوطه استفاده شد. سپس شار خالص تشعشع سطح زمین و شار حرارتی زمین با استفاده از شارهای تشعشعی ورودی-خروجی از آلبیدو، ضرایب انتشار سطحی، دمای سطح زمین و شاخص‌های گیاهی برآورد شد. در مرحله بعد شار حرارتی محسوس با تعیین پیکسل‌های سرد و گرم محاسبه و در نهایت نقشه‌های تبخیر و تعرق استخراج شد. بر اساس نتایج این پژوهش تبخیر و تعرق حاصل از مدل بیلان آب خاک و مدل سبال به ترتیب معادل 26770 و m3 30625 در سال برآورد شد. همچنین واسنجی نتایج حاصل از مدل سبال با تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از ﺷﺎﺧﺺ‌های آماری R2 و RMSE انجام شد که مقادیر این شاخص‌ها به ترتیب معادل 64/0و 15/2 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

calibration of SEBAL surface energy balance model in determining evapotranspiration of plains affected by flood spreading (Qaracherian-Zanjan Province)

نویسندگان [English]

  • Ghobad Rostamizad 1
  • parviz abdinejhad 2
  • mojtaba pakparvar 3
  • mir masoud kherkhah zarkesh 4

1 Assistant professor of Soil Conservation and Watershed Management Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Zanjan, Iran

2 Professor Assistant of Soil Conservation and Watershed Management Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Zanjan, Iran

3 Professor Assistant of Soil Conservation and Watershed Management Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Fars, Iran

4 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Tehran, Iran

چکیده [English]

Evapotranspiration is one of the most important elements of the hydrological cycle. Estimation of evapotranspiration is imperative for effective forest, irrigation, rangeland and water resources management as well as to increase yields and for better crop management. The aim of this study is calibrate the SEBAL algorithm in estimating evapotranspiration in the Sohrin-Qaracheryan plain, which is affected by flood spreading. In this study, Landsat 8 satellite images were used in a one-year period (2020-2021) to obtain the coefficients of the relevant bands. Then, the net radiation flux on the earth’s surface and the earth’s heat flux is obtained using incoming-outgoing radiation fluxes from albedo, surface emissivity coefficients, land surface temperature, and plant indicators. Next, the sensible heat flux is calculated by determining the hot and cold pixels. Finally, evapotranspiration maps are plotted. Based on the results of this research evapotranspiration obtained from soil water balance model and SEBAL model were estimated as 26770 and 30625 m3, respectively. Also, the calibration of the results obtained from the SEBAL model with reference evapotranspiration was done using R2 and RMSE statistical indices, and the values of these two indices were calculated as 0.64 and 2.15, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albedo
  • Evapotranspiration
  • Satellite Images
  • Sohrin plain