نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده

در این پژوهش به بررسی کیفیت آب رودخانه گلین با استفاده از شاخص CWQI جهت احداث مراکز پروش ماهیان گرم‌آبی و سرد آبی پرداخته شد. لذا، پارامتر‌های Do،PH ، BOD5، NO3، Ec، دما، کدورت، TDS، CaCo3، NO2، سختی کل، CO2، CU، NH3 و Fe از آب رودخانه گلین در یک دوره‌ی یک ساله از آوریل 2019 تا مارس 2020 در تناوب هر ماه دو بار نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که پارامترهای BOD5، TDS، CaCo3، NH3، Cu و No3 در مقایسه با استانداردهای پرورش ماهیان گرم‌آبی و سرد‌آبی در رده نامطلوب قرار دارند و سایر پارامترها از لحاظ استانداردهای موجود در رده مطلوب بودند. مقایسه میزان شاخص CWQI در پرورش ماهیان سردآبی در ماه‌های مختلف نشان داد که به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان عددی شاخص با مقادیر 02/70 و 37/60 در ماه‌های فوریه و دسامبر مشاهده شد. همچنین مقادیر عددی شاخص در پرورش ماهیان گرم‌آبی به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان عددی شاخص با مقادیر 38/85 و 96/70 در ماه‌های آوریل و فوریه مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد با توجه ‌به میزان نهایی شاخص CWQI بطور کلی آب رودخانه رودخانه گلین جهت پرورش ماهیان گرم‌آبی و سردآبی در محدوده مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Golin River Water Quality Assessment in Kermanshah Province Using Canada Water Quality Index (CWQI) for Construction of Fish Breeding Centers

نویسندگان [English]

  • Houshang Ghamarnia 1
  • zoleikha Palash 2
  • Meisam palash 2

1 Department of Water Resources Engineering,, Razi University

2 ِDept of Water Engineering, Razi University

چکیده [English]

In this study, the water quality of Golin river was investigated using the CWQI index for the construction of warm-water and cold-water fish breeding centers. Different parameters as: Do, PH, BOD5, NO3, Ec, turbidity, temperature, TDS, CaCo3, NO2, total hardness, CO2, CU, NH3 and Fe from the water of Golin river in Najar village station located at downstream of the river from April 2019 to March 2020 were sampled twice a month. The results showed that the parameters BOD5, TDS, CaCo3, NH3, Cu and No3 were in the unfavorable category in comparison with the standards of hot and cold water fish farming and the other parameters were favorable in terms of the standards in the category. Comparison of CWQI index in cold-water fish farming in different months showed that the highest and lowest numerical values of the index with values of 70.02 and 60.37 were observed in February and December, respectively. Also, the numerical values of the index in warm-water fish farming were observed as the highest and the lowest numerical values of the index with the values of 85.38 and 70.96, in April and February. The results of this study showed Golin river was suitable for fish farming .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golin river
  • fish farming
  • cold and warm water fishes
  • CWQI index