نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه محیط زیست ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 گروه علوم و مهندسی محیط زیست ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 گروه مهندسی محیط زیست ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران_ مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه،

چکیده

دریای کاسپین به دلیل داشتن خطوط ساحلی طویل و فعالیت‌های تجاری‌، بندری‌، صنعتی‌، کشاورزی و گردشگری از نظر محیط‌زیستی و پایش آلاینده‌های زیستی دارای اهمیت بسیاری است. شناخت عوامل آلاینده محیط‌زیست دریایی نخستین گام جهت بازسازی و صیانت از این بوم‌سازگان باارزش است. هدف از این تحقیق تعیین میزان بی‌فنیل‌های پلی‌کلره PCB)) در رسوبات و بارناکل بندر انزلی و بندر کاسپین در استان گیلان هست؛ بنابراین نمونه‌های بارناکل و رسوب در 2 ایستگاه و با 3 تکرار در بنادر انزلی و کاسپین به‌وسیله نمونه‌بردار Van Veen Grab در فصل تابستان با توجه به چرخه زندگی بارناکل ها برداشت شد و پس از آماده‌سازی و خشک‌کردن با دستگاه فریز درایر بعد از آنالیز به‌وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی قرائت شد. بیشترین میزان غلظت PCBs در بیوماکر بارناکل ایستگاه انزلی مربوط به ایزومرهای PCB-77 PCB-81 و کمترین آن مربوط به ایزومرهای PCB-114 PCB-156, تعیین شد. بیشترین میزان غلظت PCBs در بارناکل ایستگاه کاسپین مربوط به ایزومرهای PCB-77 PCB-28 و کمترین آن مربوط به ایزومرهای PCB-153 PCB-114, بود. بیشترین میزان غلظت PCBs در رسوب ایستگاه بندرانزلی و رسوب بندر کاسپین به‌طور مشابه مربوط به ایزومرهای PCB-52 PCB-28 و کمترین آن مربوط به ایزومرهای PCB-156 PCB-114, ثبت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Polychlorinated biphenyls contamination in barnacles and sedimentation in Anzali and Caspian ports

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mirzababaei 1
  • Seyyed Ali Jozi 2
  • Omid Rafieyan 3
  • Mohammad Ebrahim Ramezani 4

1 Department of agriculture and natural resources. Tabriz. Iran

2 Professor, Department of Environment, North Tehran Branch, Islamic Azad University , Tehran,

3 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Department of Environmental Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. Sustainable Development Management Research Centre of Urmia Lake basin, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

The Caspian Sea is very important in terms of environment and monitoring of biological pollutants due to its long coastlines and commercial activities of the industrial port of agriculture and tourism. Identifying marine environmental pollutants is the first step to rebuilding and protecting this valuable ecosystem. The purpose of this study is to determine the amount of Polychlorinated biphenyls in sediments and Barnacles of Anzali and Caspian ports in Guilan province. Therefore, Barnacle and sediment samples were collected in 2 stations whit 3 replications in Anzali and Caspian ports by VanVeen Grab sampler in summer according to the life cycle of Barnacles. After preparation and drying with freeze dryer, after analysis, it was read by gas chromatography. The highest concentration of PCBs in Barnacles in Anzali station was related to isomers PCB-81 & PCB-77 and the lowest was related to isomers PCB-114 & PCB-156. The highest concentration of PCBs in Barnacles in Caspian station was related to isomers PCB-28 & PCB-77 and the lowest was related to isomers PCB-114 & PCB-153. The highest PCB concentration in sediment in Anzali & Caspian ports was recorded similarly for isomers PCB-52 & PCB-28 and the lowest was related to isomers PCB-114 & PCB-156.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barnacle Biomarker
  • Sediment
  • PCBs
  • Persistent Pollutants