نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در بسیاری از صنایع، ترکیبات آلی فرار می باشند. ترکیبات BTEX بعنوان شاخص ترکیبات آلی شناخته می شوند. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی فرایند فوتوکاتالیستی در حضور نانوساختارهای آلی-فلزی مدل Bi2S3@NH2-MIL125(Ti) در کاهش غلظت اتیل بنزن از هوای آلوده است. در این تحقیق تاثیر پارامترهای دبی جریان هوا (5/0 تا 3 لیتر در دقیقه)، غلظت اتیل بنزن (150-300 پی پی ام) و مقدار کاتالیست نشانده شده (1-3 گرم بر متر مربع) توسط روش OFAT مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که شرایط بهینه فرایند در دبی 5/0 لیتر در دقیقه، غلظت اتیل بنزن برابر 150 پی پی ام و مقدار کاتالیست 3 گرم بر متر مربع اتفاق می افتد. در این شرایط فرایند مذکور توانایی حذف 94 درصد از اتیل بنزن را دارد. با در نظر گرفتن غلظت اولیه 150 پی پی ام و کارایی 94 درصدی، غلظت خروجی اتیل بنزن در سیستم به 9 پی پی ام می رسد. فرایند مورد مطالعه در حضور منابع مختلف نوری که شامل اشعه ماورابفش A، C و نور مرئی است می تواند 94، 95 و 67 درصد از غلظت اولیه اتیل بنزن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of photocatalytic process of organic-metal nanostructures in reducing the concentration of ethylbenzene from polluted air

نویسندگان [English]

  • Azita Behbahaninia 1
  • Amir Mohammad Kalantari 2
  • Farideh Atabi 2

2 Department of Environment Engineering, Faculty of Environment and Natural Resource, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The chemical compounds used in many industries are volatile organic compounds. BTEX compounds are known as indicators of organic compounds. The aim of this study was to evaluate the efficiency of photocatalytic process in the presence of organic-metal nanostructures model Bi2S3 @ NH2-MIL125 (Ti) in reducing the concentration of ethylbenzene in polluted air. In this study, the effect of airflow rate parameters (0.5 to 3 liters per minute), ethylbenzene concentration (150-300 ppm) and the amount of catalyst deposited (1-3 g / m2) were studied by the OFAT method. The results showed that the optimal process conditions occur at a flow rate of 0.5 liters per minute, ethylbenzene concentration equal to 150 ppm and a catalyst of 3 g /m2. Under these conditions, the process has the ability to remove 94% of ethylbenzene. Considering the initial concentration of 150 ppm and 94% efficiency, the output concentration of ethylbenzene in the system reaches 9 ppm. The process studied in the presence of different light sources including ultraviolet A, C and visible light can reduce 94, 95 and 67% of the initial concentration of ethylbenzene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BTEX compounds
  • ethyl benzene
  • photocatalytic process
  • organic-metallic structures