نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

موج‌شکن‌ها به‌عنوان سازه‌هایی که نقش مهمی در حفاظت از تأسیسات ساحلی دارند جهت ایجاد آرامش در بندرگاه، حفاظت از سواحل در مقابل امواج و کاهش انرژی ناشی از امواج، مورداستفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه اقدام به ارائه رابطه‌ای جهت تخمین میزان سرریزی امواج از روی موج‌شکن که یکی از مهم‌ترین پارامترهای حاکم در طراحی موج‌شکن‌ها است پرداخته شد. پدیده سرریزی زمانی رخ می‌دهد که حداکثر تراز بالاروی موج از تراز تاج سازه بالاتر رود. جهت دستیابی به این هدف، با توجه به پارامترهای هیدرولیکی و سازه‌ای مرتبط با سرریزی موج، رابطه‌ای جهت محاسبه سرریزی موج از روی موج‌شکن‌های شکل‌پذیر پیشنهاد گردید. در این تحقیق اثر عمق آب پای سازه و قطر سنگ‌دانه‌ها به‌عنوان پارامترهای تأثیرگذار در نظر گرفته شد. بدین منظور با استفاده از پارامترهای مرتبط با سرریزی موج و به‌کارگیری نظریه باکینگهام بی‌بعد سازی انجام گردید. سپس نتایج حاصل از فرمول جدید با روابط ارائه‌شده در مطالعات قبلی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از دقت بالای رابطه تدوین‌شده در تخمین میزان سرریزی امواج بوده و نشان می‌دهد که رابطۀ پیشنهادی در مقایسه با سایر تحقیقات قبلی از همبستگی خوبی با نتایج آزمایشگاهی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Wave overtopping on Reshaping Breakwaters

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohammad Rezapour Tabari 1
  • Mohammad Navid Moghim 2
  • Razieh Forouzan Boroujeni 3

1 Assist. Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahrkord University, Shahrkord, Iran

2 Assist. Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

3 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahrkord University, Shahrkord, Iran

چکیده [English]

The breakwater as structures that have an important role in the protection of coastal facilities was used to create calm in the harbor, reduce wave energy and also protect the coast against wave attack. Wave overtopping is an important parameter to design breakwater. In this paper, a new formula will be proposed to estimate wave overtopping on the reshaping breakwater. In this research, further effective parameters such as stone diameter (Dn50) and water depth at toe of the structure (d) were considered to estimate wave overtopping. Wave overtopping occurs when water level goes higher than the crest of the structure. To derive a new formula, at first a relation was proposed using hydraulic and structural parameters associated with wave overtopping and then the dimensionless parameter was used by Buckingham theory. A comparison was made between the new relation and the relations proposed by former studies. This research indicated that the proposed formula is accurate in estimating wave overtopping on reshaping berm breakwater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • port
  • Breakwaters
  • Reshaping
  • Wave
  • Wave overtopping
De Rouck J. (2005). CLASH - D46: Final Report, Ghent University, Belgium.
 
Goda Y. (1985). Random seas and design of maritime structure, University of Tokyo Press, Japan.
Hughes S. A. (2004). Wave momentum flux parameter: a descriptor for near shore waves. Coastal Eng., 51(11-12), 1067-1084.
 
Lykke Andersen T. (2006). Hydraulic response of rubble mound breakwaters scale effects berm breakwaters, M.Sc. Dissertation, Department of Civil Engineering, Aalborg University.
Moghim M. N. and Alizadeh F. (2014). Hydraulic stability of reshaping berm breakwaters using the wave momentum flux parameter, Coastal Eng., 83, 56-64.
 
Moghim M. N., Forouzan Boroujeni R. and Mohammad Rezapour Tabari M. (2015). Wave overtopping on reshaping berm breakwaters based on wave momentum flux. Appl. Ocean Res., 53, 23-30.
 
Moghim M. N. and Mohammad Rezapour Tabari M. (2012). Stability prediction of reshaped berm breakwater using SANN. The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS). Tehran. Iran [in Persian].
 
Moghim M.N., Shafieefar M., Tørum A. and Chegini V. (2011). A new formula for the sea state and structural parameters influencing the stability of homogeneous reshaping berm breakwaters, Coastal Eng., 58(8), 706-721.
 
Mohammad Rezapour Tabari M., Moghim M. N. and Forouzan Boroujeni R. (2014). Simulation of wave overtopping of reshaping berm breakwaters using the experimental results and ANFIS model, 8th National Congress of Civil Engineering, Babol, IRAN (in Persian).
 
Sigurdarson S. and Van Der Meer J. W. (2013). Wave overtopping at berm breakwaters in line with eurotop, Coasts, Marine Structures and Breakwaters, Edinburgh, Scotland.
 
TAW (2002). Wave run-up and wave overtopping at dikes, Technical Advisory Committee on Flood Defense, Delft. Technical Report.