نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از مطالعه، ارزیابی کارایی اصلاح سطحی زئولیت خام با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل آمونیوم برای جذب سیانید بود. ویژگی‌هایی نظیر کانی شناسی و مورفولوژی سطحی و ترکیب عنصری جاذب‌ها تعیین شدند. آزمایشات پیمانه‌ای و ستونی برای بررسی کارایی جذب سیانید توسط زئولیت خام و اصلاح شده از محلول و آزاد شده از پالپ انجام شد. حضور کانی کلینوپتیلولایت و پوشش سطحی سورفکتانت بر روی آن در اثر اصلاح با سورفکتانت را آنالیز پراش پرتو X و تصاویر میکروسکوپ الکترونی تایید کردند. نتایج حاصل از آزمایش هم‌دما نشان داد اصلاح زئولیت با سورفکتانت ظرفیت جذب سیانید توسط زئولیت را هفت برابر نسبت به نمونه خام افزایش داد و حداکثر ظرفیت جذب سیانید توسط زئولیت اصلاح شده mg/g 97/3 بدست آمد. قابلیت زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای جذب بیشتر سیانید نسبت به زئولیت خام با نتایج حاصل از آزمایشات ستونی جذب سانید آزاد شده از پالپ تایید شد. مشاهده گردید که با افزایش زمان، غلظت سیانید در محلول خروجی از ستون حاوی پالپ آلوده به سیانید و جاذب افزایش می‌یابد، ولی این افزایش غلظت سیانید در محلول خروجی ستون حاوی زئولیت اصلاح شده کمتر از زئولیت خام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cyanide adsorption efficiency by zeolite modified with cationic surfactant from gold mine tailings

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soleymani Gharegol 1
  • Kazem Badv 2
  • Behzad Nemati Akhgar 3

1 PhD student, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

2 Professor, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the surface modification efficiency of raw zeolite by hexadecyl trimethylammonium cationic surfactant for cyanide sorption. Properties such as mineralogy, morphology and elemental composition of sorbents were determined. Batch and column tests were performed to evaluate the sorption efficiency of raw and modified zeolite from solution and released from the cyanide polluted pulp. The presence of clinoptilolite mineral and surfactant surface coating due to modification using surfactant was confirmed by X-ray diffraction analysis and electron microscopy images. The results of isotherm experiment showed that modification of zeolite with surfactant increased the adsorption capacity of cyanide by zeolite 7 times compared to the raw sample and the maximum adsorption capacity of cyanide by modified zeolite was 3.97 mg/g. The ability of surfactant-modified zeolite to sorb more cyanide than raw zeolite was confirmed by the results of the column test on the cyanide released from the pulp. It was observed that with increasing time, the concentration of cyanide in the outlet solution increases, but this increase in the cyanide concentration in the outlet solution of the column containing the modified zeolite is less than the raw zeolite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulp
  • adsorption Column
  • Clinoptilolite
  • Adsorption Isotherm