نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، دولت آباد، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهین شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین شهر، ایران

چکیده

افزایش شهرنشینی و به‌تبع آن تغییرات کاربری اراضی در محیط‌های شهری، موجب توسعه اراضی نفوذناپذیر در حوضه‌های شهری شده است. در نتیجه ریسک سیلاب در حوضه‌های شهری نسبت به حوضه‌های غیرشهری افزایش یافته است و موجب وارد شدن خسارات زیادی به زیرساخت‌های شهری شده است. از همین روی، استفاده از رویکردهایی که ضمن جلوگیری از اثرات مخرب تاثیرگذار بر محیط زیست‌شهری، حداکثر بهره‌وری را در طرح‌های مدیریت رواناب در مبدا فراهم کند، ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به تلفیق روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب و مقایسه فنی- اقتصادی این روش‌ها پرداخته شده است. از نرم‌افزار Bentley StormCAD به‌عنوان مدل هیدرولیکی طراحی روش‌های سازه‌ای و از رویکردهای نوین LID-BMP به‌عنوان روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت رواناب‌های سطحی در محوطه دانشگاه آزاد نجف‌آباد استفاده شده است. رویکردهای نوین شامل شامل چاه جذبی، ترانشه‌ نفوذ، باغچه‌ ذخیره باران، حوضچه‌ موقت خشک و آبراهه‌ زیستی بوده‌اند. تحلیل نتایج و ارزیابی فنی- اقتصادی، بر اساس سناریوهای سازه‌ای، غیرسازه‌ای و رویکرد تلفیقی صورت گرفته است. نتایج بررسی هیدرولیکی شبکه نشان داده است که میانگین دبی در کل شبکه، lit/s 370 است و کمترین میزان دبی، معادل lit/s 10 است که امکان استفاده از روش‌های غیرسازه‌ای را توجیه‌‌پذیر نموده است. همچنین مقایسه روش‌ها نشان داده است که استفاده از رویکرد تلفیقی نسبت به رویکرد صرفاً سازه‌ای موجب کاهش 48٪ هزینه‌ها و 90٪ رواناب در دوره بازگشت‌های 2 تا 10 ساله شده است. در دوره بازگشت 50 و 100 ساله نیز تا 74٪ و 59٪ از دبی رواناب‌ سطحی را در نقاط خروجی حوضه کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technical-Economical Evaluation of integrated Surface Runoff Control Methods using StormCAD Model and LID-BMP Approaches

نویسندگان [English]

  • Jalil Emadi 1
  • Sayyed Mohammad Kazemi 2
  • Masoud Nasri 3
  • Sayyed Shahab Amelian 4

1 PhD Scholar, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assist. Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University,, Najafabad, Iran

3 Assist. Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Dolatabad Branch, Islamic Azad University, Dolatabad, Iran

4 Assist. Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, Shahinshahr, Iran

چکیده [English]

Urbanization and land use changes in urban environments have led to the development of impermeable lands in urban areas. the risk of floods in urban basins compared to non-urban basins has increased and has caused a lot of damage to urban infrastructure, it is necessary to use approaches that, preventing the detrimental effects on the urban environment, provide maximum efficiency in runoff management projects at the source. , in the present study, the combination of structural and non-structural methods of flood management and technical-economic comparison of these methods have been Studied. Bentley StormCAD software has been used as a hydraulic model for structural design and modern LID-BMP approaches have been used as non-structural methods for surface runoff management in Islamic Azad University of Najafabad. Modern approaches have included soakaway, infiltration trench, rain gardens, temporary dry detention basin and vegetated swale. The analysis of results and technical-economic evaluation is based on structural, non-structural scenarios and integrated approach. The results of hydraulic analysis have shown that the average flow rate in the network is 370 lit/s and the minimum flow rate is equal to 10 lit /s, which justifies the possibility of using non-structural methods. Comparison of methods has shown that the use of an integrated approach to a structural approach has reduced costs by 48% and runoff by 90% over a 2 to 10 year return period. During the 50- and 100-year return periods, it also reduced surface runoff at the outlet points of the basin by 74% and 59%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method
  • Green Infrastructure
  • Urban Flood
  • Hydraulic Simulation
  • Urban Environment
Anonymous (2021). The Islamic Azad University of Najafabad. Available at https://iaun.ac.ir/.
Abd-Elhamid, H., Zeleˇnáková, M., Vranayová, Z. and Fathy, I. (2020). Evaluating the impact of urban growth on the design of storm water drainage systems. Water J., 12(6), 3-22.
Ahiablame, L., Engel, B. and Chaubay, I. (2012). Effectiveness of low impact development practices: literature review and suggestions for future research. Water Air Soil Pollut., 223(2), 4253- 4273. DOI: 10.1007/s11270-012-1189-2.
Ariza, S., Martinez, J., Murioz, A., Quijano, J., Rodriguez, J. and Diaz, M. (2019). A multicriteria planning framework to locate and select sustainable urban drainage systems (SUDS) in consolidated urban area. Sustain., 11(2), 3- 34. doi:10.3390/su11082312.
Arman, N., Shahbazi, A., Faraji, M. and Dehdari, S. (2019). Effect of urban development on runoff generation by SWMM, case study: Khuzestan Province, Izeh. Watershed Eng. Manage., 11(3), 750- 758 [In Persian].
Bala, S., Islam, A., Chowdhury, U. and Rahman, R. (2009). Performance of flood control works around Dhaka city during major floods in Bangladesh, 2nd International Conference on Water & Flood Management (ICWFM-2009), Dhaka, Bangladesh.
Camilo, M., Nakahashi, R., Vieira, J. and Okawa, C. (2020). Computational modelling of urban drainage network using LID alternatives in a sub-basin in Maringá city, Paraná, Brazil. Universidade Federal de Santa Maria J., 8(1), 481- 492. Doi.10.5902/2236117062657.
Campisano, A., Butler, D., Ward, S., Burns, m., Friedler, E. and Han, M. (2017). Urban rainwater harvesting systems: Research, implementation and future perspectives. J. Water Resour., 11(6), 226- 241. doi: 10.1016/j.watres.2017.02.056.
Elliott, A. H. and Trowsdale, S. A. (2007). A review of models for low impact urban stormwater drainage. Environ. Model. Software, 22(4), 394-405.
Ghashghaeezadeh, N., Moradi, A., Malekian, A., Holisaz, A. and Mahdavi, R. (2019). Urban water challenge and urban runoff management scenarios (Case study: parts of Bandar Abbas City). J. Urban Plan. Knowledge, 2(3), 71- 83.
González-Álvarez, A., Molina-Pérez, J., Meza-Zúñiga, B. and Mouthón-Bello, J. (2020). Assessing the performance of different time of concentration equations in urban ungauged watersheds: Case study of Cartagena deIndias, Colombia. J. Hydrol., 47(7), 2- 18. doi:10.3390/hydrology7030047.
Hai, D. M. (2020). Optimal planning of low-impact development for TSS control in the upper area of the Cau Bay River Basin, Vietnam. Water J., 533(12), 2-15. doi:10.3390/w12020533.
Hossain, S., Islam, A., Ali, M. and Fahad. G.R. (2016). Impact of climate change of Brahmaputra River basin on urban drainage of Goranchatbari, Dhaka. Int. J. Sci. Eng. Res., 7(6), 765-779.
Jia, H., Lu, Y., Yu, S. and Chen, Y. (2012). Planning of LID–BMPs for urban runoff control: The case of Beijing Olympic Village. Separat. Purifi. Technol., 84(6), 112- 119.
Karami, M., Ardeshir, A. and Behzadian, K. (2016). Hazard management of inundation and pollutants in urban floods using optimal conventional and novel strategies. Iran. Water Resour. Res., 11(3), 100- 113 [In Persian].
Kumar, P. and Joshi, V. (2015). Applications of hydrological model SWAT on the upper watershed of river subarnarekha with special reference to model performance and its evaluation. J. Basic Appl. Eng. Res., 8(1), 23- 41.
Niazi, M., Nietch, Ch., Maghrebi, M. and Jackson, N. (2017). Storm water management model: performance review and gap analysis. J. Sustain. Water Built Environ., 3(2), 18-30.
Noori, H., Farzin, S. and Karami, H. (2018). Performance development of modern methods using multi-objective optimization in urban runoff control. Iran. Water Resour. Res., 14(3), 57- 70 [In Persian].
Obropta, C. and Kardos, J. (2007). Review of urban stormwater quality models: deterministic, stochastic, and hybrid approaches. J. Am. Water Resour. Assoc., 43(6), 1508- 1523. Doi: 10.1111/j.1752-1688.2007.00124.
Poursahebi, A., Zakeri Niri, M. and Moazzami Goodarzi, S. (2019). Simulating of LID-BMP methods on urban runoff (Case study: District 22, Tehran). J. Water Wastewater, 30(3), 114- 121.
Shinma, A. and Reis, R. (2013). Incorporating Multi- event and multi-site data in the calibration of SWMM. Proced. Eng., 70(11), 75- 87.
Solecki, W., Leichenko, R. and O’ Brien, K. (2011). Climate change adaptation strategies and disaster risk reduction in cities: connections, contentions and synergies. Current Opinion Environ. Sustain., 3(3), 135-141.