نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی در کاهش اثـر تـنش کـم‌آبی در شـنبلیله، آزمایشـی به‌صـورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سـه تکـرار و با تیمارهای تنش آبی در پنج سطح (100، 90، 80، 70، 60 % تخلیه رطوبتی خاک) و کود زیستی در چهار سطح (صفر، عصاره جلبک وکوزیوم، عصاره جلبک آلگا70، قارچ مایکوریزا) به‌صورت گلدانی در گلخانـه اجـرا شـد. صـفات وزن خشک اندام هوایی، کارایی مصرف آب، رنگیزه‌های فتوسنتزی(کلروفیل (a ,b، EC، pH، پایداری خاکدانه، آنزیم اوره‌آز، فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بیشـترین وزن خشک اندام هوایی، کارایی مصرف آب، کلروفیل a، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها و اوره آز به ترتیب به میزان(gpot-1) 12/4،(g/l) 75/0،(mg/g leaf wet weight) 25/13 ،(mm) 77/0 و(mg N-NH3+-g-1. soil 2hr-1) 94/89، در شرایط بدون تنش و با استفاده از کود مایکوریزا حاصل شد. استفاده از کود مایکوریزا در شرایط تنش باعث افزایش معنی‌دار وزن خشک اندام هوایی، کارایی مصرف آب، کلروفیل aوb ، EC، پایداری خاکدانه، آنزیم اوره‌آز، فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک و کاهش pHخاک در مقایسه با عدم استفاده از کود زیستی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of biofertilizers (mycorrhiza fungi and seaweed) on soil properties under deficit irrigation conditions in fenugreek cultivation

نویسندگان [English]

  • Neda Alipour-Yosefvand 1
  • Afsaneh Alinejadian-Bidabadi 2
  • Amir Lakzian 3
  • Abbas Maleki 4

1 Faculty of Agriculture and Natural resources, Soil Science Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran

2 Faculty of Agriculture and Natural resources, Soil Science Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran.

3 Faculty of Agriculture, Soil Science Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Faculty of Agriculture and Natural resources, Water Engineering Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of biofertilizers in reducing the effect of water stress in fenugreek, a factorial experiment based on randomized complete blocks with three replications of water stress treatments at five levels (100, 90, 80, 70, 60% soil moisture depletion) and biofertilizer was applied in four levels (zero, algae extract Wokozim, algae extract Alga 70, mycorrhizal fungus) in pot in the greenhouse. The characteristics of shoot dry weight, water use efficiency, photosynthetic pigments (chlorophyll (a, b), EC, pH, aggregate stability, urease enzyme, acidic and alkaline phosphatase of the soil were investigated. The results showed that the effect of irrigation and biofertilizer was significant for all traits and the interaction of irrigation and biofertilizer was significant for most traits except EC and pH, acidic and alkaline phosphatase. 4.12 g.pot-1, 0.75 g/l, 13.25 (mg/g leaf wet weight), 0.77 mm and 89.94 (mg/g leaf wet weight) under stress conditions and mycorrhiza fertilizer were obtained, respectively. Mycorrhiza fertilizer under stress conditions increases shoot dry weight, water use efficiency, chlorophyll a, b, soil electrical conductivity )EC(, aggregate stability, urease enzyme, acidic and alkaline phosphatase and decreases soil pH compared to not using biofertilizer in these conditions became.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological fertilizers
  • Soil properties
  • Water stress
  • Water use efficiency