نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه سامانه مخازن، تعیین سیاست‌های مختلف بهره‌برداری است که بتوانند در شرایط خشک‌سالی‌ها و عدم قطعیت‌های موجود به‌طور صحیح عمل کنند. هدف اصلی این پژوهش تطبیق میزان رهاسازی آب مخزن و میزان ورودی در شرایط خشک‌سالی و شبیه‌سازی آن با نرم‌افزار WEAP و تبدیل آن به زمان واقعی بود. برای این منظور، از ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی گله اسب و مدل شبیه‌ساز WEAP برای استخراج سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخزن در قالب بهینه‌سازی معین استفاده شده و توابع هدفی بر اساس نتایج اجرای هر یک از سناریوها و با در نظر گرفتن کل دوره بهره‌برداری برای سدهای مخزنی مارون و جره محاسبه شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد میانگین خطای قوانین بهینه مستخرج از ماشین‌های بردار پشتیبان نسبت به خروجی الگوریتم بهینه‌سازی گله اسب در مرحله صحت سنجی کم‌تر از 17% بود که نشان‌دهنده کارایی بالای این روش در پیش‌بینی الگوی بهینه منحنی فرمان سد در زمان واقعی است. هم‌چنین ارزیابی سناریوهای مختلف نشان داد که توسعه کشاورزی در نواحی 1، 4 و 5 رامهرمز به‌طور متوسط 50% کاهش خواهد یافت و نیز کاهش 10% آبدهی ورودی به سدهای مارون و جره اثرات منفی بر تالاب شادگان خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ascertaining Optimal Real-Time Reservoir Operation Policy by Means of the Modern HOA algorithm and Based on the SVM Method to preserve the water right of Shadegan wetland

نویسندگان [English]

  • Bahram Saham 1
  • Amirpouya Sarraf 2
  • Babak Aminnejad 2

1 Ph.D Candidate, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

The most important goal in the planning and optimal operation of the reservoir system is to determine the various operating policies that can operate properly Under the drought condition and existing uncertainties. In this study, a combination of the Horse herd optimization algorithm (HOA) and WEAP simulator model were used to extract the optimal reservoir exploitation policies in the form of specific optimization and objective functions were calculated based on the results of the implementation of each scenario and the total operating period for Maroon and Jarreh reservoir dams. The results showed that averageagee error of the optimal rules extracted from the support vector machines relative to the output of the HOA algorithm in the validation stage is less than 17%, which indicates the high efficiency of this method in predicting the optimal pattern of the dam control curve in real-time. Moreover, evaluation of different scenarios showed that agricultural development in areas 1, 4, and 5 of Ramhormoz will be reduced by an average of 50% and also a 10% reduction in inflow to Marun and Jarreh dams will have negative effects on Shadegan wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • optimization
  • real operation
  • horse herd algorithm
  • SVM