نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف فاضلاب تصفیه شده بر شاخص‌های رشد سیب‌زمینی، آزمایشی در قالب کرت‌های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد. در این مطالعه تیمارها در سه سطح نیاز آبی (100=1I، 85=2I و 70=3I) به عنوان عامل اصلی و دو کیفیت آب (آب چاه=1Q و فاضلاب تصفیه شده شهری=2Q) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از بررسی عملکرد و اجزای عملکردسیب‌زمینی در شرایط مختلف آبیاری نشان داد که اعمال سطح 85% نیاز آبی با استفاده از فاضلاب نسبت به تأمین نیاز کامل آبی گیاه، باعث افزایش 5/3% کارایی مصرف آب و صرفه‌جوییm3/ha 443 شد. در حالی‌که در تیمار 85% نیاز آبی، کاهش معنی‌داری از نظر عملکرد و شاخص‌های رشد نسبت به آبیاری کامل مشاهده نگردید. عملکرد تیمار استفاده از فاضلاب به میزان 6/34% بیشتر از استفاده از آب چاه بود. وزن و تعداد غده در بوته در تیمار استفاده از فاضلاب نسبت به آب چاه به‌ترتیب 5/30 و 41% بیشتر شد. لذا با توجه به نتایج حاصل جهت مقابله با بحران کمبود آب در کشور، استفاده از پساب با اعمال 85%کم آبیاری نسبت به تأمین نیاز کامل آبی در کشت سیب‌زمینی در شهر کرمان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Deficit Irrigationwith Treated Wastewater on Yield and Yeild Component of Potato

نویسندگان [English]

  • Hossein Sistani 1
  • Najme Yazdanpanah 2

1 Graduate M.S. Dep. of Water Eng., Technical Engineering Faculty, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 Dep. of Water Eng., Technical Engineering Faculty, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

To evaluate the effect of different levels of treated wastewater on potato growth indices, an experiment was conducted in the form of split strip plots based on a randomized complete block design with triplications. In this study, treatments at three levels of water requirement (I1 = 100, I2 = 85 and I3 = 70) as the main factor and two water quality (well water = Q1and treated municipal wastewater = Q2) as a secondary factor, were taken. The results of the study of yield and yield components of potato in different irrigation showed that applying 85% of water requirement using wastewater compare with 100% water requirement of the plant, increases water consumption efficiency by 3.5% and saved 443 m3/ha. While 85% of water requirement, no significant reduction of yield and growth indices was observed compared to full irrigation. Yield of treated wastewater was 34.6% higher than the use of well water. Tuber weight and the number of tubers per plant in wastewater treatment were 30.5% and 41% higher than the use of well water, respectively. Application of 85% low irrigation to meet the full water needs of the plant in potato cultivation in the city of Kerman is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation Water Quality
  • Water Requirement
  • Water Use Efficiency
  • Yield