نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 استادگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

شناخت وضعیت کیفی آب رودخانه‌ها و ارزیابی سطوح آلاینده‌های آنها پیش‌زمینه برنامه‌ریزی کارآمد جهت حفظ و بهره-برداری مناسب از این سیستمهای آبی می‌باشد. در این مطالعه، کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو، به عنوان مهمترین جریان‌های آبی استان اردبیل مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر اکسیژن محلول (DO)، نیاز اکسیژن بیوشیمیایی (BOD)، نیترات (NO3) و فسفات (PO4) در گستره کامل این رودخانه‌ها با استفاده از مدل QUAL2Kw مورد ارزیابی قرار گرفت و توان خودپالایی و سطوح پذیرش آلاینده‌ها (TMDL) در ارتباط با این پارامترها در دو دوره کم‌آبی و پرآبی بررسی شد. نتایج به دست آمده نشاندهنده اختلاف سطوح شبیه‌سازی شده توسط مدل از داده‌های اندازه‌گیری شده برای هر دو رودخانه بود. بیشتر مقاطع رودخانه‌ها توان‌ خودپالایی اندکی را نشان دادند. سطوح محاسباتی TMDL برای سه پارامتر DO، BOD و NO3، توان پذیرش بالاتری را در دوره پرآبی نشان دادند در حالی که برای پارامتر PO4، در هر دو دوره، جریان دارای بار مازاد این ترکیب بود. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان‌گر وضعیت نامطلوب کیفیت آب در بیشتر بازه‌های مورد بررسی از این رودخانه‌ها بود و از این رو، ضروری است تا تصمیمات مناسب جهت کنترل منابع آلاینده و بهبود کیفیت آب در این حوضه اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing water quality indices and self-purification capacity of Balighli-Chai and Ghare-Sou Rivers using QUAL2Kw model

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Fateh Moezzi 2
  • Hadi Poorbagher 3
  • Kamran Rezaei Tavabe 4
  • Mohammad Ali Nematollahi 5

1 Professor, Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

3 َAssociate Professor, Department of Fishry, Faculty of Natural Resources, University of Tenran, Karaj, Iran.

4 Associate Professor, Department of Fishry, Faculty of Natural Resources, University of Tenran, Karaj,

5 Professor, Department of Fishry, Faculty of Natural Resources, University of Tenran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Assessing the water quality of rivers and their pollutants levels is needed for efficient planning to maintain these water systems and sustainable use of them. The present study was conducted to assess the water quality of the Balighli-Chai and Ghare-Sou Rivers, the main Rivers of Ardabil Province. The levels of dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), nitrate (NO3) and phosphate (PO4) were measured and simulated using the QUAL2Kw model during low- and high-water periods. Also, self-purification capacity and total maximum daily load (TMDL) levels of water quality parameters were calculated. The obtained results indicated considerable differences between the levels simulated by the model from the measured data for both rivers. Most of the river sections had low self-purification capacities. TMDL scores for DO, BOD and NO3 were higher during the high-water period, but entire sections of both rivers showed high excess loads of PO4. The results showed that most ranges of both rivers didn't have appropriate water quality conditions. Therefore, it is necessary to make proper decisions to control pollution levels and improve water quality in this basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water quality assessment
  • QUAL2Kw
  • self-purification
  • Balighli-Chai
  • Ghare-Sou