نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

4 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

5 گروه مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

استفاده از فرآیندهای طبیعی از جمله پتانسیل فیزیولوژیکی گیاهان راه‌حلی مناسب است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی بر میزان جذب فلزات سنگین از آبهای نامتعارف توسط گیاه وتیور، 2 آزمایش جداگانه در سال زراعی1400-1399 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل، شیرابه زباله در سطوح (R1, R2, R3, R4, R5) و فاضلاب صنعتی در سطوح (W1, W2, W3, W4, W5)، هر کدام در سه تکرار (B1, B2, B3) با دو سطح دور آبیاری 5 و 10 روزه (A5, A10) اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد، آبیاری با آبهای نامتعارف شیرابه زباله‌های شهری ، تأثیر معنی‌داری بر میزان آهن، روی، مس، منگنز، پتاسیم، سدیم جذب شده توسط وتیور در سطح 5 درصد داشت (P<0.05). کاربرد فاضلاب صنعتی تأثیر معنی‌داری بر میزان آهن، روی، مس، منگنز، سدیم جذب شده توسط وتیور در سطح 5 درصد داشت (P<0.05) اما تأثیر معنی‌داری بر میزان پتاسیم نداشت (P>0.05). تیمارهای R4A1 و W5A1 بازخوردی عالی از ترکیب آب نامتعارف و دور آبیاری برای زیست‌توده در گیاه وتیور می‌باشند. با توجه به نتایج به دست آمده، گونه وتیور دارای سازگاری نسبتاً بالایی در جذب فلزات سنگین با آب‌های نامتعارف داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Heavy Metals Uptake by Vetiver plant species in Unconventional water

نویسندگان [English]

  • Sadroddin Abdollahi Mansurkhani 1
  • Mehdi Asadilour 2
  • Ali Farzadian 3
  • Aslan Egdernezhad 4
  • ali asareh 5

1 PhD Student, Department of Water Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Water and science engineering, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran

4 Associate Professor of Water Science and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

5 Department of Water Science, College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Iran

چکیده [English]

The use of natural processes, including the physiological potential of plants, is a suitable solution. In order to know the effect of leachate and industrial wastewater on Vetiver heavy metals absorption, two separate factorial experiments were conducted in the crop year 2020-2021 in a randomized complete design. Experiment factors include, waste leachate use on 5 level and industrial wastewater at the levels in three replications (B1, B2, B3). Vetivers was irrigated with two water period of 5 and 10 days (A5, A10). The results showed that irrigation with leachate had a significant effect on the amount of iron, zinc, copper, manganese, potassium, sodium absorbed by the vetiver at the level of 5% (P <0.05).Also The use of industrial wastewater had a significant effect on the amount of iron, zinc, copper, manganese, sodium absorbed by the vetiver at the level of 5% (P <0.05) but had no significant effect on the amount of potassium (P> 0.05). Treatments R4A1 and W5A1 are excellent feedback from the combination of unconventional water and irrigation stress for biomass in (Vetiveria Zizanioides). According to the results, Vetiver species has a relatively high compatibility in the absorption of heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste leachate
  • Randomized complete block design
  • Heavy elements
  • Industrial wastewater
  • Vetiveria Zizonicides