نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فناوری های نوین مهندسی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران.

2 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی حذف حشره کش دیازینون از محلول آبی به کمک جاذب پلی پیرول (PPy) بر روی پلی ونیل الکل (PVA) در سیستم ناپیوسته انجام شد. شناسایی ساختار جاذب‌ از طریق آنالیزهای SEM & FTIR انجام گرفت. اثر پارامترهای تجربی pH، زمان تماس، غلظت اولیه دیازینون و جرم اولیه جاذب بر جذب سطحی مطالعه شد. بنابرآزمایشات انجام شده، pH بهینه جذب دیازینون به کمک جاذب PPy/PVA در دمای oC20 ،6 است . با افزایش زمان تماس کارایی جذب افزایش یافت و بعد از گذشت min10 به حالت تعادل (%98) رسید. ظرفیت جذب دیازینون با افزایش جرم جاذب افزایش یافت و به بالاترین مقدار خود در جرم جاذب g 025/0 در ml10 محلول آبی دیازینون رسید. بررسی سینتیک واکنش نشان داد که داده‌ها از معادلات موریس- وبر و شبه درجه دوم پیروی کرده اند. همچنین داده‌های تعادلی با ایزوترم فرندلیچ تطابق خوبی نشان داده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در مطالعه حاضر، جاذب PPy/PVA از قابلیت بالایی برای حذف آفت‌کش دیازینون برخوردار است و میتوان آن را به‌عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت، کارآمد و در دسترس برای حذف آفت‌ کش دیازینون از محلول‌های آبی پیشنهاد کرد. بیش‌ترین ظرفیت جذب دیازینون توسط کامپوزیت پلیمری mg/g 37/23 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

removal of diazinon insecticide from aqueous solutions by polypyrrole onto polyvinyl alcohol composite

نویسندگان [English]

  • Hossein Esfandian 1
  • Seyed Navid Motevalian 2

2 Master of science, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the removal of diazinon insecticide from aqueous solution by using polypyrrole (PPy) onto polyvinyl alcohol (PVA) adsorbent in a batch system. Investigation of adsorbent structure was performed by SEM & FTIR analyzes. The effect of experimental parameters such as pH, contact time, initial diazinon concentration and initial adsorbent mass was studied onto adsorption. According to the experiments, the optimal pH of diazinon adsorption by PPy/PVA adsorbent at 20 oC is 6. As the contact time increased, the adsorption efficiency increased and reached equilibrium (98%) after 10 min. The adsorption capacity of diazinon increased with increasing adsorbent mass and reached its highest value in adsorbent mass of 0.025 g in 10 ml aqueous diazinon solution. The kinetics study showed that the data followed by Morris–Weber and pseudo-second-order equations. The equilibrium data also show good agreement with the Freundlich isotherm. Based on the results in the present study, PPy / PVA adsorbent has a high potential for diazinon pesticide removal and it can be suggested as a cheap, efficient and available adsorbent for diazinon pesticide removal from aqueous solutions. The maximum adsorption capacity of mercury by polymer composite was 23.37 mg/g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Polymer Composite
  • Diazinon insecticide
  • Adsorption isotherms