نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس دفتر مطالعات منابع آب، شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هزینه‌بر و زمان‌بر بودن اندازه‌گیری مستقیم تبخیر-تعرق باعث شده تا پژوهشگران جهت پیش-بینی تبخیر-تعرق به استفاده از روشهای غیرمستقیم روی‌آورند. هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی روش‌های داده‌مبنای مبتنی بر هسته، مبتنی بر درخت، روش دسته‌بندی و روش‌های تجربی در برآورد میزان تبخیر-تعرق مرجع می‌باشد. بدین منظور، داده‌های مربوط به پارامترهای هواشناسی از جمله دمای میانگین، تعداد ساعات آفتابی، حداکثر و حداقل دما، سرعت باد، بارش و رطوبت نسبی در بازه زمانی 39 ساله گردآوری شد. ماتریس همبستگی، الگوریتم رلیف و دانش و تجربه نویسندگان همراه با سعی و خطا مبنای انتخاب سناریوهای ورودی بودند. عملکرد روش‌های مذکور با معیارهای ضریب همبستگی (R)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، شاخص پراکندگی (SI)، نش ساتکلیف (NS) و ویلموت (WI) مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد از بین کلیه سناریوها، سناریو 13 شامل ترکیب دمای بیشینه و شاخص زمانی ماهانه مبتنی بر الگوریتم رلیف به‌عنوان سناریو برتر و از سوئی دیگر مدل درخت تصادفی با R=0.99، RMSE=0.04 mm/day و SI=0.01 به‌عنوان روش برتر انتخاب شد. بدین ترتیب حداکثر دما به‌عنوان مهمترین پارامتر هواشناسی تأثیرگذار در مدل‌سازی تبخیر-تعرق مرجع شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Estimating Monthly Reference Evapotranspiration Using Kernel and Tree-Based Data Mining Models Versus Empirical Methods

نویسندگان [English]

  • Sahar Javidan 1
  • Mohammad Taghi Sattari 2
  • Ahmad Mehrabi 3

1 M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Expert in the Office of Water Resources Studies, Qazvin Regional Water Company, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Because direct measurement of evapotranspiration is costly and time-consuming, researchers have turned to the estimation of evapotranspiration via indirect approaches. The aim of this study is to investigate the capability of kernel-based, tree-based, bagging-based data-driven, and empirical models to estimate reference evapotranspiration. For this purpose, data related to meteorological parameters such as average temperature, hours of sunshine, maximum and minimum temperature, wind speed, precipitation, and relative humidity were collected over a period of 39 years. A correlation matrix, relief algorithm, and trial and error based on the author’s own experience were used to select input scenarios. The performance of these methods was evaluated using correlation coefficient (R2), root mean square error (RMSE), scattering index (SI), Nash Sutcliffe (NS), and Wilmot indexes (WI). Based on the results, scenario 13 includes maximum temperature and monthly time index based on the relief algorithm was selected as the best scenario, also on the other hand the random tree model with R=0.99, RMSE=0.04 mm/day, and SI=0.01 was selected as the superior method. Thus, the maximum temperature was defined as the efficient meteorological parameter for the reference evapotranspiration modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Makkink Modified
  • Random Tree
  • Reference Evapotranspiration
Ajayram, K. A., Jegadeeshwaran, R., Sakthivel, G., Sivakumar, R. and Patange, A. D. (2021). Condition monitoring of carbide and non-carbide coated tool insert using decision tree and random tree – A statistical learning. Mater. Today: Proceedings., DOI: 10.1016/j.matpr.2021.02.065.
Allen, R.G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration (Guidelines for computing crop water requirements). FAO irrigation and drainage Paper No. 56. Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome, 300p.
Ayaz, A., Rajesh, M., Kumar, S. and Rehana, S. (2021). Estimation of reference evapotranspiration using machine learning models with limited data. AIMS Geosci., 7(3),  268–290. DOI: 10.3934/geosci.2021016.
Bui, D. T., Ho, T. C., Pradhan, B., Pham, B. T., Nhu, V. H. and Revhaug, I. (2016). GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks. Environ. Earth Sci., 75(14), 1101. DOI : 10.1007/s12665-016-5919-4.
Chen, W., Hong, H., Li, S., Shahabi, H., Wang, Y. and Wang, W. (2019). Flood susceptibility modeling using novel hybrid approach of reduced-error pruning trees with bagging and random subspace ensembles. J. Hydrol., 864-873. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.05.089.
Demirci, M. (2019). Prediction of precipitation flow relationship using support vector machines and M5 decision tree methods. DUMF Eng. J., 10: 1113−1124.
Hamoud, A., Hashim, A. S. and Awadh, W. A. (2018). Predicting student performance in higher education institutions using decision tree analysis. Int. J. Interact. Multimed. Artif. Intell., 5- 26. DOI: 10.9781/ijimai.2018.02.004.
Hansen, S. (1984). Estimation of potential and actual evapotranspiration. Nordic Hydrol., 15, 205–212. DOI: 10.2166/nh.1984.0017.
Hashemi, E., Ahmadpari, H. and Kohneh, K. (2017). Comparison of different methods of estimating potential evapotranspiration with FAO Penman-Mantith method (Case study: Sepidan region). Nivar, 41, 13-22. DOI: 10.30467/nivar.2017.51886. [In Persian]
Hozhabr, H., Moazed, H. and Shokrikhoochak, S. (2014). Estimation of reference evapotranspiration (ETo) using empirical models, artificial neural network modeling and their comparison with lysimeter data in Urmia Kahrizi Station. Journal of Irrigation and Water Engineering., 15, 13-25 [In Persian].
Khoshhal J., Zareh H. and Joshani A. (2015). Different methods for estimating reference evapotranspiration by FAO evaporation pan method in the east and southeast of the country. Quart. J. Nat. Geogr., 8(28), 1-16. [In Persian]
Moradi, A., Ziaean, A. H. (2019). Evaluation of eleven models for reference crop evapotranspiration estimation in Haji Abad region of Hormozgan. Iran. J. Irrig. Drain., 6, 1623-1637 [In Persian].
Nasrolahi, A., Sabzevari, Y., Sharifipour, M. and Shahinejad. (2020). Evaluation of bayesian network and support vector machine models in estimation of reference evapotranspiration (Case Study: Khorramabad). Iran. J. Irrig.  Drain., 2, 522-534 [In Persian].
Oudina L, Hervieua F, Michela C, Perrina C, Andre´assiana V, Anctilb, F. and Loumagnea, C. (2005). Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall–runoff model? Part 2—Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall–runoff modeling. Journal of Hydrology., 303(1–4), 290-306. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2004.08.026.
Piri, H. and Pouzan, M. T. (2019). Evaluation of 24 evapotranspiration models of reference plants in different climates of Iran. Echohydrol., 6, 611-622 [In Persian].
Priestley, C. and Taylor, R. )1972(. On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters. Month. Weather Rev., 100(2), 81- 92.
Salam, R. and Towfiqul Islam, A. R. (2020). Potential of RT, Bagging and RS ensemble learning algorithms for reference evapotranspiration prediction using climatic data-limited humid region in Bangladesh. Journal Hydrology, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125241.
Samadianfard, S., Salarifar, M., Javidan, S. and Mikaeili, F. (2020). Estimation of daily reference evapotranspiration in humid climates using data-driven methods of gaussian process regression, support vector regression and random forest. Environ. Water Eng., 4, 360-373. DOI: 10.22034/jewe.2020.241690.1394 [In Persian].
Sattari, M. T., Apaydin, H. and Shamshirband, S. (2020). Performance evaluation of deep learning-based gated recurrent units (GRUs) and tree-based models for estimating ETo by using limited meteorological variables. Mathemat., 8. DOI:10.3390/math8060972.
Satta