نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

وقایع حدی اقلیمی با تغییرات اقلیمی ارتباط دارد. شناخت تغییرات این وقایع در برنامه-ریزی برای کاهش اثرات آن مهم و ضروری است. در این پژوهش از داده‌های دمای روزانه حداکثر و حداقل 8 ایستگاه‌های سینوپتیک در ناحیه اقلیمی شمال و غرب ایران استفاده شد. تغییرات روند 18 شاخص حدی دمایی تعریف شده توسط ETCCDI ، با نرم افزار RClimdex مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص شدت دما در شب (TNn, TNx) نسبت به شاخص شدت دما در روز (TXn, TXx) دارای روند بزرگ‌تری است. فراوانی شاخص‌ شب‌های گرم (TN90p) و روزهای گرم (TX90p) در غالب ایستگاه‌های مورد مطالعه از روند افزایشی معنی‌داری برخوردار بودند. همچنین شاخص شب‌های سرد (TN10p) در ناحیه شمال و غرب روند منفی و معنی‌داری داشت و در ناحیه شمال روند بزرگ‌تری را نسبت به غرب نشان داد. شاخص روزهای سرد (TX10p) برای هر دو ناحیه مورد مطالعه منفی بود. شاخص‌های حدی سرد شامل تعداد روزهای یخی (ID)، تعداد روزهای یخبندان (FD) و طول مدت سرما (CSDI) در هر دو ناحیه روند منفی داشتند. در حالیکه شاخص‌های گرم تعداد روزهای تابستانی (SU)، شب‌های حاره‌ای (TR20) و طول مدت گرما (WSDI) دارای روند مثبت و معنی‌داری بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Spatial and Temporal Variability of Extreme Temperature by ETCCDI Indices (North and West of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nassaji Zavareh 1
  • Bagher Ghermezcheshmeh 2

1 . Assist. Professor, Institute of Agricultural Education & Extension, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

2 Department of Hydrology and water resources development, Soil Conservation and Watershed management institute

چکیده [English]

Extreme climatic events are associated with climate changes. Understanding the diversifications in these events is important in planning to reduce their effects. In this research, using daily temperature data of 8 synoptic stations in the north and west of the country, 18 extreme temperature indices as defined by ETCCDI were evaluated using of RClimdex software. The results showed that the temperature intensity indices at night (TNn, TNx) had a higher trend than the temperature intensity indices during the day (TNn, TNx). The frequency of hot night index (TN90p) and hot day index (TX90p) in most of the studied stations had significant increasing trend. Moreover, the cool night frequency index (TN10p) had a negative and significant trend in the north and west of the country. The cool day frequency index (TX10p) was negative for both study areas. Cold extreme indices including the number of cold days (ID), number of frost days (FD) and cold spell duration index (CSDI) were obtained in both regions of the country with a negative trend. While warm indices showed the number of hot days (SU), warm night (TR20) and warm spell duration index (WSDI) with a positive and significant trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Daily temperature
  • Trend
  • extreme temperature indices
  • North and West of the country