نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دمای نقطه شبنم در زمینه‌های مختلف از جمله علوم هواشناسی جهت پیش‌بینی‌های مربوط به آب و هوا دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. لذا ارائه مدل‌های مناسب جهت پیش‌بینی دقیق مقدار این متغیر هواشناسی برای استفاده عملی مهندسین کشاورزی و ایستگاه‌های مجاوری که در آن‌ها امکان اندازه‌گیری این دما وجود ندارد، ضروری می‌باشد. در پژوهش حاضر توانایی چهار مدل داده‌محور شامل درخت گرادیان تقویتی، مدل درختی M5P، جنگل تصادفی و جنگل تصادفی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین دمای نقطه شبنم روزانه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از داده‌های هواشناسی روزانه دو ایستگاه اردبیل و پارس‌آباد در بازه زمانی 1384 تا 1399 استفاده شد. پارامترهای هواشناسی مورد استفاده شامل حداقل، حداکثر و میانگین دما، رطوبت نسبی، ساعت آفتابی و سرعت باد بوده که در 10 ترکیب متفاوت به‌عنوان متغیرهای ورودی برای هر یک از مدل­های مذکور در نظر گرفته شدند. مقایسه نتایج به‌دست آمده برای هر دو ایستگاه نشان داد که مدل‌  M5P-8با دارا بودن جذر میانگین مربعات خطای °C 54/0 و ضریب ویلموت برابر با 998/0 در ایستگاه اردبیل و  مدل M5P-6 با جذر میانگین مربعات خطای C 29/0 و ضریب ویلموت برابر با 00/1 در ایستگاه پارس‌آباد به‌عنوان برترین مدل‌ها معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Capabilities of Gradient Boosted Tree and Optimized Random Forest Models in Estimating Daily Dew Point Temperature

نویسندگان [English]

  • Mohsen Osouli Shojaei 1
  • Fatemeh Mikaeili 1
  • Saeed Samadianfard 2

1 M.Sc. Student, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Dew point temperature is very important in various fields including meteorology for weather forecasts. Therefore, it is necessary to provide suitable models to accurately predict the value of this meteorological variable for the practical use of agricultural engineers and nearby stations where it is not possible to measure this temperature. In the present study, we investigated the ability of four data-driven models, including gradient reinforcement tree, M5P tree model, random forest, and random forest optimized with genetic algorithm, in estimating daily dew point temperature. For this purpose, the daily meteorological data of two stations in Ardabil and Parsabad were used in the period of 2014 to 2019. The used meteorological parameters include minimum, maximum, and average temperature, relative humidity, sunshine hour, and wind speed, which were considered input variables for each of the mentioned models in 10 different combinations. The comparison of the results obtained for both stations showed that the M5P-8 model with a root mean square error of 0.54°C and a Wilmot coefficient equal to 0.998 in the Ardabil station and the M5P-6 model with a root mean square error of 0.29°C and Wilmot coefficient equal to 1.00 was introduced as the best models in Parsabad station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Intelligence Models
  • Meteorological Variables
  • Statistical Evaluation
Alizamir, M., Kim, S., Zounemat-Kermani, M., Heddam, S., Kim, N. W. and Singh, V. P. (2020). Kernel extreme learning machine: An efficient model for estimating daily dew point temperature using weather data. Water, 12(9), 2600. DOI: 10.3390/w12092600
Amirmojahedi, M., Mohammadi, K., Shamshirband, S., Seyed Danesh, A., Mostafaeipour, A. and Kamsin, A. (2016). A hybrid computational intelligence method for predicting dew point temperature. Environ. Earth. Sci., 75(5).  DOI: 10.1007/s12665-015-5135-7
Breiman, L. (2001). Random forest. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands. Springer Science and Business Media LLC. 5-32. DOI: 10.1023/a: 1010933404324
Deka, P. C., Patil, A. P., Yeswanth Kumar, P. and Naganna, S. R. (2017). Estimation of dew point temperature using SVM and ELM for humid and semi-arid regions of India. ISH J. Hydraul. Eng., 24(2), 190-197. DOI: 10.1080/09715010.2017.1408037
Dong, J., Wu, L., Liu, X., Li, Z., Gao, Y., Zhang, Y. and Yang, Q. (2020). Estimation of daily dew point temperature by using bat algorithm optimization based extreme learning machine. Appl. Therm. Eng., 165, 114569. DOI: 10.1016/j
Mohammadi, K., Shamshirband, S., Petković, D., Yee, P. L. and Mansor, Z. (2016). Using ANFIS for selection of more relevant parameters to predict dew point temperature. Appl. Therm. Eng., 96, 311–319. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2015.11.081
Naganna, S., Deka, P., Ghorbani, M., Biazar, S., Al-Ansari, N. and Yaseen, Z. (2019). Dew point temperature estimation: application of artificial intelligence model integrated with nature-inspired optimization algorithms. Water, 11(4), 742. DOI: 10.3390/w11040742
Qasem, S. N., Samadianfard, S., Sadri Nahand, H., Mosavi, A., Shamshirband, S. and Chau, K. w. (2019). Estimating daily dew point temperature using machine learning algorithms. Water. 11, 582. DOI: 10.3390/w11030582
Samadianfard S., Salarifar M., Javidan S. and Mikaeili F. (2020). Estimation of daily reference evapotranspiration in humid climates using data-driven methods of gaussian process regression, support vector regression and random forest. Environ. Water Eng., 6(4), 360–373. DOI: 10.22034/jewe.2020.241690.1394 [In Persian]
Samadianfard, S., Kargar, K., Shadkani, S., Hashemi, S., Abbaspour, A. and Safari, M. J. S. (2021). Hybrid models for suspended sediment prediction: optimized random forest and multi-layer perceptron through genetic algorithm and stochastic gradient descent methods. Int. J. Sediment. Res. 36(4), 512-523. DOI: 10.1007/s00521-021-06550-1
Shank, D. B., McClendon, R. W., Paz, J. and Hoogenboom, G. (2008). Ensemble artificial neural networks for prediction of dew point temperature. Appl. Artif. Intell., 22(6) 523-542. DOI: 10.1080/08839510802226785
Shiri J., Kim S. and Kisi O. (2014). Estimation of daily dew point temperature using genetic programming and neural networks approaches. Hydrol. Curr. Res., 45 (2): 165-181. DOI: 10.2166/nh.2013.229
Shiri, J. (2018). Prediction vs. estimation of dew point temperature: assessing GEP, MARS and RF models. Hydrol. Curr. Res., 50(2), 633–643. DOI: 10.2166/nh.2018.104.
Siasar, H., Honar T. and Abdolahipour, m. (2020). Comparing of generalized linear models, random forest and gradient boosting trees in estimation of reference crop evapotranspiration (Case Study: The Sistan Plain). J. Water and Soil Sci., 23(4). DOI: 10.47176/jwss.23.4.4631 [In Persian]
 Zhan, C., Gan, A. and Hadi, M. (2011). Prediction of lane clearance time of freeway incidents using the M5P tree algorithm. IEEE Trans Intell. Transp. Syst., 12 (4), 1549–1557. DOI: 10.1109/TITS.2011.2161634