نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‎زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط‎زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و وسعت قابل‌توجه شبکه آبیاری و زهکشی کوثر، مسائل محیط‌زیستی شبکه بررسی می‎گردد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات ‌محیط­زیستی شبکه آبیاری و زهکشی کوثر واقع در حوضه مرکزی کرخه در استان خوزستان، به کمک دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح‌شده بود. به‌منظور بررسی پارامترهای محیط‌زیستی، از سه محیط فیزیکی، زیستی و اجتماعی-اقتصادی استفاده شد. سپس با استفاده از دو روش ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح شده، اثر هریک از ریزفعالیت‌های طرح بر عوامل زیست‌محیطی منطقه مطالعاتی، در فاز بهره‌برداری به تفکیک سه محیط‌ مذکور سنجیده شد. بدین‌صورت که با توجه به هر سه محیط ماتریسی طراحی گردید، که توسط متخصصین و کارشناسان محیط‌زیست تکمیل‌شده و میانگین  امتیازات معیار ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش­ترین اثرات مثبت مربوط به محیط اجتماعی-اقتصادی می‎باشد. لازم به ذکر است، مجموع کل ارزش‏های مثبت با استفاده از ماتریس آیکلد مرسوم و آیکلد اصلاح‌شده به‌ترتیب برابر 793 و 9/458 و برای ارزش‌های منفی معادل 447 و 8/285 بود. بنابراین، هر دو ماتریس در ارزیابی اثرات برآورد خوب و منطقی از خود نشان داده و درنتیجه اجرای شبکه آبیاری و زهکشی کوثر مورد تأیید می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Irrigation and Drainage Network Using the Conventional and Modified ICOLD Matrix Methods

نویسندگان [English]

  • Elaheh Zoratipour 1
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Mitra Cheraghi 3

1 PhD Scholar, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assist. Professor, Department of Nature Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

چکیده [English]

With respect to the importance and considerable extent of the Kosar irrigation and drainage network, the environmental issues of the network are investigated. The purpose of this study was to evaluate the environmental effects of Kowsar irrigation and drainage network located in the central basin of Karkheh in Khuzestan province, using two methods: conventional and modified ICOLD matrices. To study the environmental parameters, three physical, biological and socio-economic environments were used. Then, using two methods of conventional and modified ICOLD matrices, the effect of each of the project micro-activities on the environmental factors of the study area was measured in the operation phase separately for the three mentioned environments. Thus, a matrix was designed according to all three environments, which was completed by environmental experts and the average score of the evaluation criteria was considered. The results showed that the most positive effects are related to the socio-economic environment. It should be noted that the sum of positive values using conventional and modified ICOLD matrices was 793 and 458.9, respectively, and for negative values was 447 and 285.8, respectively. Therefore, both matrices showed reasonable and good fitness in estimating the impacts and thus the implementation of the Kawser irrigation and drainage network is verified. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional ICOLD
  • Environmental Assessment
  • Exploitation Phase
  • Irrigation and Drainage Network
  • Modified ICOLD
Ashofteh, P. S., Bozorg-Haddad, O. and Loaiciga, H. A. (2016). Multi-Criteria environmental impact assessment of alternative irrigation networks with an adopted Matrix-Based method. Water Resour. Manage., 31(3), 903-928.
Ashofteh, P. S. and Bozorg-Haddad, O. (2019). Environmental impact assessment of irrigation network implementation on triple environments. J. Civil Environ. Eng., 48(4), 91-101 [In Persian].
Ataei, P., Khatir, A., Izadi, N. and Frost, K. (2018a). Environmental impact assessment of artificial feeding plans: The Hammami plain in Iran. Environ. Qual. Ambient., 27, 19-38.
Ataei, P., Yaghubi Farani, A. and Izadi. N. (2018b). Assessment of environmental components of irrigation and drainage network for rural development. (Case study: Irrigation and drainage network of Band of Faizabad, Fars province). J. Nat. Environ., 70(1), 113-137 [In Persian].
Darzi- Naftchali, A., Bagherin- Jelodar, M., Mashhadi- Kholerdi, F. and Abdi- Moftikolaei, M. (2020). Assessing environmental and social sustainability at irrigation and drainage network level- A case study in the north of Iran. Sci. Total Environ., 731, 1-36.
Dehnavi, A. and Kouzehgar, K. (2019). Modified icold results equivalency with the aim of using the decision of iranian leopold procedure in water resource development projects (Case study: The physical environment of Peyghamchay dam). J. Environ. Sci. Technol., 21(6), 4-15 [In Persian].
Gadissa, E. (2018). Environmental impact assessment and their mitigation measures of irrigation project. International J. Innov. Sci. Res. Technol., 2(5), 186-193.
Izadi, N., Ataei, P., Karimi, H. and Norouzi, A. (2019). Environmental impact assessment of construction of water pumping station in Bacheh Bazar plain: A Case from Iran. Environ. Qual., 35, 13-32.
Izadi, N., Norouzi, A. and Ataei, P. (2017). Socio-economic, cultural, physical and ecological impact assessment of Kavar irrigation and drainage network in Iran. Int. J. Human Capital Urban Manage., 2(4), 267-280.
Jie, L., Jing, Y., Wang, Y. and Shu-xia, Y. (2010). Environmental impact assessment of land use planning in Wuhan city based on ecological suitability analysis. Int. Soc. Environ. Inform. Sci., 2, 185-191.
Komasi, M. and Beiranvand, B. (2019a). Environmental impact assessment of the Eyvashan earth dam in the construction and exploitation phase using the icold matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM). Environ. Sci. Stud., 4(2), 1427-1442 [In Persian].
Komasi, M. and Beiranvand, B. (2019b). Environmental impact assessment of the Eyvashan dam using the leopold modified matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM). J. Res. Environ. Health., 5(2), 133-143 [In Persian].
Motamedi, M., Araiyan, A. and Khani, Z. (2018). Examining of variety of commonly evaluation methods of environmental impact assessment methods (EIA) with an applied review of the methods. studies in geography. Civil Eng. Urban Manage., 4(1), 148-158 [In Persian].
Nahvi, A., Daghighi, A. and Nazif, S. (2017). The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project. Arch. Agronom. Soil Sci., 64(2), 185-195.
Naranjo, E.M., Lopez-Jurado, J., Mesa-Marin, J., JavieR Luque, C., Manuel Castellanos, E., Alberto Perez-Romero, J. and Redondo-Gomez, S. (2020). Understanding the impact of a complex environmental matrix associated with climate change on the european marshes engineer species Spartina Maritima. Environ. Experiment. Botan., 104304.
Padash, A. and Ataee, S. (2019). Prioritization of environmental sensitive spots in studies of environmental impact assessment to select the preferred option, based on AHP and GIS compound in the gas pipeline project. Pollut., 5(3), 671-685.
Rodriguez-Luna, D., Vela, N., Javier Alcal, F. and Encina-Montoya, F. (2021). The environmental impact assessment in Chile: Overview, improvements, and comparisons. Environ. Impact Assess. Rev., 86(106502), 1-10.
Sharifipour, M., Liaghat, A. M., Naseri, A. A., Nozari, H., Hajishah, M., Zarshenas, M., Hoveizeh, H. and Nasri, N. (2019). Drainage water management of irrigation and drainage networks of south west Khuzestan. Iran J. Soil Water Res., 51(2), 525-529 [In Persian].
Zarea, S. and Hayati, D. (2015). Environmental, social and economic effects of the development of modern irrigation and drainage networks in Karbal plain and its determining factors from the perspective of users. J. Water Res. Agri., 29(3), 379-395 [In Persian].