نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،ایران.

3 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

5 گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

آلودگی منابع آبی در حال حاضر یک مسئله جدی تلقی می‌شود که می‌تواند سلامت موجودات زنده را تحت تأثیر قرار دهد. فلوئورید از جمله ترکیبات توسعه یافته‌ای است که از راه‌های مختلفی می‌تواند وارد منابع آبی شود. سازمان بهداشت جهانی، حداکثر غلظت مجاز آن را در آب آشامیدنی mg.L-15/1 توصیه نموده است، بطوریکه غلظت بیش از حد مجاز آن می‌تواند برای سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم مضر باشد. هدف این مطالعه،کارایی کربن فعال اصلاح شده به روش حرارتی- شیمیایی از میوه بلوط در حذف فلوئورید می‌باشد. این تحقیق در یک سیستم ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده و بدین منظور اثر پارامترهای مؤثر نظیر زمان، pH، غلظت، دوز جاذب و سایر عوامل دیگر بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که بیشترین مقدار حذف در مدت زمان 90 دقیقه، 3pH=، دوز جاذب g.L-11/0 و با غلظت آلاینده mg.L-150 صورت می‌گیرد. نتایج مدل‌های سینتیکی نشان داد که مدل فروندلیچ با ضریب تعیین (863/0=R2) نسبت به مدل لانگمویر با ضریب تعیین (736/0=R2) برای توصیف رفتار سینتیکی جاذب مدل بهتری است. تاکنون اکثر روشهای جذب برای غلظت آلاینده mg.L-130 انجام شده در مطالعه حاضر با غلظت آلاینده‌ ورودی mg.L-150 می‌تواند اظهار نمود که کربن فعال اصلاح شده میوه بلوط به عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت، کارآمد و در دسترس برای حذف فلوئورید از محلول‌های آبی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fluoride Removal Efficiency from Aqueous Solutions Using Modified Carbon of Oak Fruit: Isotherm and Adsorption Kinetics Studies

نویسندگان [English]

  • Bahareh lorestani 1
  • Ali Ramezani 2
  • Soheil Sobhan Ardakani 3
  • Mehrdad Cheraghi 4
  • Heshmatollah Nourmoradi 5

1 Department of Environment. Islamic Azad University of Hamadan, Iran

2 Department of Environment. Islamic Azad University of Hamadan. Hamadan. Iran.

3 Department of the Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

4 Staff Member, Islamic Azad University of Hamadan. Hamadan. Iran.

5 Environmental Health, Health Department, Ilam Medical Sciences University, Ilam. Iran

چکیده [English]

Abstract

Water pollution is a recent serious issue which impacts on living organisms’ health. Fluorine is a developed compound entered water sources. WHO has recommended the maximum permitted in drinking water as 1.5 mg.L-1 so that its excessive concentration is harmful to living organisms’ and ecosystems’ health. This study aims to examine the efficiency of the modified activated carbon by the thermochemical method from oak fruit in fluorine removal. This study has been conducted in a batch system on a laboratory scale and for this, the impact of effective parameters such as time, pH, concentration, adsorbent dose and other factors have been investigated. The results of the experiments indicated that the maximum amount of removal was done in 90 minutes, pH =3, adsorbent dose of 0. 1 g.L-1 and with a concentration of 50 mg.L-1. The results of kinetic models showed that Freundlich model with coefficient of determination (R2 = 0.863) is better than Langmuir model with coefficient of determination (R2 = 0.736) to describe the adsorption kinetic behavior of the model. So far, most adsorption methods for the concentration of 30 mg.L-1 contaminant in the proposed study with the input contaminant concentration 50 mg.L-1 can be stated that the modified activated carbon of oak fruit as a cheap, cost-effective, efficient and available adsorbent for the removal of fluoride from aqueous solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oak
  • Adsorption
  • Activated Carbon
  • Fluoride
  • Aqueous Solutions