نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

توجه به افزایش جمعیت شهرنشین و تولید پساب بیشتر و وجود منابع محدود آب، استفاده از پساب شهری در انجام فعالیت-های کشاورزی یک ضرورت است که می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشته باشد. لذا تحقیق کیفی حاضر ضمن بررسی پیامدهای کاربرد پساب شهری، به دنبال تدوین راهکارهای مناسب جهت کاربست پساب شهری در فعالیت‌های کشاورزی روستای بلان استان کردستان است. با استفاده از روش نمونه‌گیری ملاک محور 14 نفر از کشاورزان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده مستقیم بهره گرفته شد. اعتبار یافته‌ها از طریق سه‌گوشه‌سازی تأیید و تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار Maxqda انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد، تأمین آب و مصرف کمتر کود شیمیایی از پیامدهای مثبت استفاده از پساب هستند. همچنین افزایش آفات، افزایش علف‌های هرز، بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی، بوی نامطبوع، کاهش کیفیت خاک، آلودگی محیط‌زیست روستا و افزایش مهاجرت از پیامدهای منفی استفاده از پساب به شمار می‌روند. استفاده از استانداردها برای تصفیه پساب، تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت خاک، استفاده از آبیاری قطره‌ای، توجه به نوع گیاه و ضدعفونی کردن پساب نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی بهره‌برداران هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of appropriate strategies for the use of municipal wastewater in agricultural activities (case study; Belan village, Kurdestan province)

نویسندگان [English]

  • shahpar Geravandi 1
  • Fatemeh Ghorbani 2
  • Siavosh Ghanbari 3

1 Assisstant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

3 M. Sc Student of Rural Development, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Due to the increase in urban population and more wastewater production and the existence of limited water resources, the use of urban wastewater in agricultural activities is a necessity that can have many positive and negative impacts. Therefore, the present qualitative research, while examining the impacts of urban wastewater use, seeks to develop appropriate strategies for the use of urban wastewater in agricultural activities in Belan village of Kordestan province. Using criterion-based sampling method, 14 farmers were studied as a sample. Semi-structured interviews and direct observation were used to collect information. The validity of the findings was confirmed by triangulation and Qualitative data analysis was performed using Maxqda software. The results showed that increasing the area under cultivation, increasing yield, water supply and less use of chemical fertilizers are positive impacts of wastewater use. Also, the increase of pests, increase of weeds, occurrence of physical and mental disorders, unpleasant odor, decrease of soil quality, pollution of rural environment and increase of migration are among the negative impacts of using wastewater. The use of standards for wastewater treatment, preparation of soil sensitivity map, use of drip irrigation, attention to plant type and disinfection of wastewater are also among the solutions suggested by users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water recycling
  • Rural environmental protection
  • Wastewater
  • Water refinery