نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استاد، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

باقی‌مانده‌های دارویی در محیط در زمره آلاینده‌های مهمی هستند که برای سلامت انسان و سایر زیستمندان خطرات جدی به‌دنبال دارند. بنابراین، حذف آن­ها از فاضلاب­ امری ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین کارایی حذف داروی متوترکسات توسط نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی اصلاح­شده با نانوذرات روی اکسید از محلول آبی انجام شد. بدین منظور، نانوکامپوزیت به‌روش هیدروترمال سنتز و خصوصیات ظاهری آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)، pH نقطه صفر (pHpzc)، طیف­ مادون‌قرمز (FT-IR)، آنالیز BET و منحنی VSM بررسی شد. از طرفی، اثر متغیرهای pH، مقدار جاذب و زمان تماس بر کارایی حذف متوترکسات بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشینه آهنگ حذف دارو در 7 = pH، زمان تماس min 60 و مقدار جاذب برابر با g 020/0 بوده است. همچنین، در شرایط بهینه، جذب با ضرایب همبستگی 994/0 و 999/0 به‌ترتیب از ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت کرد. علاوه بر آن، بیشینه ظرفیت جذب جاذب تهیه شده mg/g 400 برآورد شد. با استناد به نتایج، از نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی اصلاح‌شده با نانوذرات روی اکسید می­توان به‌عنوان یک جاذب مؤثر، در دسترس و اقتصادی برای حذف متوترکسات از پساب­های دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Removal of Methotrexate from Aqueous Solutions Using AC@Fe3O4@ZnO Nanocomposite: Equilibrium and Kinetic Studies

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Haghgoo 1
  • Mehrdad Cheraghi 2
  • Soheil Sobhan Ardakani 3
  • Bahareh Lorestani 2
  • Vida Izadkhah 4

1 Ph.D. Scholar, Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

3 Professor, Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

4 Assist. Professor, Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Since pharmaceutical residues are important pollutants that lead to producing serious hazards to humans, and other living organisms, their removal from the effluents is essential for environmental protection. This study was conducted to the evaluation of the removal efficacy of methotrexate from aqueous solutions using AC@Fe3O4@ZnO nanocomposite. In so doing, AC@Fe3O4@ZnO nanocomposite was synthesized by hydrothermal method and used as a novel adsorbent for the removal of methotrexate from an aqueous solution. AC@Fe3O4@ZnO nanocomposite characterized using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), pHpzc, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Brunauer, Emmett, and Teller (BET) and vibrating sample magnetometry (VSM) analysis methods. The influence of pH, amount of adsorbent, temperature, and contact time on the removal efficacy were studied. Based on the results, the removal efficiency increased until 0.02 g adsorbent and 60 min contact time. The optimum pH for methotrexate removal was 7.0. In addition, under these conditions, the adsorption process followed the Langmuir adsorption isotherm with a correlation coefficient of 0.994 and a pseudo-second-order kinetic model with a correlation coefficient of 0.999. The maximum adsorption capacity of the synthesized adsorbent was 400 mg/g. In conclusion, the AC@Fe3O4@ZnO nanocomposite could be considered as an efficient adsorbent for the removal of methotrexate from pharmaceutical wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption Isotherm
  • Kinetic
  • Pharmaceutical Residue
  • Nanocomposite
  • Wastewater
Abbasi, M. A., Ali, Z., Qamar, Z., Shahzad, K., Siddiqui, H. K., Atif, M., Ali, Z. and Khalid, W. (2021). Phase pure synthesis of lanthanum doped bismuth ferrite nanostructures for the adsorption of doxorubicin. Ceramic. Int., 47(10, Part A), 14390-14398.
Aghajanzadeh, M., Zamani, M., Molavi, H., Manjili, H. K., Danafar, H. and Shojaei, A. (2018). Preparation of metal–organic frameworks uio-66 for adsorptive removal of methotrexate from aqueous solution. J. Inorg. Organometal. Polym. Mater., 28(1), 177-186.
Ahmadijokani, F., Tajahmadi, S., Rezakazemi, M., Sehat, A. A., Molavi, H., Aminabhavi, T. M. and Arjmand, M. (2021). Aluminum-based metal-organic frameworks for adsorptive removal of anti-cancer (methotrexate) drug from aqueous solutions. J. Environ. Manage., 277, 111448.
Alvarez, J., Lopez, G., Amutio, M., Bilbao, J. and Olazar, M. (2014). Upgrading the rice husk char obtained by flash pyrolysis for the production of amorphous silica and high quality activated carbon. Biores. Technol., 170, 132-137.
Azizian, S. (2004). Kinetic models of sorption: A theoretical analysis. J. Colloid Interf. Sci., 276(1), 47-52.
Carino, I. S., Pasqua, L., Testa, F., Aiello, R., Puoci, F., Iemma, F. and Picci, N. (2007). Silica-based mesoporous materials as drug delivery system for methotrexate release. Drug Deliver., 14(8), 491-495.
Cheraghi, M., Lorestani, B., Zandipak, R. and Sobhanardakani, S. (2021). Go@Fe3O4@ZnO@cs nanocomposite as a novel adsorbent for removal of doxorubicin hydrochloride from aqueous solutions. Toxin Rev., doi: 10.1080/15569543.2020.1839910.
Freundlich, H. and Heller, W. (1939). The adsorption of cis- and trans-azobenzene. J. Am. Chem. Soc., 61(8), 2228-2230.
Ghoochian, M., Ahmad Panahi, H., Sobhanardakani, S., Taghavi, L. and Hassani, A. H. (2019). Synthesis and application of Fe3O4/SiO2/thermosensitive/PAMAM-CS nanoparticles as a novel adsorbent for removal of tamoxifen from water samples. Microchem. J., 145, 1231-1240.
Karimzadeh, S., Safaei, B. and Jen, T.-C. (2021). Theorical investigation of adsorption mechanism of doxorubicin anticancer drug on the pristine and functionalized single-walled carbon nanotube surface as a drug delivery vehicle: A dft study. J. Molecul. Liquid., 322, 114890.
Khan, M. I., Nadeem, I., Majid, A. and Shakil, M. (2021). Adsorption mechanism of palbociclib anticancer drug on two different functionalized nanotubes as a drug delivery vehicle: A first principle’s study. Appl. Surf. Sci., 546, 149129.
Langmuir, I. (1918). The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. J. Am. Chem. Soc., 40(9), 1361-1403.
Li, W., Wu, X., Li, S., Tang, W. and Chen, Y. (2018). Magnetic porous fe3o4/carbon octahedra derived from iron-based metal-organic framework as heterogeneous fenton-like catalyst. Appl. Surf. Sci., 436, 252-262.
Lu, S., Liu, L., Yang, Q., Demissie, H., Jiao, R., An, G. and Wang, D. (2021). Removal characteristics and mechanism of microplastics and tetracycline composite pollutants by coagulation process. Sci. Total Environ., 786, 147508.
Lv, S., Li, C., Mi, J. and Meng, H. (2020). A functional activated carbon for efficient adsorption of phenol derived from pyrolysis of rice husk, koh-activation and edta-4na-modification. Appl. Surf. Sci., 510, 145425.
Molavi, H., Moghimi, H. and Taheri, R. A. (2020). Zr‐based mofs with high drug loading for adsorption removal of anti‐cancer drugs: A potential drug storage. Appl. Organometal. Chem., 34(4), e5549.
Satayeva, A. R., Howell, C. A., Korobeinyk, A. V., Jandosov, J., Inglezakis, V. J., Mansurov, Z. A. and Mikhalovsky, S. V. (2018). Investigation of rice husk derived activated carbon for removal of nitrate contamination from water. Sci. Total Environ., 630, 1237-1245.
Seyed Arabi, S. M., Lalehloo, R. S., Olyai, M. R. T. B., Ali, G. A. M. and Sadegh, H. (2019). Removal of congo red azo dye from aqueous solution by zno nanoparticles loaded on multiwall carbon nanotubes. Physica E: Low-dimension. Syst. Nanostr., 106, 150-155.
Sobhanardakani, S., Cheraghi, M., Jafari, A. and Zandipak, R. (2020). PECVD synthesis of ZnO/Si thin film as a novel adsorbent for removal of azithromycin from water samples. Int. J. Environ. Anal. Chem., doi: 10.1080/03067319.2020.1793973.
Temkin, M. and Pyzhev, V. (1940). Recent modifications to langmuir isotherms. Acta. Physio. Chim., 12, 217-222.
Vosoughi, F., Habibi-Yangjeh, A., Asadzadeh-Khaneghah, S., Ghosh, S. and Maiyalagan, T. (2020). Novel ternary g-C3N4 nanosheet/Ag2MoO4/AgI photocatalysts: Impressive photocatalysts for removal of various contaminants. J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 403, 112871.
Xia, J., Gao, Y. and Yu, G. (2021). Tetracycline removal from aqueous solution using zirconium-based metal-organic frameworks (zr-mofs) with different pore size and topology: Adsorption isotherm, kinetic and mechanism studies. J. Colloid Interf. Sci., 590, 495-505.
Zandipak, R. and Sobhanardakani, S. (2018). Novel mesoporous Fe3O4/SiO2/CTAB-SiO2 as an effective adsorbent for the removal of amoxicillin and tetracycline from water. Clean Technol. Environ. Policy, 20(4), 871-885.
Zandipak, R., Sobhanardakani, S. and Shirzadi, A. (2020). Synthesis and application of nanocomposite Fe3O4@SiO2@CTAB–SiO2 as a novel adsorbent for removal of cyclophosphamide from water samples. Separ. Sci. Technol., 55(3), 456-470.