نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

دستگاه سرعت‌سنج صوتی یکی از مناسب‌ترین دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری مشخصات جریان است. تعیین مدت‌زمان و فرکانس مناسب برداشت داده به‌نحوی‌که پارامترهای مختلف با کم­ترین درصد خطا محاسبه شوند، اهمیت بالایی دارد. هدف این پژوهش تعیین حداقل فرکانس و مدت‌زمان داده‌برداری برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی بود تا موجب صرفه‌جویی در هزینه تهیه دستگاه‌ها و مدت‌زمان انجام آزمایش شود. بدین منظور، مشخصات سه‌بعدی و لحظه‌ای جریان زیربحرانی، با فرکانس‌های 200، 100، 25، 5 و Hz 1 و مدت‌زمان min  3 در کانالی با نسبت عرض به عمق جریان کوچک‌تر از 5 اندازه‌گیری و مقادیر متوسط سرعت‌های طولی، عرضی، عمودی، تنش برشی، شدت آشفتگی و تنش برشی رینولدز محاسبه شد. نتایج نشان داد کاهش درصد خطا مستقل از تعداد داده‌های برداشت‌شده است و وابستگی آن به مدت‌زمان و فرکانس برداشت داده، است. برای اندازه‌گیری مقادیر متوسط سرعت، دستگاه‌های با فرکانس Hz 1 و مدت‌زمان داده‌برداری حداقل s 50 مناسب است. برای تعیین سرعت برشی به روش قانون لگاریتمی، کاهش فرکانس و مدت‌زمان داده‌برداری باعث ایجاد خطای حداکثر 13% می‌شود. برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های آشفته جریان مانند شدت آشفتگی و تنش برشی رینولدز، فرکانس اندازه‌گیری تا Hz 25 مناسب است و حداقل مدت‌زمان داده‌برداری برای درصد خطای کمتر از 10% بین 50 تا s 70 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Duration and Frequency of Acoustic Doppler Velocimetry Measurement on Calculation of Turbulent Flow Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Maddahi 1
  • Majid Rahimpour 2

1 PhD Scholar, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Acoustic Doppler velocimetry (ADV) is one of the most suitable devices for measuring flow characteristics. Determination of measurement frequency and duration, in a way that the results are calculated with the lowest error, is very important. The goal of this study was to determine the optimum measurement frequency and duration to save money and time. 3D instantaneous subcritical flocharacteristicsts are measured at 200, 100, 25, and 5Hz frequencies for a duration of 3 minutes, in a laboratory flume with an aspect ratio of less than 5. Then, 3D averaged velocities, shear velocity, turbulence intensity, and Reynolds shear stress are calculated. Results show that the reduction of error is independent of the number of measured data and its dependence is on the data collection duration and frequency. For measurements of 3D averaged velocity components, the appropriate measurement frequency and duration are 1Hz and 50 seconds, respectively. To determine the shear velocity, using logarithmic law, reducing the frequency and duration, results in a maximum error of 13%. For calculation of turbulence flow characteristics, like turbulence intensity and Reynolds shear stress, the measurement frequency, and duration of up to 25Hz and 50-70sec, respectively, results in an error of less than 10%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reynolds Shear Stress
  • Shear Velocity
  • Turbulence Intensity
  • Velocity Profile
Afzalimehr, H. and Anctil, F. (2000). Accelerating shear velocity in gravel-bed channels. Hydrol. Sci. J., 45(1), 113-124. DOI: 10.1080/02626660009492309
Afzalimehr, H., Najafabadi, E. F. and Gallichand, J. (2012). Effects of accelerating and decelerating flows in a channel with vegetated banks and gravel bed. Int. J. Sediment Res., 27(2), 188-200. DOI: 10.1016/S1001-6279(12)60027-4
Afzalimehr, H., Maddahi, M. R., Naziri, D. and Sui, J. (2019a). Effects of non-submerged boulder on flow characteristics – A field investigation. Int. J. Sediment Res., 34(2), 136-143. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2018.10.007
Afzalimehr, H., Maddahi, M. R., Sui, J. and Rahimpour, M. (2019b). Impacts of vegetation over bedforms on flow characteristics in gravel-bed rivers. J. Hydrodyn., 31, 986-998. DOI: 10.1007/s42241-019-0053-x
Afzalimehr, H., Hadian, S. Shahiri Tabarestani, E. and Mohammadi, M. (2020). Influence of suspended sediment load on roughness coefficient and intensity of flow turbulence (case study: Haraz, Rostamabad and Beheshtabad Rivers). Environ. Water Eng., 6(4), 459-472. DOI: 10.22034/jewe.2020.243225.1403 [In Persian].
Albayrak, I. and Lemmin, U. (2011). Secondary currents and corresponding surface velocity patterns in a turbulent open-channel flow over a rough bed. J. Hydraul. Eng., 137, 1318-1334. DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000438
Auel, C., Albayrak, I. and Boes, R. M. (2014). Turbulence characteristics in supercritical open channel flows: Effects of Froude number and aspect ratio. J. Hydraul. Eng., 140, 4014004. DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000841
Demiral D., Boes R. M. and Albayrak I. (2020) Effects of secondary currents on turbulence characteristics of supercritical open channel flows at low aspect ratios. Water, 12(11), 3233. DOI: 10.3390/w12113233
Dey, S., Sarkar, S. and Solari, L. (2011). Near-bed turbulence characteristics at the entrainment threshold of sediment beds. J. Hydraul. Eng., 137(9), 945-958. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000396
Fazel Najafabadi E. Afzalimehr H. and Rowinski P. M. (2018). Flow structure through a fluvial pool-riffle sequence – Case study. J. Hydro-environ. Res., 19, 1-15. DOI: 10.1016/j.jher.2018.01.001
Guo, J. and Julien, P. Y. (2001). Turbulent velocity profiles in sediment-laden flows. J. Hydraul. Res., 39(1), 11-23. DOI: 10.1080/00221680109499798
Homayounfar, F. and Khorsandi, B. (2021). Application of post-processing methods on the velocity statistics measured at different sampling frequencies using acoustic doppler velocimeter. J. Hydraul. Eng. 16(1), 37-51. DOI: 10.30482/JHYD.2021.257224.1487 [In Persian].
Kabiri F. Afzalimehr H. and Sui J. (2017). Flow structure over a wavy bed with vegetation cover. Int. J. Sediment Res., 32(2), 186-194. DOI: 10.1016/j.ijsrc.2016.07.004
Kachouyinejad, N. Fazlollahi, A. and Afzalimehr, H. (2013). Investigating the effects of changing measurement frequency and duration on samples captured by ADV. Proc. 2013, 7th National Civil Engineering Congress, Shahid Nikbakht Engineering Department, Zahedan, Iran [In Persian].
Khorsandi, B. (2016). Investigating the accuracy of acoustic doppler velocimeter in turbulent flows. Proc. 2016, 15th Hydraulic Conf., Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran [In Persian].
Kraus, N. C., Lohrmann, A. and Cabrera, R. (1994). New acoustic meter for measuring 3D laboratory flows. J. Hydraul. Eng., 120, 406-412. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1994)120:3(406)
Moeini, M., Khorsandi, B. and Mydlarski, L. (2020). Effect of acoustic doppler velocimetry sampling frequency on statistical measurements of turbulent axisymmetric jets. J. Hydraul. Eng. 146(7), 04020048. DOI: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001767
Nezu, I. and Nakagawa, H. (1993). Turbulence in open-channel flows. Rotterdam: IAHR-AIRH monograph series. DOI: 10.1201/9780203734902
Song, T. and Chiew, Y. M. (2001). Turbulence measurements in nonuniform open-channel flow using acoustic doppler velocimeter (ADV). J. Hydraul. Eng., 127(3), 219-232. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9399(2001)127:3(219)
Stone, M. C. and Hotchkiss, R. H. (2007). Evaluating velocity measurement techniques in shallow streams. J. Hydraul. Res., 45(6), 752-762. DOI: 10.1080/00221686.2007.9521813