بررسی نحوه حرکت آلاینده‌های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر در رسوبات مجاور رودخانه با استفاده از انجام آزمایش عملی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jewe.2021.284624.1563

چکیده

سابقه و هدف: رودخانه‌ها و آب‌های جاری، از دیرباز موردنیاز و موردتوجه جوامع بشری بوده‌اند و برای بهره بردن از منابع آب، شهرها، مراکز صنعتی و کشاورزی معمولاً در نزدیکی رودخانه‌ها برپاشده‌اند. اهمیت رودخانه‌ها به عنوان منبع با کیفیت تامین آب مورد نیاز جوامع انسانی و صنایع گوناگون سبب قرار گرفتن این منابع در معرض آلودگی‌های گوناگون گردیده است. آلودگی منابع آب و خاک اطراف رودخانه از بزرگترین چالش‌های پیش رو در ایران و جهان می‌باشد. حریم کیفی رودخانه در تمامی جهان برای حفاظت از این منبع مهم تعریف گردیده است که در این تحقیق با انجام آزمایش در آبرفت مجاور رودخانه به بررسی میزان تاثیر انواع آلاینده‌های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر بر آلودگی خاک اطراف رودخانه و همچنین آلودگی آب رودخانه تحت تاثیر آن پرداخته شده است.

مواد و روشها: بخشی از رودخانه جاجرود حد فاصل مخزن سد لتیان و ماملو به عنوان محل تحقیق برگزیده و چاهک‌های مورد نظر در فواصل 200، 100، 50، و در مجاورت رودخانه حفر شدند. از ردیاب اورانین به عنوان آلاینده تجزیه ناپذیر و از شیر خشک برای افزایش پارامتر بار آلی (پارامتر cod) به عنوان آلاینده تجزیه پذیر استفاده و آزمایشات مورد نیاز انجام شد. آزمایش اورانین از طریق منحنی سنجه به کمک دستگاه اسپکتروفلوئورسنس و اندازه گیری COD از طریق دستگاه DR6000 مطابق استاندارد ISO 15705 صورت پذیرفت. همچنین برای بررسی دقت نتایج از مدل عددی بر اساس روش تفاضل محدود و نرم افزار تجاری GeoStudio 2007 ماژول CTRAN مقایسه صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the movement of biodegradable and non-biodegradable pollutants in sediments adjacent to the river using a practical experiment (Case study: Jajroud River)

نویسندگان [English]

  • seyyedmohammadamin banaei 1
  • amirhossein Javid 2
  • amirhessam hassani 3
1 Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Vice Chancellor of the Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Background and purpose: Rivers and running waters have long been needed and considered by human societies and to exploit water resources, cities, industrial and agricultural centers are usually opened near rivers. The importance of rivers as a quality source of water supply needed by human societies and various industries has caused these resources to be exposed to various pollutions. Pollution of water and soil resources around the river is one of the biggest challenges in Iran and the world. The quality of the river has been defined all over the world to protect this important resource. In this study, by conducting experiments in the alluvium adjacent to the river to investigate the impact of degradable and non-degradable pollutants on soil pollution around the river and river water pollution It is addressed.

Materials and Methods: A part of Jajrud River between Letian and Mamlu dam reservoirs was selected as the research site and the wells were drilled at distances of 200, 100, 50, and in the vicinity of the river. Uranine tracer was used as a non-degradable contaminant and dry milk was used as a degradable contaminant to increase the organic charge parameter (cod parameter) and the required tests were performed. Uranine was tested by measurement curve using spectrofluorescence and COD was measured by DR6000 according to ISO 15705. Also, to check the accuracy of the results from the numerical model based on the finite difference method and GeoStudio 2007 commercial software, the Ctran module was compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative boundary limitation of the river
  • Degradable pollution
  • non-degradable contaminant
  • Transmission of contamination within a saturated porous medium Environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1400