اصلاح ضرایب معادلات هارگریوز-سامانی، بلانی-کریدل، پریستلی-تیلور، مک‌کینک و تورک برای برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجعاصلاح ضرایب معادلات هارگریوز-سامانی، بلانی-کریدل، پریستلی-تیلور، مک‌کینک و تورک برای برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

10.22034/jewe.2021.293310.1593

چکیده

کشور ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک کره زمین قرار گرفته است که ریزش‌های کم‌جوی، رگبارهای شدید، وقوع جریان‌های سیلابی و تبخیروتعرق زیاد از ویژگی‌های آن به شمار می‌آید. بنابراین، ارزیابی کمی تبخیروتعرق در سطح منطقه‌ای، به منظور مدیریت منابع آب، تولید محصول و ارزیابی‌های زیست‌محیطی در مناطق فاریاب، ضروری است. در این مطالعه برای تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع (ETo) در چهار ایستگاه سینوپتیک انتخابی با اقلیم‌های خشک، نیمه-خشک، مرطوب و نیمه‌مرطوب، از داده‌های هواشناسی همچون دما، تابش خالص، رطوبت نسبی و سرعت باد برای سالهای (1990-2010) استفاده شد. تبخیروتعرق گیاه مرجع با استفاده از روش‌های: FAO-56، هارگریوز-سامانی، بلانی-کریدل، پریستلی-تیلور، تورک و مک‌کینک محاسبه و ضرایب آنها برای برآورد دقیق‌تر تبخیروتعرق اصلاح شد. به منظور ارزیابی این روش‌ها از آماره های میانگین خطای مطلق (MAE)، میانگین جذر مربعات خطا (RMSE)، ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE)، خطای اریب میانگین (MBE)، ضریب همبستگی (r)، شاخص نش-ساتکلیف (N.S) استفاده شد. بر اساس این شاخص‌ها، روش بلانی-کریدل، پس از روش FAO-56 که به عنوان مبنا قرار گرفت، با میزان همبستگی (99/0)، RMSE (14/0- 11/0)، MBE منفی که بیانگر برآورد کمتر نسبت به داده‌های مشاهداتی می‌باشد و شاخص نش-ساتکلیف برابر با مقدار یک به عنوان روش برتر برای چهار اقلیم مشخص شده در ایران انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modified the coefficients of Hargreaves-Samani, Blaney-Criddle, Priestley-Taylor, Makkink and Turk equations to estimate the evapotranspiration of the reference plant

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Safari
 • Abbas Kaviani
 • Asghar Azizian Ghatar
 • Hadi Ramezani Etedali
Department of water science and engineering, Faculty of Agricultural and natural resources, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Iran is in arid and semi-arid belt in world, which is characterized by low rainfall, heavy rainfall, flood flows and high evapotranspiration. So, quantitative evaluation of evapotranspiration on a regional scale is necessary for water resources management, crop production and environmental assessments in irrigated lands. In this study, in order to estimate ETo in four synoptic stations with arid, semi-arid, humid and semi-humid climate, from meteorological data such as: temperature, net radiation, relative humidity and wide velocity were used. Reference evapotranspiration was calculated using 5 different methods, including Hargreaves-Samani, Blaney-Criddle, Priestly-Tailor, Turc and Makkink, besides, the standard FAO-56 was used (because there was no Lysimetric data in the region) to evaluate the applied formulas. In order to evaluate these methods, used the mean absolute error (MAE), root mean squared error (RMSE), normal root mean square error (NRMSE), mean bias error (MBE), correlation coefficient (r), Nash -Satclif index (N.S). Based on these indices, Belaney-Criddle method, following the FAO-56 method as the basis, with correlation coefficient (0.99), RMSE (0.11-0.14), negative MBE, which represents less estimation than observational data, and the Nash-Sutcliffe equal to one as the first method for the four distinct climates in Iran (Rasht station with wet climate, Urmia station with semi-humid climate, Yazd station with dry climate and Mashhad station with semi-arid climate). The Blaney-Criddle method was chosen as the best method for these regions because of its higher correlation coefficient and lower root mean square error than the other evapotranspiration estimation methods used in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blaney-Criddle
 • FAO-56
 • Iran
 • Reference Evapotranspiration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1400