نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در یک مجتمع مسکونی در شهر شیراز موردبررسی قرار گرفت. تعداد ده نمونه ورودی و خروجی از سیستم تصفیه تحت شرایط و استانداردهای آزمایشگاه، نمونه­برداری شد. نمونه­برداری در حدود mon 4 به‌صورت d 5 انجام گرفت. نتایج نشان داد میانگین مقادیر خروجی pH، کدورت، COD، BOD5، نیترات، ­کلی­فرم کل و کلی­فرم گرماپای به­ترتیب برابر با 88/6،NTU  50/26، mg/l 60/111، mg/l 70/29، mg/l 65/5، MPN/100 ml 185 و MPN/100 ml 670 بود. تمامی این مقادیر در محدوده مجاز استاندارد خروجی فاضلاب ماده 5 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. همچنین این فنّاوری قادر بود آلاینده کدورت را 11/99%، COD را به­میزان 92/93%، BOD5 را 23/96% و نیترات را 96/99% تصفیه نماید. لذا تصفیه علمی و اصولی آب خاکستری می­تواند بیش از 90% آلاینده­های موجود در پساب را کاهش دهد و میزان آلایندگی را در حد استاندارد استفاده در کشاورزی و آبیاری قرار دهد. استفاده از این منبع آب ارزشمند می­تواند در توسعه سرانه فضای سبز شهری و ارتقای زیست­بوم شهری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Greywater Treatment System by Aerobic Method in Planning Urban Ecology and Green Space Development

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Zare Ghanat Novi 1
  • Fardin Boustani 2
  • Seyed Amir Shamsnia 2

1 M.Sc. Alumni, Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assist. Professor., Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In this paper, a greywater treatment system in a Shiraz residential building using the aerobic method was evaluated. 10 intake and exhaust samples were acquired under normal lab conditions. Sampling was done in an approximately four-month period in 5-day intervals. The results revealed that output values for pH, Turbidity, COD, BOD5, Nitrate, Total Coliform, and Fecal Coliform were 6.88, 26.5, 111.6, 29.7, 5.65, 184.9 and 670.2 respectively. All the amounts are within the legal limits of Ministry of Health and Medical Education’s Article 5 of Code of Water Pollution. This technology is able to purify turbidity up to 99.11%, COD up to 93.92 percent, BOD5 up to 96.23% and nitrate up to 99.96%. Therefore, scientific and principled treatment of greywater can reduce more than 90% of pollutants in wastewater and set the level of pollution to the standard of use in agriculture and irrigation. The use of this valuable water source can be useful in the development of urban green space and the promotion of the urban ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Pollution
  • Sewage
  • Wastewater
Boano, F., Caruso, A., Costamagna, E., Ridolfi, l., Fiore, S., Demichelis, F., Galvao, A., Pisoeiro, J., Rizzo, A. and Masi, F. (2020). A review of nature-based solutions for greywater treatment: Applications, hydraulic design, and environmental benefits. Sci. Total Environ., 1(711), 134731.
Boano, F., Caruso, A., Costamagna, E., Fiore, S., Demichelis, F., Galvao, A., Pisoeiro, J., Rizzo, A. and Masi, F. (2021). Assessment of the Treatment Performance of an Open-Air Green Wall Fed with Graywater under Winter Conditions. ACS EST Water. 1(711), 134731. 1(3), 595-602.
Boustani, F. (2016). Save drinking water by using greywater. The First Conference on Shiraz Ecosystem Resilience Focusing on Water Resources Management [In Persian].
Esmaeli, H., Raouf, F., Esavandi, Z. and Esmaeli, T. (2015). Types of wastewater and study of biological wastewater treatment methods. Int. Conf. Environment and Natural Resources [In Persian].
Fakhri, S. A., Nasri, M. and Nasri, A. (2016). Application of greywater in reducing drinking water consumption in residential houses. Iran Water and Wastewater Science and Engineering Congress, University of Tehran [In Persian].
Hejranfar, A., Mohammadi Hariri, S. and Alijani, M. H. (2013). Investigation of the feasibility of greywater treatment by nanofiltration, disinfection and recycling methods. National Conference on Water Recycling, A principled strategy for water crisis management. University of Tehran [In Persian].
Khoshfetrat, A. B., Nikakhtari, H., Sadeghifar, M. and Shakerkhatibi, M. (2011). Influence of organic loading and aeration rates on performance of a lab-scale upflow aerated submerged fixed-film bioreactor. Process Safet. Environ. Protect., 89(3),193–197.
Rezaeei, M. and Sarafzadeh, M. H. (2019). A review of greywater characteristics and treatment methods. J. Environ. Sci. Technol., 21(12), 89-108 [In Persian].
Safari, S., Zarghami, M., Yegani, R. and Mosaferi, M. (2020). Designing a suitable gray water treatment system for irrigating green space (Case study of Tabriz University). 9th National Conference on Rainwater Catchment Systems. Tabriz University [In Persian].
Teh, X., Poh, P., Gouwanda, D. and Chong, M. (2015). Decentralized light greywater treatment using aerobic digestion and hydrogen peroxide disinfection for non-potable reuse. J. Clean. Product., 9, 305-311.
Zamani, S., Taebi, A. and Tababaeian, M. (2006). Characterization of quantity and quality of greywater and construction of its treatment system for reuse in green buildings. 2nd Water Resources Management Conference, Isfahan University of Technology [In Persian].
Zare Ghant Novi, A. R. (2018). Analysis and evaluation of greywater treatment systems with aerobic and anaerobic methods in Shiraz. Master Dissertation, Shiraz Branch, Islamic Azad Univeraity, Shiraz, Iran [In Persian].