ارزیابی سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در برنامه ریزی زیست بوم شهری و توسعه فضای سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی آب، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22034/jewe.2021.291814.1586

چکیده

با پیشرفت علم، موضوع سلامت افراد جامعه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دراین میان مبحث آلودگی‌های موجود در فاضلاب و انتقال آنها به محیط زیست جزو نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و به همین دلیل راه-حل‌هایی نیز ارائه شده است. در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیستم تصفیه آب خاکستری با روش هوازی در یک مجتمع مسکونی در شهر شیراز مورد بررسی و ده نمونه ورودی و خروجی از سیستم تصفیه تحت شرایط و استانداردهای آزمایشگاه، نمونه‌برداری شد. نمونه‌برداری در حدود چهارماه به صورت پنج‌روزه انجام گرفت. نتایج نشان داد میانگین مقادیر خروجی pH، کدورت، COD، BOD5، نیترات، توتال‌کلیفرم و فکال‌کلیفرم به ترتیب برابر با 88/6، 50/26، 60/111، 70/29، 65/5، 9/184 و 2/670 می باشد که تمامی مقادیر در محدوده مجاز استاندارد خروجی فاضلاب ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. همچنین این تکنولوژی قادر است آلاینده کدورت را 11/99%، COD را به میزان 92/93 %، BOD5 را به میزان 23/96 % و نیترات را به میزان 96/99 % تصفیه نماید. لذا تصفیه علمی و اصولی آب خاکستری می‌تواند بیش از 90 % آلاینده-های موجود در پساب را کاهش دهد و میزان آلایندگی را در حد استاندارد استفاده در کشاورزی و آبیاری قرار دهد. استفاده از این منبع آب ارزشمند می‌تواند در توسعه سرانه فضای سبز شهری وارتقای زیست‌بوم شهری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Greywater Treatment System by Aerobic Method in Planning Urban Ecology and Green Space Development

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Shamsnia 1
  • Fardin Boustani 2
  • Ahmadreza Zare ghanatnovi 3
1 Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor., Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 1Former MSc Student, Department of Water Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

As science advances, the well-being of the population gains more importance. Contamination in sewage systems and dumping them in the environment is amongst the biggest concerns for the World Community for which some solutions have been proposed. In this paper, a greywater treatment system in a Shiraz residential building using aerobic method was evaluated and 10 intake and exhaust samples were acquired under normal lab conditions. Sampling was done in an approximate four-month period in 5-day intervals. The results revealed that output values for pH, Turbidity, COD, BOD5, Nitrate, Total Coliform, and Fecal Coliform were 6.88, 26.5, 111.6, 29.7, 5.65, 184.9 and 670.2 respectively; all the amounts are within the legal limits of Ministry of Health and Medical Education’s Article 5 of Code of Water Pollution. This technology is able to purify turbidity up to 99.11 percent, COD up to 93.92 percent, BOD5 up to 96.23 percent and Nitrate up to 99.96 percent. Therefore, scientific and principled treatment of greywater can reduce more than 90% of pollutants in wastewater and set the level of pollution to the standard of use in agriculture and irrigation. The use of this valuable water source can be useful in the development of urban green space and the promotion of the urban ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Wastewater
  • Sewage
  • Environment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 02 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1400