نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

با توجه به جمعیت رو به افزایش جهان به‌خصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع آب مواجه‏اند، بررسی و کنترل کمیت و کیفیت منابع آب، به‌ویژه منابع آب زیرزمینی که منبع اصلی تأمین آب شرب است، می‏تواند این جوامع را در رویارویی با بحران آب، یاری کند. در این پژوهش ابتدا 22 چاه از آبخوان دشت بیرجند انتخاب شد. سپس آبخوان با استفاده از شاخص آلودگی شیمیایی آب‌های زیرزمینی (PIG) و شاخص خطر بوم­شناسی(ERI) فلزات سنگین با استفاده از نقشه‏های پهنه‏بندی، موردمطالعه قرار گرفت و نقشه‏های نهایی شاخص‏های PIG و ERI تهیه شد. با توجه به شاخص PIG، 74/56% آبخوان دارای آلودگی بسیار زیاد و با توجه به شاخص ERI، 91/0  % آبخوان دارای آلودگی بسیار زیاد می‏باشد. سپس با توجه به دو شاخص PIG و شاخص ERI، شاخص نوین آلودگی و خطر‏‏ بوم­شناسی آب‌های زیرزمینی (PERG) معرفی شد. شاخص PERG آلودگی شیمیایی و فلزات سنگین را در آبخوان شناسایی می‏کند و سبب خلاصه‏سازی در محاسبات و تصمیم‏گیری بهتر برای برداشت آب از سفره‏های آب زیرزمینی می‏شود. از نظر PERG، میزان آلودگی آبخوان 755/1 % مساحت کل می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a New Index of Pollution and Ecology Risk of Groundwater (PERG)

نویسندگان [English]

  • Nafise Izadi 1
  • َAbbas khasheiSiuki 2
  • Mohsen PourrezaBilondi 3
  • Seyed Reza Hashemi 3

1 M.Sc. Student, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

3 Assoc. Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

Given the growing population of the world especially in countries with limited water resources, investigating and controlling the quantity and quality of water resources especially groundwater resources which is the main source of drinking water supply, can help these communities in the face of the water crisis which will plague mankind in the near future. In this survey, first, 22 wells were selected from Birjand plain aquifer. Then the aquifer was studied using the Groundwater chemical Pollution Index (PIG) and ecological hazard index (ERI) of heavy metals using zoning maps and final maps of PIG and ERI indices were prepared. According to PIG, 56.74% of the aquifer has a lot of Pollution, and according to ERI, 0.91% of the aquifer has a lot of Pollution. Then, na ew index of Pollution and Environmental Risk of Groundwater (PERG) was introduced according to both Groundwater chemical Pollution Index and heavy metals Environmental Risk Index. PERG detects chemical pollution and heavy metals in the aquifer and leads to better summarization and decision-making in order to collect water from groundwater aquifers. In terms of PERG, aquifer pollution is 1.755% of the total area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERI Index
  • Groundwater Resources
  • PERG Index
  • PIG Index
Anonymous. (2003). The World health report, World Health Organization, Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42789
Anonymous. (2007). Identifying water resources and planning for optimal use of water resources in South Khorasan province (an integrated project). South Khorasan Regional Water Authority, accessible from the local library [In Persian].
Anonymous. (2017). Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. World Health Organization (WHO), Available at: https://apps.who.int/iris/handle/ 10665/255336
Babiker, I., Mohamed, M. and Hiyama, T. (2007). Assessing groundwater quality using GIS. Water Resour. Manage., 21, 699-715. DOI: 10.1007/s11269-006-9059-6
Backman, B., Bodis, D., Lahermo, P., Rapant, S. and Tarvainen, T. (1998). Application of a groundwater contamination index in Finland and Slovakia. Environ Geo, 36, 55-64. DOI:10.1007/s002540050320
Bagheri, Y. R., Meskin Vishkai, F., Mohammad Ismail, Z., Saadat, S. and Rezaei, H. (2017). Environmental hazard assessment and zoning of heavy metal metals using pollution indicators in agricultural lands of south tehran. Soil and Water Research Institute, Agricultural Education and Extension Research Organization, Karaj, 70(4), 857-868 [In Persian]
Cordoba, E., Martinez, A. and Ferrer, E. (2010). Water quality indicators: comparison of a probabilistic index and a general quality index, The case of the confederacion hidrografica del jucar (spain). Ecol. Indicat., 10, 1049-1054. DOI:10.1016/j.ecolind.2010.01.013
Coulibaly, H. and Rodriguez, M. J. (2004). Development of performance indicators for Quebec small water utilities. Environ. Manage., 73(3), 243-255. DOI:10.1016/j.jenvman.2004.07.003
Eftekhari, M., Akbari, M. and Ghezel Sofloo, A. (2019). Assessing the qualitative vulnerability of Birjand plain aquifer by SINTACS method. Nat. Environ., 72(3), 279-294. [In Persian]
Eftekhari, M., Islaminejad, A., Haji Eliassy, ​​A. and Akbari, M. (2021). Geostatistical study with groundwater quality index for drinking (DGWQI) in Birjand plain aquifer. Environ. Water Eng., 7(2), 267-278 [In Persian].
Egbueri, J. C. (2020). Groundwater quality assessment using pollution index of groundwater (PIG), ecological risk index (ERI) and hierarchical cluster analysis (HCA): A case study. J. Groundwater Sustain. Develop., 10, 100292, DOI:10.1016/j.gsd.2019.100292
Eljamassi, A. and El Amassi, KH. (2016). Assessment of groundwater quality using multivariate and spatial analyses in Gaza, Palestine. Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic University, Gaza, Palestine, An - Najah Univ. J. Res. (N. Sc.), 30(1), 1-30.
Farrokh Neshat, F., Rahmani, A. R., Samadi, M. T. and Soltanian, A. R. (2016). Non-cancer risk assessment of heavy metals lead, zinc and chromium in drinking water resources of Hamadan in winter 2015. Sci. J. Hamadan Univ. Med. Sci. Health Serv., 23(1), 25- 33 [In Persian].
Hamraz, B., Shahidi, A. and KhasheiSiouki, A. (2019). Qualitative evaluation of Birjand plain aquifer for pressure irrigation using marker kriging geostatistical method – Iran. J. Irrig. Drain., 13(1), 34-44 [In Persian]
Hu, B., Zhou, J., Liu, L., Meng, W. and Wang, Z. (2017). Assessment of heavy metal pollution and potential ecological risk in soils of Tianjin sewage irrigation region. North China. Environ. Anal. Toxico., 7(1), 1- 6. DOI:10.4172/2161-0525.1000425
Huang, S-H., Bing, P., Yang, Z-H., Chai, L-Y., Xu, Y-Z. and Su, C-Q. (2009). Spatial distribution of chromium in soils contaminated by chromium-containing slag. Trans. Nonferrous Metal. Soc. China. 19(3), 756-764
Izadi, N., Khashei Siouki, A., Pourreza Belandi, M. and Hashemi, R. (2021). Evaluation of chemical pollution of Birjand plain aquifer using groundwater pollution index (PIG), 5th Iranian Irrigation and Drainage. University of Birjand.
Keshavarz, A., Khashei-siuki, A. and Najafi, M. (2014). Locating of suitable area of pumping drinking water using FAHP method (Case Study: Birjand Aquifer). J. Water Wastewater, 25(3), 135-142 [In Persian]
Khaledi, Z. and Mohammadzadeh, H. (2010). Investigation of Cr+6 and its health issues in Ali_Abad plain, southeastern part of Birjand_Iran. The first international symposium on medical geology. Tehran, Iran [in persian]
Sharma, N. and Patel, J. N. (2010). Evaluation of groundwater quality index of the urban segments of Surat City, India. Int. J. Geol., 1(4), 1-4.
Sobhanardakani, S. (2017). Assessing of As, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu and Mn contamination in groundwater resources of Razan Plain using water quality pollution indices. J Neyshabur Univ. Med. Sci., 4(4), 33-45 [in Persian].
Subba Rao, N. (2012). PIG: a numerical index for dissemination of groundwater contamination zones. Hydrol. Process., 26(22), 3344–3350. DOI: 10.1002/hyp.8456
Yazdani, M. R., Koohbanani, H., Dashti Amirabad, J. and   Aziminejad, M. (2017). Sciences Evaluation of groundwater quality indicators in Mashhad plain using geostatistical and GIS techniques. J. Neishabour School Med., 5(3), 63-73 [in Persian].