ارائه شاخص نوین آلودگی و خطر زیست محیطی آب های زیرزمینی (PERG)-(مطالعه موردی: دشت بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

3 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشگاه بیرجند داشکده کشاورزی

10.22034/jewe.2021.290702.1581

چکیده

با توجه به جمعیت رو به افزایش جهان به خصوص در کشورهایی که با محدودیت منابع آب مواجه‏اند، بررسی و کنترل کمیت و کیفیت منابع آب، به ویژه منابع آب‏زیرزمینی که منبع اصلی تأمین آب شرب است، می‏تواند این جوامع را در رویارویی با بحران آب، یاری کند. در این پژوهش ابتدا 22 چاه از آبخوان دشت بیرجند انتخاب شد. سپس آبخوان با استفاده از شاخص آلودگی شیمیایی آب‏های زیرزمینی(PIG) و شاخص خطر زیست‏محیطی فلزات سنگین (ERI) با استفاده از تهیه نقشه‏های پهنه‏بندی، مورد مطالعه قرارگرفت و نقشه‏های نهایی شاخص‏های PIG و ERI تهیه شد. با توجه به شاخص PIG، 74/56% آبخوان دارای آلودگی بسیار زیاد و با توجه به شاخص ERI، 91/0% آبخوان دارای آلودگی بسیار زیاد می‏باشد. سپس با توجه به دو شاخص PIG و شاخص ERI، شاخص نوین آلودگی و خطر‏‏ زیست‏محیطی آب‏های زیرزمینی (PERG) معرفی شد. شاخص PERG آلودگی شیمیایی و فلزات سنگین را در آبخوان شناسایی می‏کند و سبب خلاصه‏سازی در محاسبات و تصمیم‏گیری بهتر برای برداشت آب از سفره‏های آب زیرزمینی می‏شود. از نظر PERG، میزان آلودگی آبخوان 755/1% مساحت کل می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The presentation of new index of Pollution and Ecological Risk of Groundwater (Case study of Birjand plain)

نویسندگان [English]

 • Nafise Izadi 1
 • َAbbas khasheiSiuki 2
 • Mohsen PourrezaBilondi 3
 • reza hashemi 4
1 Department of Water Science and Engineering. Faculty of Agriculture. University of Birjand, .Birjand. Iran
2 Professor, Water Engineering Department, University of Birjand
3 Assoc. Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
4 Birjand University, Faculty of Agriculture
چکیده [English]

Given the growing population of the world especially in countries with limited water resources, investigating and controlling the quantity and quality of water resources especially ground water resources which is the main source of drinking water supply, can help these communities in the face of the water crisis which will plague mankind in the near future. In this survey, first, 22 wells were selected from Birjand plain aquifer. Then the aquifer was studied using the Ground water chemical Pollution Index (PIG) and heavy metals Environmental Risk Index (ERI) with the preparation of zoning maps, and the final maps of PIG and ERI were prepared. According to PIG, 56.74% of the aquifer has a lot of Pollution, and according to ERI, 0.91% of the aquifer has a lot of Pollution. Then, new index of Pollution and Environmental Risk of Ground water (PERG) was introduced according to both Ground water chemical Pollution Index and heavy metals Environmental Risk Index. PERG detects chemical pollution and heavy metals in the aquifer, and leads to better summarization and decision making in order to collect water from ground water aquifers. In terms of PERG, aquifer pollution is 1.755% of the total area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PIG index
 • ERI index
 • PERG index
 • Ground Water Resources

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1400