واکاوی نقش کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی در بکارگیری رفتار حفاظت از آب کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استان کردستان، شهرستان دیواندره، شهرک دانش (روحانیون)، خیابان جهانی، کوچه ژینو 6، پلاک 232 منزل حاج صدیق سواری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22034/jewe.2021.279932.1541

چکیده

این پژوهش با هدف تأثیر کانال‌های ارتباطی و اطلاعاتی در به‌کارگیری رفتار حفاظت از آب کشاورزی انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندم‏کار در شهرستان خرم‌آباد بودند (N= 12500). حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 240 نفر از سرپرست خانوارهای کشاورزان تعیین شد. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده ضریب آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‏افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین رفتارهای حفاظت از آب به‏کار گرفته شده توسط کشاورزان شامل «آبیاری زمین تا حدی که زمین قادر به جذب آن باشد» و «آبیاری زمین به‌صورت یکنواخت می‏باشد» بود و کمترین عملیات به‌کارگیری آنان شامل «ذخیره آب اضافی در هر نوبت آبیاری جهت آبیاری بعدی» و «ذخیره آب در استخر» است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین کانال‏های مورد استفاده در زمینه حفاظت از آب شامل شرکت در دور‏های ترویجی و برنامه‏های تلویزیونی بود. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که ابعاد کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی (چهره به چهره، الکترونیکی، شنیداری و نوشتاری) می‏توانند نزدیک به 87 درصد از کشاورزانی که عملیات حفاظت از آب را انجام می‏دهند از سایر کشاورزان که در این زمینه فعالیتی ندارند را به‌درستی از هم تفکیک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of communication and information channels in adopt agricultural water conservation behavior

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • fatmeh bayranvand 2
1 استان کردستان، شهرستان دیواندره، شهرک دانش (روحانیون)، خیابان جهانی، کوچه ژینو 6، پلاک 232 منزل حاج صدیق سواری
2 ramin
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of the effect of communication and information channels in adopt agricultural water protection behavior. The statistical population of the study was all households of wheat farmers in Khorramabad County (N = 12500). The sample size was determined using Cochran's sampling formula of 240 heads of farmers' households. The data collection tool was a questionnaire whose validity was determined by a panel of experts including faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan and its reliability for communication channels and water protection behavior were confirmed using Cronbach's alpha coefficient and Split Half method, respectively. Data analysis was performed in two sections of descriptive and inferential statistics by SPSS software. The results showed that most of the water conservation behaviors used by farmers included "irrigation of the land to the extent that the land is able to absorb it" and "irrigation of the land is uniform" and Minimum operations include "storing excess water at each irrigation for subsequent irrigation" and "storing water in the pool".
The results also showed that the most used channels in the field of water conservation included participation in promotional rounds and television programs. The results of discriminate analysis showed that the dimensions of communication and information channels (face to face, electronic, audio and text) can be about 87% of farmers who carry out water conservation operations than other farmers in Properly separate these fields of activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حفاظت از آب
  • کشاورزی پایدار
  • مدیریت آب
  • مدیریت پایدار
  • شهرستان خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1400