آبیاری قطره‌ای، روشی موثر برای بهبود شاخص‌های کمی و کیفی برگ سبز چای در شرایط تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده چای، لاهیجان، ایران

2 استادیار، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران

3 محقق، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

10.22034/jewe.2021.286256.1567

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف تیمار آبیاری قطره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت برگ سبز چای طی دوره‌ی خشکی بود. این تحقیق برای نخستین بار طی سال‌های 1396 و 1397 در باغ چایی در منطقه‌ی بازکیاگوراب لاهیجان در استان گیلان اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمار آبیاری شامل پنج سطح صفر، 25، 50، 75 و 100% نیاز آبیاری در نظر گرفته شد. برنامه‌ی آبیاری قطره‌ای در دوره‌ی تنش‌آبی به‌صورت هفته‌ای دو بار بر اساس پایش رطوبت خاک در عمق توسعه‌ی ریشه‌ها انجام گرفت. آبیاری کامل به میزان 2225 و m3/ha 1610 در دو سال آزمایش باعث شد تا تولید شاخساره قابل برداشت در فصل تابستان به‌ترتیب 162 و %153 نسبت به سطح بدون آبیاری افزایش داشته باشد. افزایش تنش‌آبی در سطوح آبیاری ناقص منجر به افزایش ماده جامد (خشبی شدن) شاخساره‌های چای شد. برعکس، با افزایش میزان آب آبیاری در سامانه‌ی آبیاری قطره‌ای، وزن تر شاخساره‌ها افزایش پیدا کرد. میانگین دوسالانه‌ی بیشترین میزان عملکرد برگ سبز چای معادل kg/ha 9125 با تامین 100% نیاز آبیاری و کمترین میزان عملکرد معادل kg/ha 3468 از سطح بدون آبیاری به‌دست آمد. همچنین بهبود خصوصیات کیفی چای مانند پلی‌فنل کل، کافئین، خاکستر کل و درصد نیتروژن شاخساره با انجام آبیاری کامل در سامانه‌ی قطره‌ای مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drip Irrigation, an Effective Method to Improve the Quantitative and Qualitative Characteristics of Tea Green Leaves in Water Stress Conditions

نویسندگان [English]

 • kourosh majd salimi 1
 • reza Azadi Gonbad 2
 • shahrzad shaigan 3
1 Instructor. Tea Research center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran
2 Assistant Professor, Tea Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Lahijan, Iran,
3 Researcher, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center., Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Rasht, Iran,
چکیده [English]

The aim of study was to investigate the effect of different levels of drip irrigation treatment on yield, yield components and quality of green tea leaves during the dry period. This research was conducted for the first time in 2017-2018 in tea plantation in Bazkiagoorab region, Lahijan (Guilan province). The experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design. Irrigation treatments including five levels of 0, 25, 50, 75 and 100 water requirement percentage was considered. Drip irrigation scheduling in water stress period was twice a week based on soil moisture monitoring during growth period by fertigation at plant root depth. Full irrigation of 2225 and 1610 m3/ha in two years of experiment caused the production of harvestable shoots in summer increases by 162 and 153 percent, respectively, as compared to rainfed condition. Increased water stress at deficit irrigation levels led to increase dry matter (semi hard) of tea shoots. Conversely, as the amount of irrigation water in drip irrigation system increased, the fresh weight of shoots increased. Biennial average of the highest yield of green tea leaves (9125 kg/ha) was obtained by providing 100% irrigation requirement and the lowest yield (3468 kg/ha) was obtained from no irrigation level. Improvement of tea quality characteristics such as total polyphenols, caffeine, total ash and nitrogen percentage of shoots was also observed by full irrigation in drip system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Localized irrigation
 • Drought
 • soil moisture
 • Tea yield
 • Tea quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1400