نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا، گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط‌زیست، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی از مهم‌ترین ارکان سامانه‌های مدیریت در یک سازمان است. هدف از این پژوهش برنامه‌ریزی، تدوین و اولویت­بندی راهبردهای مدیریت محیط­زیستی تالاب بین­المللی انزلی در راستای توسعه پایدار بود. بدین منظور ابتدا فهرست­برداری و تعیین عوامل داخلی و خارجی با استفاده از پرسشنامه­ها و طیف لیکرت صورت پذیرفت. سپس از تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده گردید. موقعیت راهبردی کنونی مدیریت محیط‌زیستی تالاب انزلی تدافعی شناخته شد. با توجه به نتایج ماتریس QSPM راهبردهای تدافعی اولویت‌بندی گردید. توجه به برنامه­ریزی­های مشارکتی، ارتباطی و همکاری­های منطقه­ای در راستای حفاظت از خدمات اکولوژیکی و اقتصادی تالاب با امتیاز 368/5 و پس‌ازآن بهبود و ارتقا سیستم یکپارچه مدیریت جامع تالاب با امتیاز 198/5 به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد­های تدافعی مشخص شدند. برنامه­ریزی و مدیریت راهبردی در تالاب انزلی می­تواند به مدیریت بهینه منابع و اتخاذ سیاست­های مناسب محیط‌زیستی در راستای حفاظت از این تالاب منجر می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Planning and Formulating Environmental Management Strategies of Anzali International Wetland for Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Negar Tayebzadeh Moghadam 1
  • Bahram Malek Mohammadi 2

1 Ph.D. Alumni, Department of Environmental Planning, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assoc. Professor, Department of Environmental Planning, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Strategic planning and management is one of the most important factors of management systems in an organization. The purpose of this study was to plan, develop and prioritize the environmental management strategies of Anzali International Wetland for sustainable development. For this purpose, at the first listing and determining internal and external factors were done using questionnaires and Likert scale. Then SWOT analysis and quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used. The current strategic position of the environmental management of Anzali Wetland was recognized as defensive. Defensive strategies were prioritized according to the results of the QSPM matrix. The most important defensive strategies were attention to participatory planning, communication and regional cooperation in order to protect the ecological and economic services of the wetland with a score of 5.368 followed by improving and upgrading the integrated system of comprehensive management of the wetland with a score of 5.198. Strategic planning and management in Anzali Wetland can lead to optimal resource management and adoption of appropriate environmental policies in order to protect this wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Wetland
  • Defensive Strategy
  • Planning
  • QSPM Matrix
  • Strategic Management
Aspiany, A., Anggoro, S., Purwanti, F. and Gunawan, B. (2019). Strategies for sustainable ecotourism development in the marine waters of Bontang City, Indonesia. I.AACL Bioflux, 12(5), 1779–1787.
Farrokhian, F., Hardanian, N. and Dashti, S. (2015). Ecotourism development strategies of Shadegan international wetland based on SWOT Technique. Wetland Ecobio., 7(2), 23–32 [In Persian].
Gazabizadeh, M., Sabzghabaei, G. and Dashti, S. (2018). Analysis and Evaluation of Hour-Al-Azim Wetland Conservation Strategies Using SWOT and QSPM Matrix. Irrig. Sci. Eng., 41(4), 45–59.
Hassanzadeh, M., Zarkami, R. and Sadeghi, R. (2021). Uptake and accumulation of heavy metals by water body and Azolla filiculoides in the Anzali wetland. Appl. Water Sci., 11(91), 1–8.
Jafari, Sh., Sakyyeh, Y., Dezhkam, S., Alaviyan petrodi, S., Yaghobzadeh, M. and Danehkar, A. (2013). Development of Management Strategies for Conservation of Miankaleh Wetlands Using SWOT Analysis. Wetland Ecobiol., 5(16), 1–14 [In Persian].
Modaberi, H. and Shokoohi, A. (2019). Determining Anzali Wetland Environmental Water Requirement Using Eco-Hydrologic Methods. Iran-Water Resour. Res., 15(3), 91–104 [In Persian].
Nikolaou, I. E. and Evangelinos, K. I. (2010). A SWOT analysis of environmental management practices in Greek Mining and Mineral Industry. Resour. Policy, 35(3), 226–234.
Padash, A., Jozi, S. A., Nabavi, S. M. B. and Dehzad, B. (2016). Stepwise strategic environmental management in marine protected area. Global J. Environ. Sci. Manage, 2(1), 49–60 [In Persian].
Samadi Tari, Z., Nouri, J. and Arjmandi, R. (2020). Strategic Management of Sustainable Development of Tourism in the Coastal Areas by Using SWOT Model and QSPM Matrix (Case Study: Mazandaran Province). J. Env. Sci. Tech., 22(1), 227–245 [In Persian].
Sumiarsih, N., Legono, D. and Kodoatie, R.J. (2018). Strategic Sustainable Management for Water Transmission System: A SWOT-QSPM Analysis. J. Civil Eng. Forum, 4(1), 28–40.
Tavakoli, B. and Sabetraftar, K. (2002). Examination of area and population density factors on the pollution of five rivers in Anzali watland basin in Iran. Iran. J. Environ. Stud., 28(14), 14–20 [In Persian].