نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، بروجرد، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، ایران

5 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

در بین صنعت‌های مختلف در هر کشور صنعت گردشگری ارتباط مستقیمی با محیط‌زیست دارد. گردشگری صنعتی، پاک و غیرمخرب نیست، به‌طوری‌که رفتارهای گردشگران می‌تواند در کنار تأثیرات مثبت تبعات منفی زیادی بر محیط‌زیست داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی گردشگران دشت سوسن در شهرستان ایذه بود. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگرانی بود که در تعطیلات نوروزی سال 1398 به دشت سوسن سفر کردند. حجم نمونه به­روش نمونه در دسترس و کاملاً تصادفی به تعداد 150 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر متخصصین دانشگاه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS (نسخه 22) و LISREL (نسخه 8.80) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای دانش، نگرش و ارزش­های محیط‌زیستی دارای رابطه مثبت و معنی­دار با متغیر رفتارهای محیط­زیستی بودند. علاوه­ بر این، مطابق یافته‏ها، متغیرهای دانش، نگرش و ارزش­های محیط‌زیستی، 83% از تغییرات رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران از تغییرات رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران را تبیین می‌کنند. از اینرو شایسته است از مباحث محیط­زیست در متون درسی از دبستان تا دانشگاه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing Factors Affecting Environmental Behavior of Tourists during Nowruz in Susan Plain, Izeh County

نویسندگان [English]

  • Abolmohammad Bondori 1
  • Abbas Norozi 2
  • Marzeh Mohammadi 3
  • Roshank Ghobadpoor 4
  • Fatemeh Mohsannasab 5

1 M.Sc. Alumni, Department of Agricultural Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Assist. Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

3 M.Sc. Alumni, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Borojerd Branch, Borojerd, Iran

4 M.Sc. Alumni, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

5 PhD Scholar, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Among different industries in each country, tourism industry is directly related to the environment. Tourism is not a clean and non- destructive industry, so that tourists’ behaviors in addition to positive effects can also have many negative consequences on the environment. The purpose of this study was to analyze factors affecting environmental behavior of tourists in Susan Plain, Izeh county. Statistical population of the study consisted of tourists traveled to Susan Plain during Nowruz Holidays in 2019. The sample size was determined by available sample and they were randomly selected (n=150). The research tool was a questionnaire, which its validity was verified by a panel of academics and its reliability was approved through Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed by SPSS (Ver. 22) and LISREL (Ver. 8.80) software. The results showed that variables of environmental knowledge, attitude, and values had positive and significant correlation with variable of environmental behaviors. Furthermore, according to the results, variables of environmental knowledge, attitude, and values could describe 83% of tourists’ environmental behavior changes. As a recommendation, it is worthwhile to use environmental topics in the textbooks from primary school to university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Knowledge
  • Nowruz Holidays
  • Sustainable Development
  • Tourism
Aghili, S. M., Khoshfar, G. R. and Salehi, S. (2009). Social Capital and Environmental Responsible Behaviors in the North of Iran (Case Study: Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces). J. Agri. Sci. Nat. Resour., 16(1), 236- 250 [In Persian].
Bondori, A., Bagheri, A. and Sookhtanlo, M., (2019). Investigation the environmental behavior of farmers on the use of agricultural pesticides in Moghan Plain. Human Environ. J., 18(2), 67- 84 [In Persian].
Habibi, F. and Mostafazadeh, S. (2017). Asurvey of environmental behavior of tourisms of Marivan Zariwar lake. J. Geogr. Develop., 15(47), 163-184 [In Persian].
Jamshidi, O., Bondori, A., Bagheri, A., Norouzi, A. and Sobhani, S. M. J. (2018). The Investigation of attitudes of agricultural students of Mohaghegh Ardabili University towards occupation in rural areas and factors affecting. J. Agri. Educat. Admin. Res., 44, 149- 167 [In Persian].
 Kaiser, F. G., Wölfing, S. and Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behavior. J. Environ. Psychol., 19(1), 1-19.
Ravanbakhsh, M. (2013). Iran situation in environmental sustainable development. Environ. Develop. J., 4(7), 73- 82. [In Persian].
Saffarheidari, H. and Saffarheidari, S. (2019). A phenomenological study of the relationship between ecotourism and environmental destruction based on Heidegger philosophical thoughts. J. Tourism Plan. Develop., 8(28), 8- 32 [In Persian].
Salehi, S., Ghadami, M. and Hemati Goumoi, Z. (2012). A study of environmental behaviors among coastal tourists (A case Study of coastal tourists in Bushehr City during new year holiday). J. Tourism Plan. Develop., 1(1), 35- 58 [In Persian].
Shahpoori, A. R., Amirnejad, H. and Ghorbani, M. (2019). Coastal and marine tourism scheme in the coast of Ramsar (based on choice of tourists). J. Soc. Tourism Stud., 7(14), 25-46 [In Persian].
Villa, F. and Mcleod, H. (2008). Environmental vulnerability indicators for environmental planning and decision- making: guidelines and applications. Environ. Manage., 29(3), 335-348.