مقایسه مفاهیم تبخیرتعرق پتانسیل (ETp) و تبخیرتعرق مرجع (ETo) با استفاده از داده‌های لایسیمتری در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

10.22034/jewe.2021.279059.1535

چکیده

به‌منظور تعیین مقدار آب آبیاری لازم است میزان نیاز آبی گیاه یا تبخیر-تعرق محاسبه شود. معادلاتی که برای محاسبه تبخیر-تعرق استفاده می‌شوند، پارامترهای اقلیمی یکسانی را به‌کار نمی‌گیرند و به دلیل ماهیت تجربی آن‌ها برای تمام شرایط اقلیمی مناسب نیستند. تبخیر-تعرق پتانسیل و تبخیر-تعرق مرجع در مفاهیم، معادلات و زمینه‌های کاربردی متفاوت هستند، با این حال بسیاری از محققان استفاده از این دو اصطلاح را یکسان درنظر گرفته‌اند. این پژوهش به بررسی جامع از معادلات ETp و ETo پرداخته شد. در این راستا با استفاده از داده‌های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک و اطلاعات لایسیمتری منطقه به مقایسه و بررسی تبخیر-تعرق مرجع و پتانسیل برمبنای چهارگروه تجربی در طی 4 سال پرداخته شد. معادلات با استفاده از شاخص‌های آماری به جهت انتخاب ایده‌آل‌ترین مدل کالیبره شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تبخیر-تعرق پتانسیل و مرجع کاملا با یکدیگر متفاوت بوده به طوری که در روش‌ مشابه در معادلات گروه دمایی تبخیر-تعرق مرجع و پتانسیل مقدار RMSE به ترتیب 17/1 و mm/day 1/1 محاسبه شد که نشان از تفاوت این دو روش است. همینطور طبق بررسی‌های صورت گرفته از گروه تبخیر-تعرق پتانسیل و از گروه تبخیر-تعرق مرجع معادلات گروه دمایی بهترین عملکرد را داشته است که نشان از برتری این گروه از معادلات در مناطقی با اقلیم خشک و نیمه خشک بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the concepts of Potential evapotranspiration (ETp) and reference evapotranspiration (ETo) using lysimetric data in qazvin province

نویسندگان [English]

  • Mohadese Sadat Fakhar 1
  • abbas kaviani 2
1 گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
2 Associate professor, Department of Water Sciences and Engineering, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In order to determine the amount of irrigation water, it is required to calculate the amount of plant water requirement or evapotranspiration. The equations used to calculate evapotranspiration do not use the same climatic parameters and are not suitable for all climatic conditions due to their experimental nature. Potential evapotranspiration and reference evapotranspiration are different in concepts, equations, and contexts; however, many researchers have considered the use of the two terms to be the same. This study provides a comprehensive review of the ETp and ETo equations. In this regard, using meteorological data of synoptic station and lysimetric information of the region, reference evapotranspiration and potential were compared and studied based on four experimental groups during 4 years. The equations were calibrated using statistical indicators to select the most ideal model. The results showed that the evapotranspiration potential and the reference are completely different from each other, so that the temperature method in the equations of evapotranspiration, the reference and potential with RMSE 1.17 and 1.1, mm/day, respectively. which shows the difference between the two methods. Also, according to the studies from the potential evapotranspiration group and from the reference evapotranspiration group, the temperature group equations had the best performance, which has shown the superiority of this group of equations in areas with arid and semi-arid climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evapotranspiration
  • Radiation Method
  • Combination method
  • Temperature Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 11 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1400