تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از زمین‌آمار (پژوهش موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22034/jewe.2021.270090.1505

چکیده

امروزه مسئله کمبود منابع آب شیرین، باعث شده است که توجه به کیفیت منابع آب بیشتر از پیش باشد. با پژوهش و شناخت کیفیت آب‌های زیرزمینی میتوان روش تغذیه آبخوانها و ترکیب معدنی آنها را در داخل یک آبخوان مشخص کرد و قابلیت آبهای زیرزمینی را برای مصارف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت بررسی نمود. یکی از راههای بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب زیرزمینی، روش زمینآمار میباشد. شناخت و آگاهی از تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی به‌ویژه شوری در منابع آب زیرزمینی و تهیه نقشههای پهنهبندی میتواند گام مهمی در مدیریت و برنامه ریزی صحیح در استفاده از منابع آب باشد. در این پژوهش به ارزیابی روند تغییرات مکانی و زمانی برخی از پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی گیلان پرداخته شده است. اطلاعات اندازهگیری برخی کاتیونها و آنیونها نمونهبرداری شده از ۱۵۰ چاه در ماه‌های شهریور و اسفند برای سالهای 1390 تا 1397 و اطلاعات سطح ایستابی ۲۸۲ چاه پیزومتری جمع آوری شد. نقشههای پهنهبندی به دست آمده از روش کریجینگ معمولی مورد بررسی قرار گرفت. این نقشه‌ها نشان می‌دهند که از نظر پارامترهای کیفی، منابع آب زیرزمینی بخش مرکزی گیلان مقادیر بیشتری دارند و در فصل زراعی به دلیل فعالیتهای کشاورزی و کود دهی کیفیت آب زیرزمینی کاهش مییابد. برای ارزیابی اثر عمق آب زیرزمینی بر مقدار غلظت پارامترها پرداخته شد. با توجه به نقشه تغییرات عمق آب زیرزمینی بیشترین مساحت گیلان دارای سطح ایستابی ۲۳/۰ تا ۵/۵ متر میباشد. نتایج طبقه‌بندی پارامترهای کیفی نشان می‌دهد که در عمق‌های کم آب زیرزمینی غلظت پارامترهای کیفی افزایش مییابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Spatio-Temporal Variations of Groundwater Quality Using Geostatistical Method (Case Study of Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Esmaeil Mirabdolahi
  • امیری Amiri
Water engineering department, Lahijan branch, Islamic Azad University Lahijan, Iran
چکیده [English]

Today, the problem of fresh water scarcity has led to greater attention to the quality of water resources. By studying the quality of groundwater, It is possible to determine the recharges method of aquifers and their mineral composition within aquifer and to examine the ability of groundwater for agricultural, drinking and industrial purposes. Understanding the temporal and spatial changes of qualitative parameters, especially salinity in groundwater and surface water resources and preparing zoning maps can be an important step in proper management and planning in the use of water resources. The Geostatistics method is one of the ways to study spatial and temporal changes in groundwater quality. The purpose of this study is to evaluate the temporal and spatial variability of some groundwater quality parameters in Guilan . The measurement data of some sampled cations and anions were collected for the years 2001-2017. The zoning maps obtained by kriging method were investigated. Zoning maps obtained by conventional kriging method were examined. These maps show that in terms of quality parameters, groundwater resources in the central part of Gilan have higher values and groundwater quality decreases in the growing season due to agricultural activities and fertilization.To evaluate the effect of groundwater depth on the concentration of the parameters. According to the map of groundwater depth changes, most of the area of Gilan province has a water level of 0.23 to 5.5 meters. The results of classification of parameters show that in shallow groundwater depths the concentration of qualitative parameters increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater depth
  • GIS
  • Interpolation
  • Kriging
  • Water Quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1400